Випуск 27

Актуальні проблеми держави і права № 27 (2006)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ

Ю.П. Аленин О двоякой правовой природе задержания лица в уголовном процессе

М.I. Пашковський Концепція міжнародного співробітництва з кримінально-процесуальних питань

К.В. Дрішлюк Надання безоплатної правової допомоги в кримінальному процесі

Л.Н. Гуртиева Природа следственной этики: взаимосвязь этических и правовых норм в деятельности следователя

В.К. Волошина Реализация принципа презумпции невиновности на стадии досудебного расследования

В.Г. Пожар Институт представительства в уголовном процессе: понятие и цели

Є.М. Гідулянова Малолітня особа як учасник кримінально-процесуальних правовідносин

Д.В. Шилин Преюдициальность приговора

В.Ю. Годороба Про взаємодію процесуальних органів у кримінальному судочинстві

І.І. Слівіч Установлення юридичних фактів у кримінальному судочинстві

О.О. Гончарова-Парфьонова Проблемні питання застосування застави як запобіжного заходу

В.Т. Марчук Забезпечення права на захист при звільненні особи від кримінальної відповідальності

І.В. Гловюк Оскарження постанови про порушення кримінальної справи до суду на стадії досудового слідства

Н.В. Дрёмина Юридическая природа юрисдикции Международного уголовного суда и условия ее осуществления

О.І. Коровайко Судові доручення як засіб перевірки та уточнення фактичних даних у ході слідства

Н.В. Неледва Вплив актів міжнародних судових установ на національне кримінально-процесуальне право

Ю.О. Фідря Завдання та процесуальне положення прокурора на контрольних стадіях кримінального процесу

В.В. Семеногов Роль улик при расследовании преступлений

Ю.П. Ковбаса До питання недопустимості зміни обвинувачення на більш тяжке під час розгляду справи в суді по першій інстанції

Д.Є. Кутоманов Охорона конституційних прав особи на досудовій стадії кримінального процесу України

О.В. Капліна Про тлумачення норм кримінально-процесуального права

Т.В. Лукашкина Пределы судебного разбирательства

Н.М. Стоянов Дифференцированный подход к нарушениям правил допустимости доказательств

 

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОЧИНСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

В.В. Тіщенко Злочинна діяльність як об'єкт криміналістики

В.О. Комаха Участь українських криміналістів у роботі першого вітчизняного з'їзду криміналістів

О.С. Саінчин Особливості початкового етапу розкриття умисних убивств

В.Д. Берназ, О.Г. Предмєстніков Деякі аспекти використання оперативно-розшунової інформації при розслідуванні злочинів

B.В. Лавренюк Основные элементы криминалистической характеристики краж

C.В. Струкуленко Взаимодействие эксперта и следователя на начальном этапе расследования незаконного оборота наркотиков

Н.Ю. Кириленко Данные о личности преступника в криминалистической характеристике мошенничества

A.I. Волкова Структура криміналістичної характеристики торгівлі людьми

B.I. Боднар Становлення і розвиток методів криміналістичної реєстрації особистості

Г.О. Стрілець Структура Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз

І.Б. Похила Обставини, що підлягають установленню, у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон України

О.В. Баланюк Підготовка до злочину: поняття та криміналістична класифікація

Г.В. Шкраба Використання слідчим знань спеціаліста у профілактиці вчинення злочинів

 

ЗМІНИ В ПРАВОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ КРИМІНАЛЬНИМИ ТА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ЗАСОБАМИ

В.Н. Дремин Информационнаямегасредав механизме криминализации общества

І.І. Чугуников До питання про поняття об'єкта злочину

І.М. Горбачова Розмежування заходів соціальної профілактики та примусових заходів, спрямованих на запобігання злочинності

Д.П. Альошин, М.В. Рудик Міжнародний досвід протидії незаконному збуту та розповсюдженню конфіденційної інформації

В.Б. Кузьменко Сцецифікаправо застосовної практики статті 54 (контрреволюційні злочини) Кримінального кодексу Української СРР щодо представників етнічних меншин у середині 1930-х років

О.Г. Свида Становлення адміністративних судів у сучасній Україні

О. Міщенко Про компетенцію адміністративних судів

Н.А. Зелинская Политическая преступность в условиях становления советского режима

О.I. Харитонова Адміністративно-правові відносини: проблеми трансформації

І.О. Картузова Проблеми становлення та функціонування адміністративних судів в Україні

А.Й. Іванський Фінансово-правові аспекти визнання угод недійсними у діяльності органів податкової служби України

А.С. Нестеренко Система гарантії місцевого самоврядування в Україні

А.Ю. Осадчий Виконавче провадження у структурі адміністративного процесу

Д.В. Кравцов Фінансово-промислова група як організаційно-правова форма управління інвестиційною діяльністю

A.О. Неугодніков Структура Вищого адміністративного суду України

Г.М. Писаренко Щодо питання управлінських послуг

К.В. Тимошенко Правове регулювання ліцензування підприємницької діяльності в Україні

B.М. Юрах Фінансові правовідносини в галузі страхування

О.В. Кашперський Функції ліцензування в адміністративно-правовому регулюванні господарських відносин

Л.В. Тесля Бюджет селищної ради як економічна та правова категорія

В.О. Продаєвич Функції адміністративної відповідальності

В.В. Краснов Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ

В.В. Гаверський Інноваційні процеси в економіці України

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ПРАВА ТА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

B.В. Тароева Антимонопольный комитет Украины как институт контрольной власти в Украине

И.Г. Оборотов Давность как особый вид срока в правовом регулировании

C.Н. Скурихин Особенности правосознания командного состава Вооруженных сил Украины

B.В. Комаха Паризьке бюро ідентифікації — одна з перших у світі криміналістичних установ

Я.В. Шевчук-Бєла Формування правового статусу болгарських колоністів півдня Російської імперії у ХУШ-ХХ століттях

І.Г. Бабич Деякі аспекти реалізації принципів римського приватного права у законодавстві Великої Британії та Німеччини

О.О. Кулініч Правові наслідки порушення права на інформацію з обмеженим доступом

Е.В. Потудинская Представительская функция прокуратуры в свете нового гражданского процессуального законодательства

Л.Г. Лічман Щодо проблеми визначення правового статусу колишнього члена сім'ї власника житла

C.В. Мазуренко, Р.Є. Еннан Правове регулювання інтелектуальної власності в Європейському Союзі

О.О. Буждиган Про цивільно-правову відповідальність у сфері порушень законодавства щодо ведення мисливства та полювання

X.М. Марич Історія становлення та розвитку національних природних парків

Т.В. Шлапко Деякі аспекти регулювання пенсійного забезпечення інвалідів в угодах України з країнами СНД та Прибалтики

О.А. Трюхан Форми участі працівників в управлінні організацією

Ю.М. Дмитріенко Актуальні перспективи дистанційної світоглядної асиметрії та опозиції права і закону в контексті девіантної правосвідомості

В.О. Глушков Україноцентризм у поглядах С. Л. Рудницького

В.О. Корнієнко Становлення інститутів громадянського суспільства та його правове забезпечення

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"