Випуск 36

Актуальні проблеми держави і права № 36 (2007)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ТА ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

O.A. Івакін Сутність людини як підстава змістовного трактування природного права

Л.М. Сумарокова Логіка і прагматика аргументації

O.E. Никитченко Секуляризація права

Н.Б. Капустіна Деякі питання легітимації політичної влади

О.І. Некрасов Складові долі

А.І. Паньков Політична свідомість як мірило державницької свідомості особи і суспільства

О.Ф. Скакун Регіональна правосвідомість як складова частина національної правосвідомості

Ю.М. Оборотов Про актуальні напрями досліджень у теорії держави

В.В. Дудченко Західна традиція права: до проблеми легітимності

В.В. Завальнюк Юридична антропологія як наука й навчальна дисципліна

А.Ф. Крижанівський Методологія дослідження правопорядку в епоху Постмодерну

Н.М. Крестовська Принципи ювенального права України

О.С. Мельничук Форма державного режиму в концепції правосвідомості І.О. Ільїна

І.В. Долматов Територіальна свідомість та ідентичність як чинники державності

A.M. Василенко Діаспори в юридичній науці: теоретико-методологічний підхід

С.С. Павлов Правові традиції України - напрями наукового дослідження

І.Г. Оборотов Способи сприйняття й обчислення часу як проблема юридичної методології

А.О. Фальковський Складові інтеркультурного правового дискурсу

I.A. Бальжик Соціальна концепція Православної Церкви в Україні

Г.М. Чувакова Специфіка юридичних фактів-станів

C.B. Ковбасюк Взаємозв'язок змін функцій і інститутів держави в умовах глобалізації

О.В. Ткаля Правовий імунітет та його різновиди

В.В. Тароєва Становлення контрольної влади в Україні

І.С. Шпагіна Професійні якості суб'єкта компетенції

О.Г. Осадча Процесуальна відповідальність як категорія юриспруденції

М.Ю. Рязанов Правова культура як фактор забезпечення стабільності та порядку

Ю.В. Тіщенко Політичний та правовий міф: порівняльний аналіз

P.M. Мінченко Підвищення рівня упорядкованості суспільного інтелекту - передумова виходу із системної кризи в Україні

Ю.М. Дмитрієнко Об'єктивно-правова форма (тип) правової свідомості та правової культури

Н.І. Матвіїшин Навчальна діяльність як основа формування правового мислення у студентів-юристів

C.M. Скуріхін Правові аномалії та їх прояв у діяльності Збройних Сил України

П.П. Богуцький Поняття та ознаки інститутів права військової безпеки й оборони

Д.В. Левченко До визначення поняття законний інтерес

І.С. Ковальчук Правове регулювання розгляду звернень

О.М. Тарасишина Відображення принципу справедливості в законодавчих актах України

Ю.В. Чайковський Ідея міжнародного права в філософії стоїків

Є.В. Житарев Модельний закон як вид уніфікованого акта

 

ПРАВОВА СПАДЩИНА УКРАЇНИ

П.П. Музиченко Боротьба із судовою тяганиною за Статутами Великого князівства Литовського

H.B. Єфремова В'ячеслав Липинський та його погляди щодо розбудови Української держави

Н.В. Аніщук Роль Віденської всесвітньої конференції з прав людини (1993 р.) у вирішенні проблем тендерного насильства

О.В. Горяга Шляхи формування складу полкової старшини Гетьманщини у другій половині XVII-XVIII ст.ст

М.В. Крумаленко Правовий статус руської православної спільноти у Великому князівстві Литовському

О.І. Рєзнік Періодизація історії права в працях К. Неволіна

H.И. Косяченко Развитие системы наказаний в Статутах Великого княжества Литовского

Т.О. Остапенко Визначення суб'єкта злочину за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.

К.А. Голдакова Церковний суд і православне духівництво: проблеми минулого і сьогодення

Я.В. Шевчук-Бєла Правове становище німецької лютеранської громади на території Одеси в XIX столітті

I.A. Юрій Правове регулювання інституту градоначальництва на півдні Російської імперії (XIX - початок XX ст.)

Г.А. Волошкевич Законопроект про кооперативні товариства у IV Державній Думі

H.A. Кєдрова Вплив римського права на сучасні правові системи Європи

Н.В. Петровська Сільське правління в лівобережних губерніях Наддніпрянської України (друга половина XIX ст.)

В.В. Комаха Кабінети науково-судової експертизи як перші криміналістичні установи в Україні на початку XX ст.

І.М. Злакоман Юридична природа інвестиційних спорів: поняття і види

М.А. Буга Правове становище Православної Церкви та духовенства за Польської доби в XIV-XVI ст.ст.

Г.П. Гуменюк До питання про розробку та прийняття «Саксонського зерцала» (XIII ст.)

Н.Г. Іванова Трансформація уявлень про право людини на честь та гідність

О.В. Сиротенко Перспективи розвитку міжнародно-правового співробітництва ЄС - Чорноморський регіон

Л.М. Бойко Деякі системоутворюючі домінанти українського правового менталітету

В.І. Самкнулов Наукові основи викладання курсу «Безпека життєдіяльності» у вищих навчальних закладах юридичного спрямування

Л.М. Писаренко Соціально-педагогічні фактори формування професіоналізму майбутніх юристів

O.A. Листопад Формування у студентів вузів ціннісних орієнтацій на творчість

В.О. Корнієнко Про формування поняття правової держави в європейській та вітчизняній правовій науці

 

РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

М.В. Афанасьєва Конституційно-правове регулювання створення та функціонування державного реєстру виборців в Україні

В.В. Кривенко Шляхи вдосконалення порядку прийняття управлінських рішень колегіальними органами судового управління і суддівського самоврядування

Т.С. Ківалова Поняття зобов'язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України

О.І. Погібко Державно-правові основи оборонного планування

А.Й. Іванський, О.І. Зоріна До питання про визначення поняття «міжнародне фінансове право»

М.Д. Василенко Україна - ЄС: пошук нового шляху до наближення

O.K. Вишняков Принципи публічно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (адаптаційний аспект)

О.М. Гладенко Міжнародно-правові аспекти багатовекторності зовнішньої політики України

O.A. Гукаленко Значення процесів транснаціоналізації на сучасному етапі розвитку України

О.М. Іванченко Про співвідношення норм національного та міжнародного права

Ю.Ю. Акіменко Про правовий статус товариства однієї особи в Україні, Німеччині та США

О.С. Іванченко Принципи переміщення товарів фізичними особами

Д.В. Даніленко Міжнародна конвенція про перевезення багажу пасажирів морем (1967 рік)

В.О. Сергійчик IACS: організаційно-правові засади діяльності

О.С. Бригар Співвідношення портових та митних зборів у правовому аспекті

Н.Ф. Узун Сучасна адвокатура України та актуальні питання її реформування

О.В. Скрипник Спадкування за законом в Україні та Франції: порівняльно-правовий аналіз

Є.В. Краснов Реалізація основоположних принципів МОП у проекті Трудового кодексу

В.Є. Селезньов Європейське право у сфері регулювання міграційних процесів: теорія та практика

Р.Є. Еннан Право інтелектуальної власності в наднаціональній правовій системі (Європейський Союз)

Т.А. Латковська Правові особливості участі центрального банку в бюджетних відносинах

B.C. Зятін Трансформація податкової системи України під впливом процесу вступу до СОТ та створення зони вільної торгівлі з ЄС: правові аспекти

Н.Д. Янчук Порівняльно-правовий аналіз національних концепцій переходу до сталого розвитку (на прикладі пострадянських країн)

O.A. Делінський Проблеми правосуб'єктності індивіда в міжнародному праві

О.С. Олійник Правова система Європейського Союзу: поняття і статус

О.В. Добико Адаптація української судової практики до прецедентного права ЄС

І.С. Кривцова Механізм еволюції правових систем: теоретико-методологічна конструкція

О.О. Сурілова Право на чисте і здорове навколишнє середовище в системі основних прав людини

І.Л. Самсін До проблеми про буквальне та асоціативне тлумачення актів податкового законодавства

О.О. Хоменко Міжнародні стандарти якості товарів: адаптаційно-правовий аспект

Т.Р. Короткий Співвідношення понять «правова система» та «система права» щодо міжнародного права

В.М. Фінкель Особливості зв'язку об'єктивих ознак та форми умислу у злочині (стаття 375 КК України)

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"