Випуск 34

Актуальні проблеми держави і права № 34 (2007)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

П.П. Войтович Зовнішня політика держави: визначення змісту поняття

Т.Д. Білоконь Одеська область - АЄР: практичні аспекти співпраці (тези до 10-річного ювілею декларації щодо регіоналізму в Європі)

О.А. Делінський Проблеми правосуб'єктності індивіда в міжнародному праві

Д.В. Кушнерук Інтернет і проблема міжнародно-правової юрисдикції

І.В. Мельникова Міжнародні стандарти права на захист у міжнародній кримінальній юстиції

О.І. Погібко Основні принципи реалізації міжнародного гуманітарного права у складових структурах Воєнної організації держави

О.О. Бєлогубова Деякі питання міжнародно-правового регулювання праці моряків

М.Ю. Черкес Про молдавсько-придністровський митний конфлікт

Ю.В. Чайковський Свобода і відповідальність у діяльності ООН

Н.О. Якубовська Правовий статус багатонаціональних компаній у сучасному міжнародному праві: концептуально-доктринальні підходи

Т.Р. Короткий Імплементація міжнародно-правових норм про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення із суден у законодавство України

С.С. Павлов Правова культура України в генезисі світових цивілізацій

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Т.О. Анцупова Міжнародне і європейське право: проблеми співіснування в умовах європейської інтеграції

М.А. Дамірлі Особливості, різновиди та правові способи подолання конфліктів в умовах інтеграції (на прикладі Європейського Союзу)

О.С. Олійник Інтеграція правової системи України

О.М. Гладенко Європейська політична співпраця як прообраз спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу

Н.Д. Янчук Правові аспекти проблеми стратегії сталого розвитку України

X. Бехруз Розвиток ісламського права в епоху Османської імперії

Д.А. Черновол Роль окремих правових механізмів інтеграції національного права України до системи права Європейського Союзу

І.С. Кривцова Дія випадковості в правовій реальності: синергетичний погляд

О.К. Вишняков Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: питання галузевої належності

О.В. Трояновський Уніфікація норм про комерційне посередництво в Європейському Союзі

О.І. Зоріна Формування бюджетного права Європейського Союзу

О.О. Сурілова Право на інформацію в Європейському Союзі

В.С. Зятін Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері непрямого оподаткування

Л.М. Бойко Порівняльно-правовий ракурс дослідження правового менталітету

О.В. Меленко Б.О. Кістяківський про методологічну природу правової науки, її співвідношення і взаємодію з філософією і соціальними науками

 

РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

X.П. Ярмакі Сутність адміністративного нагляду, його роль у правоохоронній діяльності міліції

В.О. Продаєвич Функції адміністративної відповідальності

А.В. Вагин Історичні передумови адміністративної відповідальності за незаконне придбання, зберігання та вживання наркотичних засобів або психотропних речовин

А.Й. Іванський Правові особливості застосування фінансових санкцій до суб'єктів спеціальних (вільних) економічних зон

А.О. Неугодніков Повноваження адміністративного суду при розгляді справи

Г.М. Писаренко Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг

О.М. Михайлов Підстави представництва в адміністративному судочинстві

A.С. Нестеренко Розмежування понять «суб'єкти фінансового права» і «суб'єкти фінансових правовідносин»

С.В. Пархоменко-Цироциянц Поняття та значення об'єкта оподаткування для визначення податкового обов'язку платника податку

Д.В. Кравцов Державна контрольно-ревізійна служба України як специфічний орган фінансового контролю

Ю.В. Боднарук Матеріальні і процесуальні норми в податковому праві

Н.П. Тиндик Адміністративно-правове регулювання імміграційним процесом у СІЛА

B.В. Краснов Проблеми організаційно-правового забезпечення нагляду в державному управлінні

Т.А. Латковська Правовий статус Ощадного банку в Україні

Р.М. Мінченко Суспільна свобода і державна влада в Україні

A.Ф. Крижанівський Адміністративний правопорядок: три теоретичні й методологічні проблеми

М. Кравчук Становлення Радянської влади в Україні на початку XX ст. та її військовий захист

B.О. Корнієнко Дослідження взаємодії інститутів громадянського суспільства і держави

 

РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Г.А. Круглякова Місце нотаріату у Стародавньому Римі

Г.Я. Трипульський Процесуальні особливості розгляду цивільних справ про оспорювання батьківства (материнства)

O.C. Кужко Приватноправовий характер норм, регламентуючих порядок укладення договору транспортного експедирування

М.О. Герасимчук Проблемні питання договорів про надання послуг

Н.Ю. Голубєва Загальна характеристика принципів цивільного права України

С.А. Чванкін Розмежування інституту представництва в цивільному праві та цивільному процесі

В.С. Резніченко, О.В. Церковна Особливості цивільно-правової відповідальності

Г.В. Макаренко Особливості забезпечення кредитів

О.В. Шерстобітов Поняття торгів за цивільним законодавством України

О.С. Кізлова Питання загальної теорії забезпечувальних зобов'язань

Т.П. Карпечкін Договір лізингу. Основні етапи формування положень договору

К.В. Денисенко Суб'єкти майнових корпоративних правовідносин

В.О. Кутателадзе Право забудови на чужій земельній ділянці за цивільним законодавством України

О.С. Красільнікова Угоди peno як нетрадиційний спосіб забезпечення зобов'язань

А.В. Кіча Суб'єктний склад договору питного водопостачання

 

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

А.І. Паньков Людська гідність як запорука існування громадянського суспільства в Україні

М.В. Мамич Медіація як технологія врегулювання конфліктів

О.Ю. Нетудихатка, О.О. Мавед Безпека життєдіяльності (медичні проблеми)

Н.В. Варєшкіна До проблеми впровадження типової програми англійської мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів

Г.М. Тарасова Відносно тенденцій формування латинської юридичної фразеології

Л.В. Ніжнікова Роль ділового юридичного листа в розвитку міжнародних відносин і його класифікація

Ю.В. Юлінецька Співвідношення лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів при тлумаченні міжнародних нормативно-правових актів

Н.П. Михайлюк Поняття прономінальної транспозиції та її різновиди

Н.І. Матвіїшин Поняття та ознаки правового мислення

О.В. Ульяновська Фікції та символи як засоби юридичної техніки

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"