Випуск 24

Актуальні проблеми держави і права № 24 (2005)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

М. Баймуратов, О. Вишняков Нові правові аспекти транскордонного співробітництва

Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова Римське право як підґрунтя сучасного права Європи

И.И. Каракаш Основания и условия юридической ответственности за нарушения природорссурсового и экологического законодательства

М.Д. Василенко Організаційно-правові аспекти адаптації державного управління і державної служби України до стандартів ЄС

A.А. Делинский Международно-правовые аспекты правосубъектности Европейского Союза

Бехруз Хашматулла Диалог правовых систем: европейское право и исламское право

І. Сліденко Теоретико-концептуальні засади конституційного контролю в об'єднаній Європі

С.Б. Мельник Звільнення від заборони антиконкурентних угод: порівняльна характеристика конкурентного права ЄС та законодавства України про захист економічної конкуренції

О.О. Сурілова Право навколишнього середовища Німеччини

Т.А. Анцупова К проблеме определения понятия «европейское право»

Т.О. Голоядов Проблеми сучасної України, нова філософія її розвитку як основа формування цивілізованого економічного середовища і реалізації евроінтеграційних намірів

B.В. Чайковська Правова природа Європейського Союзу за договором про запровадження конституції для Європи

В.Р. Барский Роль институтов непосредственной демократии в процессе европейской интеграции

В.С. Зятін Деякі риси апроксимації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері непрямого оподаткування

О.В. Ніколаєнко Інститут «negotiorum gestio» та його рецепція в сучасних європейських правових системах

А.С. Колісник Розвиток інформаційних технологій і система авторського права Європейського Союзу

О.М. Гладенко Міжнародно-правові аспекти інтеграції України до Європейського Союзу

О.И. Зорина Бюджетный процесе в Европейском Союзе

A.В. Нонко Податкова гармонізація в Європейському Союзі: основні концепції та підходи

Ю.Ю. Фісун Право на свободу думки, совісті та релігії в контексті сучасних евроінтеграційних процесів

Н.О. Якубовська Правове регулювання прямих закордонних інвестицій багатонаціональних корпорацій в країнах Європейського Союзу

B.А. Чернат Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків за Цивільним кодексом України 2003 р. у порівнянні із законодавством деяких країн Західної Європи

Н.М. Бакаянова Реформування адвокатури відповідно до міжнародних стандартів

А.А. Березовський Амністія в системі європейського та вітчизняного права: порівняльний аналіз

Ю.О. Верещинський Імплементація європейських міжнародно-правових норм про соціальні права у конституціях європейських держав

К. Тоцкий Коллизионные вопросы международно-правового регулирования экстрадиции по европейским договорам о борьбе с экономической преступностью

В.В. Дудченко Проблема концептуалізації права

Д.А. Черновол К вопросу о влиянии концепций правопонимания на критерии отнесения правовой системы к определенной правовой семье (на примере национальных правовых систем Украины и России)

А.В. Балинский Защита прав человека как парадигма современного права: доктринальные подходы

Р.М. Мінченко Державна влада в процесі світової глобалізації як тенденції сучасного суспільного руху

О.В. Сердюк Методологічні дослідження в правознавстві: зміна парадигм

О.В. Прієшкіна Гласність як відображення демократичних засад конституційного ладу: теоретичні аспекти

B.І. Борденюк Місцеве самоврядування і сфера виконавчої влади

Н.О. Мацапура Щодо організації самоврядування у районах міст, що мають районний поділ

A.Я. Танчак Політичні права людини: поняття та зміст

B.И. Андреев Право на предпринимательскую деятельность как конституционное правомочие личности

Л.А. Бабій Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища від радіоактивного забруднення

А.В. Гавловська Інститут опіки і піклування в українському праві за статутами Великого князівства Литовського: історико-правові аспекти

С.К. Новиков Проблемы правового оформления государственного строительства в Российском государстве в XVI в. (проекты финансовой и военной реформы И. С. Пересветова)

Г.Є. Смелянець Правовий і державний режими: поняття і співвідношення

О.О. Кулініч Види інформації за Цивільним кодексом України

А.І. Дрішлюк Комерційне посередництво і комерційне представництво: на шляху вдосконалення нового цивільного та господарського законодавства України

Л.А. Дєткова Деякі питання державного регулювання виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні

О.С. Красільнікова Формування інституту страхування відповідальності судновласника

С.Б. Булеца Проблема визначення розміру компенсації моральної шкоди, заподіяної життю та здоров'ю фізичної особи, в Україні та Угорщині

С.Г. Керімов Концепція представництва в європейському праві (європейських правових системах)

Р.А. Молодецький Співвідношення цивільного законодавства України щодо тлумачення змісту договорів і норм та звичаїв міжнародного приватного права

Я. Гуляк Проблеми співвідношення цивільного та житлового законодавства при регулюванні відносин найму житла

І.Г. Бабич Місце принципу добросовісності в системі сучасного зобов'язального права України

Є.О. Іванова Основні причини порушень законодавства при використанні земель у містах

В.В. Краснов Адміністративний нагляд: поняття та види

О.П. Федотов Організаційно-правові основи боротьби митних органів України з контрабандою наркотиків

И.С. Иванченко Понятие и признаки международной сделки

A.В. Лепетюк К вопросу о титуле конвенций об избежании двойного налогообложения

B.Г. Лукашевич, О.С. Саінчин Розкриття злочинів за «гарячими слідами»

Н.В. Аніщук Концепції рівноправ'я жінок і чоловіків у світовій думці

В.Ю. Швачка Правовий нігілізм у контексті правової соціалізації особистості

В.Г. Пищемуха Історичні передумови, філософські витоки та телеологічний сенс псрсоналістського федералізму

Я.В. Лазур Поняття, ознаки та види національно-культурної автономії

Т.А. Романенко Особливості конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників

М.А. Баймуратов, Ю.Н. Оборотов Философия права: пограничная зона?

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"