Випуск 29

Актуальні проблеми держави і права № 29 (2006)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Ю.М. Оборотов, І.В. Долматов Державна територія та державний простір: співвідношення понять

A.Ф. Крижанівський Право і правопорядок: грані співвідношення

B.В. Дудченко Багатофункціональні властивості порівняльного правознавства

Н.М. Крестовська Система соціальних джерел ювенального права

Ю.В. Тіщенко Концептуальний підхід до визначення правового міфу

C.С. Павлов Правовий менталітет та правова традиція

О.М. Сидоренко Правова доктрина як вторинне джерело права

О.В. Ульяновська Інформаційні технології і правові фікції

О.В. Ткаля Правовий імунітет у категоріальному апараті юриспруденції

Т.О. Санжарук Суб'єкти права у сфері приватного права

О.М. Тарасишина Поняття толерантності в політичній і правовій культурі

І.С. Шпагіна До питання про поняття та властивості компетенції

П.П. Богуцький Особливості військовоправових відносин

О.В. Козаченко Новітні погляди на типологію кримінального права

Г.М. Чувакова Юридичні факти у сфері публічного права

О.Г. Осадча Процесуальна відповідальність у системі юридичної відповідальності

О.С. Мельничук Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в концепції правосвідомості І.О. Ільїна

І.Г. Оборотов Проблеми розвитку часових характеристик джерел права

 

ПИТАННЯ ЄДНОСТІ ФІЛОСОФІЇ, ІСТОРІЇ ТА ПРАВА

О.А. Івакін Об'єктивність як неодмінний принцип пізнання

А.П. Овчиннікова Розуміння тексту як систем різних видів мовного дискурсу

І.І. Матюшина Комунікативна природа змісту: системний підхід

І.В. Шамша Розуміння буття в феноменології Гуссерля

Н.Б. Капустіна Становлення та еволюція класичного філософсько-правового розуміння феномена влади

А.О. Фальковський До проблеми соціальної детермінованості тероризму: філософський аспект

І.С. Смазнова Аналіз методів протидії тероризму в Україні

П.П. Музиченко «Руська мова» як об'єднавчий фактор державної та правової діяльності у Великому князівстві Литовському

Г.А. Волошкевич Політико-правова регламентація діяльності споживчих товариств Наддніпрянської України на початку XX ст.

І.А. Юрій Історико-правова сутність Ізмаїльського градоначальництва в державному управлінні Російської імперії

А.М. Василенко Історико-правовий генезис міждержавних відносин й «особливого партнерства» між Україною та Канадою

С.О. Кузнецов Історико-правові джерела з організації судноплавства Стародавньої Месопотамії (ХХ-ХІХ ст. до н. е.)

A.M. Медєнцев Прусський ландрехт про шлюб

О.М. Дуфенюк Акмеологічнийаспект правової спадщини С. Оріховського - Роксолана

Г.А. Латковська Історія виникнення та розвитку Банку Англії

B.В. Комаха Перші криміналістичні установи в системі МВС України

 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Л.І. Кормич, Е.А. Гансова Проблеми сучасної соціальної політики України

А.І. Сушко Тендерні аспекти сучасної культурної політики

A.І. Кормич Конфлікти в державному розвитку та форми управління конфліктами

І.А. Бальжик Право й держава в умовах православної цивілізації

Р.М. Мінченко Проблеми взаємодії державної влади і громадянського суспільства

С.В. Ковбасюк Институциональный подход в государствоведении

B.О. Корнієнко Інститути громадянського суспільства та Української держави: правові витоки

Ю.Ю. Бальцій Громадянське суспільство й локальна (муніципальна) демократія

Р.М. Мацкевич Класифікація лобізму, його види

І.І. Поляков Роль правової культури у формуванні правової, соціальної держави

В.Б. Тароєва Сучасна держава та принципи єдності і поділу влад

І.Ю. Перекрестова Феномени міжетнічної толерантності

М.В. Тельник Політичні конфлікти: особливості та шляхи регулювання

М.А. Польовий, I.Г. Нєнов Деякі методичні проблеми нейромережевогомоделювання розвитку теорії історії

К.Є. Двойних Етнологічна модель економічної безпеки

В.А. Бабенко Сучасні тенденції руху прямих іноземних інвестицій в світовому господарстві

О.Д. Несімко Поняття економічної культури юриста та її структура

 

ПРАВОВЕ РЕФОРМУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

М.П. Орзіх Перші зміни Конституції та перспективи «нової конституційно-правової ери» в Україні

Ю.О. Фрицький Особливості функціонування судової влади як окремої гілки державної влади в Україні

В.М. Скрипнюк Правові проблеми визначення та забезпечення функціонування місцевого самоврядування

В.О. Куранін Правове регулювання транскордонного співробітництва органів місцевого самоврядування України у сфері захисту національних меншин

О.І. Погібко Конституційні засади системи центральних органів управління Збройними Силами України

А.М. Майдебура Державні нагороди України: сучасний стан нормативно-правового регулювання

A.В. Дашковська Правові засади участі засобів масової інформації у виборчому процесі

B.О. Міхальов Гарантії біологічних прав людини

Т.Ю. Дашо Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав, свобод та обов'язків людини і громадянина

М.В. Афанасьєва Особливості реалізації права на судове оскарження в межах виборчого процесу

Н.В. Аніщук Право на аборт: стан законодавчого забезпечення та реалізації в Україні

І.В. Андронов Правові наслідки набрання рішенням суду законної сили

Г.Я. Тріпульський Поняття немайнових правовідносин батьків і дітей

Г.Л. Карпенко Визначення статусу експерта та спеціаліста в різних галузях українського права

Н.Ф. Узун Діяльність адвоката в Європейському суді з прав людини

С.М. Іванова Система способів захисту цивільних прав та інтересів за законодавством України

В.М. Колесниченко Розвиток судового захисту активного виборчого права

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"