Випуск 21

Актуальні проблеми держави і права № 21 (2003)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ю.М. Оборотов Поняття «образ держави» та його різновиди в умовах глобалізації

В.В. Дудченко, Д.Г. Манько Роль методології юридичної науки у становленні новаційного науково-правового мислення

П.П. Музиченко Литовська Метрика як джерело пізнання українського права (системна характеристика)

А. Ф. Крижанівський, О. О. Крезе Громадянське суспільство і механізм дії права: проблеми співвідношення і взаємодії

Бехруз Хашматулла Правова система — центральна категорія порівняльного правознавства

Т.С. Ківалова, Г.Є. Смелянець До питання про поняття і складові методу правового регулювання

О.С. Мельничук Головна аксіома політики — правити повинні кращі

А.І. Кормич Взаємозалежність функцій як елемент моделі сучасної держави

І.В. Долматов Геополітичні фактори в розвитку держави

І.А. Бальжик Світська та церковна влада в концепції «симфонія влад»

О.О. Джураєва Функція внутрішньої безпеки та охорони правопорядка в сучасній державі

A.П. Овчиннікова Формування традицій мовного дискурсу в Україні

Л.М. Писаренко Мова як чинник формування ментальності юристів

Ю.М. Дмитрієнко Міжфункціональна (різнолінійна) гносеологія дсвіантної правосвідомості у джерельній парадигмі девіацій синергетичного правосвітогляду

О.І. Харитонова Деякі проблеми загальної теорії правовідносин

Г.М. Чувакова Наслідки дефектності фактичного складу

Т.О. Санжарук Поняття «суб'єкт права» та «суб'єкт правовідносин»: питання розмежування

3.М. Юдін Про розширення поняття «тлумачення права»

Л.Г. Матвєєва Акти тлумачення Пленуму Верховного Суду України

С.М. Скуріхін Правове виховання військовослужбовців

М.В. Крумаленко Судові права іновірців на українських землях Великого князівства Литовського

О.Л. Стрельник Інститут необхідної оборони в історичному аспекті

Н.В. Аніщук Правове становище жінок за давньоруським законодавством

B.К. Ковальський Митна політика на Півдні України в кінці XVIII — початку XIX ст.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

М.О. Баймуратов Публічна самоврядна (муніципальна) влада та громадянське суспільство: проблеми взаємозв'язку і взаємозалежності

Л.І. Кормич Політична реформа в Україні: проблеми відповідності теорії і практики

A.І. Паньков Президентство і український менталітет

B.В. Долежан, В.М. Кравчук Проблеми діяльності адміністративних судів по забезпеченню законності правових актів органів публічної влади

Н.С. Жук Джерела адміністративного права: понятійна і правова характеристика

Б.А. Пережняк Організація управління атестацією наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні

В.М. Панасюк Молодіжна політика: поняття, структура та суб'єктний склад відносин в сфері її реалізації

А.М. Майдебура Становлення та розвиток інституту державних нагород України

Ю.Ю. Бальцій Деякі проблеми правового статусу сільських, селищних, міських голів

Н.М. Крестовська До питання про функції ювенального права

А.А. Березовський Амністія як кримінально-правовий феномен: поняття і сутність

О. І. Бедний Організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування в Україні: визначення та зміст

В.М. Коваль Розвиток системи апеляційних судів України

B.І. Терентьєв Спеціальний суб'єкт злочину і «необхідна» співучасть

C.В. Слінько Проблеми повноважень експерта у кримінальному процесі

П.Г. Назаренко Принцип рівності всіх перед законом та судом у кримінальному судочинстві України

B.В. Тіщенко Особливості пізнавальної діяльності в розслідуванні злочинів

Н.А. Орловська Деякі питання легалізації (відмивання) доходів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом

C.О. Стефанов, А.П. Рублевський Профілактика наркоманії в місцях позбавлення волі

О.С. Саінчин Основні напрямки розкриття та розслідування вбивств новонародженої дитини

В.О. Комаха Щодо планів заснування вітчизняної судової фотографо-дактилоскопічної лабораторії на початку XX ст

Г.В. Кармушина Використання полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) ДНК у практиці судово-медичної експертизи ідентифікації особистості та встановлення споріднення

Н.В. Мішина Рада по наданню місцевих позик Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії

О.І. Погібко Організаційно-правові питання запровадження цивільного контролю у військовій сфері

Н.В. Лебідь Щодо характеру та значення контролю в діяльності державних інспекцій

 

ДОСЛІДЖЕННЯ В СФЕРІ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Є.О. Харитонов, І.Г. Калетнік Деякі питання типології правової системи та цивільного права України

H.О. Саніахметова Викладання підприємницького права в Одеській національній юридичній академії: досягнення та перспективи

О.К. Вишняков Деякі аспекти гармонізації міжнародних договорів України з нормами світової організації торгівлі

Г.В. Проданакі Торговельно (комерційне) право в системі права України

A.І. Дрішлюк Комерційне (торгове) представництво: порівняльно-правовий аспект

О.В. Ульяновська Фікції в правовому регулюванні лізингових відносин

I.О. Анохіна Поняття, принципи і методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій

B.Д. Габак Правові передумови становлення інституту іпотеки землі в Україні

Д.В. Кравцов Специфічна роль банківського кредитуванняу здійсненні інвестиційної діяльності

Г.О. Сляднєва Поняття та ознаки комерційної таємниці суб'єкта господарювання

О.О. Кадрова Стратегія правового регулювання сімейних відносин в Україні

О.С. Каштанов Загальна характеристика антиконкурснтних узгоджених дій суб'єктів господарювання

Б.М. Шмуклерман Процедура антимонопольного контролю за концентрацією суб'єктів господарювання

В.А. Бабенко Проблеми діяльності страхових брокерів в Україні: правовий аспект

М. Новицька Становлення поняття «власність» в історичній ретроспективі

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗІ СПАДЩИНИ МИНУЛОГО

А. Ільїн Ідея рангу (Пер. на укр. О. С. Мельничук)

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"