Випуск 35

Актуальні проблеми держави і права № 35 (2007)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

С.В. Ківалов Адміністративна і судова реформи в Україні: взаємозв'язок і перспективи

В.Б. Авер'янов Нова доктрина українського адміністративного права на етапі становлення

І.П. Голосніченко Оновлення предмета адміністративного права та його вплив на спеціальну кодифікацію законодавства

І.М. Пахомов Проблеми розвитку інститутів адміністративного права України та шляхи їх вирішення

О.М. Пасенюк Адміністративне судочинство як системоутворюючий інститут адміністративного права України

С.Г. Стеценко Механізм адміністративно-правового регулювання: сучасні проблемні питання

В.П. Тимощук Проблеми розвитку адміністративно-процедурного законодавства в Україні

Н.В. Александрова Реформування змісту навчальної дисципліни «Адміністративне право» у вищих навчальних закладах

М.В. Фігель Застосування принципу науковості та професіоналізму в процесі реформування адміністративного законодавства

Л.Р. Біла Види державних посад: проблеми теорії та правового регулювання

И.К. Залюбовская Проблемы внедрения и реализации принципа верховенства права в государственном управлении в современной Украине

A.M. Школик Можливості використання зарубіжної адміністративно-правової доктрини в українському адміністративному праві

Г.М. Писаренко Адміністративні процедури з надання адміністративних послуг

М.С. Демкова Проблеми реформування законодавства про доступ до публічної інформації

C.O. Кузніченко, A.C. Спаській Категорія «адміністративно-правовий режим» в юридичній науці та законодавстві України

Н.В. Янюк Деякі проблеми реформування державно-службового законодавства в Україні

К.В. Ніколаєнко Надання адміністративних послуг як вид діяльності органів публічної адміністрації

Г.Й. Ткач Дискреційна влада публічної адміністрації і проблеми прав людини і громадянина

В.А. Дерець Реординаційні відносини в діяльності органів виконавчої влади

А.Ю. Осадчий Інститут підсудності в адміністративному судочинстві

В.М. Снігур Міграційний режим як вид адміністративного режиму в Україні

Ю.С. Педько Щодо розуміння адміністративного процесу

Т.М. Кравцова Регуляторний процес: зміст та правова регламентація

В.Х. Ярмакі Адаптація адміністративного законодавства України до законодавства Європейського Союзу як складова європейської інтеграції України

A.B. Кірмач Проблеми правового регулювання державної служби в контексті адміністративної реформи

М.І. Сідор Бюджетний процес як вид юридичного процесу

В.В. Краснов Концептуальні засади нагляду в державному управлінні

A.A. Пухтецька Європейські принципи адміністративного права та їх джерела

М.С. Демидович Інституційний механізм адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Ж.В. Завальна Застосування адміністративного договору в Україні

О.В. Тинкул Проблема взаємовідносин суб'єктів правонадільного процесу

A.A. Аносєнков Свобода пересування та вільний вибір місця проживання в системі прав людини

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

І.Б. Коліушко Проблеми законодавчого регулювання системи органів виконавчої влади

В.А. Бондик Деякі аспекти формування та діяльності уряду і центральних органів виконавчої влади

Х.П. Ярмакі Забезпечення прав і свобод люди в діяльності міліції України

В.Е. Шкарупа, О.Г. Боднарчук Фахове становлення співробітників пенітенціарної системи України

О.І. Бедний Правове регулювання встановлення посад і визначення повноважень в органах місцевого самоврядування в Україні

Д.І. Голосніченко Питання розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

М.В. Коваль Про поняття «працівник правоохоронного органу» в законодавстві України

М.М. Заїка Організація діяльності органів внутрішніх справ із здійснення дозвільної системи

Т.О. Мацелик Реформування системи контролюючих органів, що діють у сфері справляння податків

Ю.М. Кириченко Правові засоби реалізації державної політики органами виконавчої влади

С.О. Чикурлій Основні напрями реформування місцевих державних адміністрацій в Україні

В.В. Конопльов Правове забезпечення підготовки та прийняття управлінських рішень в органах внутрішніх справ

О.І. Сироїд Принципи адміністративного права та їх значення в діяльності публічної адміністрації

Д.Я. Український Відшкодування в адміністративному порядку шкоди, завданої діяннями органів публічної адміністрації

Г.В. Фоміч Поняття публічної служби

О.3. Гладун Проблеми реформування прокуратури України на сучасному етапі

В.М. Юрах Адміністративно-правовий статус органів державного страхування

Ю.В. Семаніва Правовий статус морської арбітражної комісії при торгово-промисловій палаті України

К.О. Гарагата Щодо визначення юрисдикції адміністративного суду в Кодексі адміністративного судочинства України

І.М. Зінченко Питання правового регулювання інституту державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

І.С. Нечипоренко Правовий статус головного управління державної служби в Україні

В.А. Рекун Історичні передумови виникнення третейського судочинства в Україні

 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

В.Г. Перепелюк Судовий порядок вирішення публічно-правових спорів між суб'єктами владних повноважень

О.Ю. Янчук Адміністративне судочинство: проблеми теорії і практики

О.І. Сушинський Акти Президента України в аспекті адміністративного судочинства

Л.В. Трофімова Окремі питання розгляду справ у судах за участю податкових органів

І.О. Картузова Підготовче провадження в адміністративному судовому процесі

А.О. Неугодніков Юрисдикція адміністративного суду щодо розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом

P.O. Куйбіда Межі адміністративної юрисдикції

O.A. Банчук Шляхи реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні

A.B. Стрельников Цивільний позов у адміністративному судочинстві

O.Є. Міщенко Становлення української моделі адміністративного судочинства

О.М. Михайлов Ознаки примирення сторін у справах адміністративної юрисдикції

В.Г. Пожар Схожість та відмінність процесуального представництва в кримінальному та адміністративному судочинстві

Д.А. Козачук Підстави перегляду рішень адміністративного суду в апеляційному порядку

Н.Л. Лях Отримання, дослідження та оцінка доказів в адміністративному судочинстві

О.В. Бачеріков Виборчі спори як адміністративно-правова категорія

В.І. Серьогін Оскарження рішень контролюючих органів про донарахування податків і зборів (обов'язкових платежів)

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ І АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Є.В. Додін Шляхи вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за порушення митних правил

Д.М. Лук'янець Методологія адміністративної деліктолізації

Є.Є. Додіна Відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації: адміністративно-правовий аспект

С.О. Мосьондз Актуальні питання видворення за межі України в контексті реформування інституту адміністративної відповідальності

В.К. Гіжевський Адміністративна відповідальність юридичних осіб: проблеми та шляхи вирішення

О.В. Тодощак Система адміністративних стягнень за правопорушення у сфері державного управління

Л.К. Царьова Повноваження державної податкової служби щодо застосування юридичних санкцій

Ю.В. Туркова, С.С. Ларькин Административно-правовая характеристика состава административного правонарушения «Мелкое хулиганство» (ст. 201 КоАП РФ)

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРАМИ І ГАЛУЗЯМИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

С.О. Баранов Проблеми здійснення державного контролю за переміщенням через митний кордон України інформаційного продукту

О.П. Рябченко Джерела адміністративно-правового регулювання господарських відносин

Т.Г. Корпань Проблеми та здобутки України на шляху до СОТ

В.Л. Наумов Виконавча влада і система управління її якістю в Україні

Д.В. Приймаченко Переконання як метод адміністративної діяльності митних органів

О.І. Погібко Основні напрями парламентського контролю у військовій сфері

С.В. Мазуренко Проблеми адміністративно-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності: національний та міжнародний досвід

В.А. Доманський Щодо запровадження в державі системи законостворення у сфері превентивної безпеки та цивільного захисту України

Б.А. Пережняк Державне управління в соціально-культурній (духовній) сфері: сучасний стан і перспективи реформування в умовах євроінтеграційного курсу України

З.С. Гладун Правове регулювання виготовлення і застосування лікарських засобів в Україні

В.Ю. Стеценко Адміністративно-правові гарантії забезпечення медичної діяльності: проблеми і перспективи

Т.О. Тихомирова Організаційно-правові проблеми охорони здоров'я в Україні

A.M. Коваль Біомедичні технології як предмет правового регулювання

К.В. Муравйов Адміністративно-правове забезпечення державного впливу на соціальну сферу

A.B. Карась Международный опыт противодействия незаконному обороту транспортных средств

A.B. Омельченко Організаційно-правові проблеми державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні

С.В. Пархоменко-Цироциянц Правові критерії розмежування платників податку з доходів фізичних осіб на резидентів та нерезидентів

Д.В. Кравцов Фінансові правовідносини у сфері інвестиційної діяльності

A.C. Нестеренко Визначення природи державного боргу

В.І. Полюхович Основи державного правового регулювання фондового ринку в Україні

A.B. Денисова Пільги з оподаткування громадян

Р.П. Позюбанов Правове регулювання участі громадян у запобіганні та розкритті злочинів

І.П. Жилка Прокурорський нагляд за законністю адміністративно-юрисдикційної діяльності митних органів

О.В. Ковальова Суб'єкти запобігання насильству в сім'ї: повноваження та характеристика

М.Д. Василенко Інноваційна діяльність та інноваційні структури як адміністративно-правові категорії

М.А. Бояринцева Проблеми становлення адміністративних судів в Україні

K.M. Зубов Історичні прояви корупції в Україні та особливості боротьби з нею

В.В. Ільков Особливості організаційно-правових відносин при здійсненні інвестиційної діяльності

Т.В. Корольова Правові засади державного регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров'я

О.В. Клим Загальна характеристика адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності в Україні

Д.В. Даниленко Применение права (общетеоретический и административно-правовой аспект)

О.С. Продаєвич Організаційно-правові засади підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців

В.В. Завальнюк Виникнення та розвиток юридичної антропології як науки та навчальної дисципліни

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"