Випуск 37

Актуальні проблеми держави і права № 37 (2008)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

РЕФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОГО НРАВА І ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Н.М. Хуторян Удосконалення порядку надання відпусток у проекті трудового кодексу України

І.М. Сирота Реформування системи соціального страхування та пенсійного забезпечення України

Г.І. Чанишееа Основні функції профспілок в умовах ринкової економіки

В.В. Жернаков Інноваційні процеси в Україні та окремі питання трудового права

Б.І. Сташків Правове регулювання соціального забезпечення бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

В.М. Андріїв Повноваження у сфері правозахисної діяльності профспілок за трудовим законодавством України

В.Ф. Пузирний Створення нових робочих місць: досвід європейських країн

О.Є. Сонін Самозахист у системі способів захисту трудових прав

Л.І. Харитонова Судова практика як джерело права соціального забезпечення

A.Ф. Фадєєнко Деякі питання застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини судами України

B.С. Тарасенко Поняття та форми соціального захисту дітей-інвалідів

О.С. Щукін Проблема обґрунтованого ризику в медичній практиці

О.А. Трюхан Участь працівників у розподілі прибутку як форма соціального діалогу у сфері праці

І.В. Лагутіна Становлення та розвиток законодавства у сфері захисту трудових прав працівників

Є.В. Краснов Поняття та форми примусової праці

В.В. Андріїв Особливості призначення соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

В.М. Литвиненко Видовий поділ соціальних послуг у законодавстві та теорії

В.А. Рудик Забезпечення права людини на соціальний захист з огляду діяльності Конституційного Суду України

Ю.В. Черткова Деякі шляхи посилення приватної тенденції в розвитку трудового права України

Б.А. Римар Правове регулювання гнучкого режиму робочого часу

Т.М. Ругляк Міжнародні акти як джерела права соціального захисту України

І.П. Боєнко Оцінка професійних та особистих якостей працівників

Д.А. Тішко Джерела міжнародно-правового регулювання праці

О.М. Потопахіна Матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за законодавством України

A.М. Апанасенко Особливості правового регулювання охорони праці на залізничному транспорті

B.В. Кривенко Управлінська діяльність у судовій системі та проблеми її демократизації

Т.С. Ківалова Особливості правового регулювання цивільних відносин відшкодування шкоди

К.В. Удовенко Організаційні та управлінські засади запровадження правового інституту муніципальних програм

 

АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

І.І. Каракаш Туристичне законодавство України: сучасний стан і перспективи розвитку

H.С. Гавриш Процес відтворення та законодавче закріплення принципів аграрного права України

О.В. Глотова Нова редакція Лісового кодексу та поновлення лісового законодавства України

Є.О. Іванова Ефективність правового регулювання використання земельних ділянок у містах під забудову

Т.Р. Короткий Реалізація міжнародно-правових норм про цивільну відповідальність за забруднення із суден

Т.Є. Харитонова Особливості передачі в іпотеку земельних ділянок та споруд, що на них знаходяться

А.І. Черемнова Технічні норми в системі регулювання суспільних відносин у сфері охорони довкілля

I.Є. Чумаченко Особливості застосування юридичної відповідальності за порушення вимог по використанню та охороні водних об'єктів

Л.А. Бабій Формування та становлення протирадіаційного законодавства в Україні

A.Й. Годованюк Нагальні питання охорони земель ириродно-заиовідного фонду

О.Ю. Макаренко Застосування відповідальності за порушення законодавства про використання та охорону надр

Н.В. Фролова Законодавче закріплення права власності на водно-болотні угіддя

B.О. Юрескул Соціально-правові аспекти управління у сфері поводження з побутовими відходами

C.О. Блюмина Правові засади використання лікувально-оздоровчих ресурсів

С.Л. Гоштинар Основні принципи ведення державного земельного кадастру

Н.М. Деркач Забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства у Криворізькому регіоні органами прокуратури

А.В. Капустін Правова охорона навколишнього середовища в морських торговельних портах

Є.М. Римар Основні принципи кооперації в Україні

Є.В. Третьяк Детермінація правоохоронної діяльності та правоохоронного органу у правовій доктрині України

Б.В. Бабій Проблематика ролі програм Організації Північноатлантичної угоди (НАТО) для сучасного міжнародного права

Hаші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"