Авторам

 

До уваги авторів

збірнику наукових праць «Актуальні проблеми держави і права»! 

Редакція збірнику наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» запрошує до співпраці докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад'юнктів, аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи, студентів старших курсів, адвокатів, практикуючих юристів, співробітників правоохоронних органів та усіх, хто цікавиться досягненнями української юридичної науки. Матеріали для опублікування подаються українською, російською та англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам ВАК України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26–30).

Наукова стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, мету, завдання поданого матеріалу з обраної проблеми, висновки і перспективи подальших досліджень.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» внесено до переліку наукових фахових видань МОН України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.03.2016 р. № 241.

На відміну від переважної більшості юридичних періодичних фахових видань України, збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» виходить у твердій палітурці.

До 22 березня 2019 року приймаються статті до випуску № 82 збірнику наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» за 2019 рік.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

1.   Ліворуч від найменування статті вказується УДК.

2.   Обсяг статті – необмежений (кегль – 14, через 1,5 інтервалу).

3.   Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.

4.   Наприкінці тексту після літератури розміщуються ключові слова (до 5), назва статті та резюме (всього до 15 рядків) українською, російською та англійською мовами.

5.   Перелік джерел (література) має містити вихідні дані джерел.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 341.217

Д. О. Денисова

Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях

Кінцевий результат Комісії міжнародного права ООН з кодифікації та прогресивного розвитку … [2, c. 192].

Література

1.   Sweetser C.E. Providing effective remedies to victims of abuse by peacekeeping personnel. New York university Law Review. 2008. Vol. 83. № 5 (November). P. 1671.

Анотація

Денисова Д. О. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях. – Стаття.

Стаття присвячена висвітленню критеріїв для притягнення до міжнародно-правової відповідальності, які мають застосовуватися відносно ООН та НАТО в миротворчих операціях, що реалізуються ними.

Ключові слова: ООН, НАТО, критерій «оперативного управління», критерій «організаційного контролю», критерій «вищої влади та контролю».

Аннотация

Денисова Д. А. Международно-правовая ответственность международных межправительственных организаций в миротворческих операциях. – Статья.

Статья посвящена освещению критериев для привлечения к международно-правовой ответственности, которые должны применяться относительно ООН и НАТО в осуществляемых ними миротворческих операциях.

Ключевые слова: ООН, НАТО, критерий «оперативного управления», критерий «организационного контроля», критерий «высшей власти и контроля».

Summary

Denisova D. A. International responsibility of international intergovernmental organizations in peacekeeping operations. – Article.

This article highlights standards for invoking international responsibility, that are supposed to be applied to the UN and NATO in peacekeeping operations conducted by them.

Key words: United Nations, NATO, standard of «operational control», standard of «organizational control», standard of «ultimate authority and control».

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у збірнику наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» № 82 за 2019 рік необхідно до 22 березня 2019 року відправити на електронну пошту ap@apdp.in.ua наступні матеріали:

1. статтю;

2. довідку про автора (прізвище, ім'я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти, поштова адреса для відправки друкованого примірника);

3. резюме статті на англійській мові мінімальним обсягом 250 слів (приклад правильного оформлення резюме можна завантажити на сайті видання);

4. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску.

УВАГА!

Статті студентів приймаються до опублікування лише у співавторстві із науковим керівником.

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 600 грн (до 10 сторінок включно). Якщо обсяг статті перевищує 10 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно сплатити 50 грн.

Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату. Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації протягом тижня.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

Редакція збірнику наукових праць «Актуальні проблеми держави і права»

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 095 301 17 48

Електронна адреса: www.apdp.in.ua

Електронна пошта:  ap@apdp.in.ua

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2016. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"