Випуск 39

Актуальні проблеми держави і права № 39 (2008)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ГЕНЕЗІС ІНСТИТУТІВ ПРАВА ТА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

В.В. Завальнюк Процес глобалізації соціального життя: феномен нації в розвитку держави (правовий аспект)

P.M. Мінченко Взаємодія державного управління і місцевого самоврядування у демократизації вітчизняної державної влади

А.Й. Іванський Представницькі органи територіальних громад як правозастосовні суб'єкти заходів фінансової відповідальності

В.В. Гаверський Основи конкурентноспроможності України

В.А. Бабенко Про зміст терміна «Прямі іноземні інвестиції» в міжнародних та національних правових джерелах

О.Л. Лукаш Народний суверенітет як конституційний принцип і основа демократизму конституційного ладу

С.Г. Бугайцов Правові питання надання онкологічної допомоги населенню України

О.М. Іванченко Національна та міжнародна правова система: розвиток концепцій

A.M. Василенко Історико-правове розуміння діаспор та національних меншин

В.В. Кравчук Завдання та організація нагляду за законністю правових актів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

I.A. Артеменко Особливості боротьби з корупцією

С.С. Павлов Правові традиції у визначенні системи українського права

І.О. Гуменюк Зміст поняття «ефективність» норм законодавства про соціальний захист

О.І. Погібко Основні шляхи та пріоритетні напрями вдосконалення законодавства у військовій сфері

В.В. Тароєва Розвиток контрольних органів Європейського Союзу

В.О. Корнієнко Державна влада та права людини у правовій державі: проблеми та перспективи взаємовідносин

X. Бехруз Правовое измерение глобализационных процессов

 

ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

В.В. Кривенко Формування структур суддівського самоврядування і проблеми удосконалення їхньої діяльності

І.Л. Самсін Способи та межі логічного перетворення тексту актів податкового законодавства при їх тлумаченні

С.А. Чванкін Правові наслідки порушення зобов'язання

О.С. Омельчук Спірні питання укладення цивільно-правового договору найму (оренди) житла

Д.Ф. Плачков Становлення та розвиток інституту відшкодування державою шкоди, завданої злочином

K.M. Глиняна Правові наслідки немайнового характеру, що виникають у зв'язку з розлученням

B.C. Деревнін Зловживання правом у цивільному праві й цивільному законодавстві України

М.О. Герасимчук Правове регулювання оплати комунальних послуг

Ю.Ю. Черновалюк Деякі аспекти права на сімейне виховання за законодавством України

Н.М. Бакаянова Етичні аспекти прийняття адвокатом доручення на ведення справи

Я.С. Синявська Поняття, підстави та особливості господарської відповідальності в Україні

Т.Є. Крисань Обмеження розміру збитків, що мають відшкодовуватися

Ю.Ю. Симонян Корпоративна природа відносин між учасниками командитного товариства

Н.П. Бааджи Підстави та умови виникнення зобов'язань з відшкодування шкоди

Г.В. Макаренко Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов'язання

О.В. Ульяновська Правові фікції в цивільному процесі України

М.В. Матійко Інформаційна функція цивільного права

В.В. Кубинець Розсуд у праві в радянській юриспруденції

 

ОХОРОНА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

О.С. Кізлова Захист інтересів заставодержателя за законодавством України

Ю.Л. Бошицький Основні проблеми правової охорони географічних зазначень в Україні

Н.Ю. Голубєва Розмежування конкурсу як різновиду публічної обіцянки винагороди та конкурсу як способу укладання договору

В.Ю. Грабчинська Визнання права власності на об'єкти самочинного будівництва як спосіб захисту цивільних прав та інтересів

К.В. Денисенко Ознаки корпоративних майнових правовідносин

Н.В. Волкова Засоби індивідуалізації фізичних осіб (окремі аспекти)

A.B. Кіча Державне регулювання тарифів на послуги водопостачання

Г.О. Ульянова Щодо визначення недобросовісної реклами

Т.П. Карпечкін Цивільно-правове регулювання договірних відносин лізингу в Україні

Л.Д. Романадзе Порядок відшкодування збитків, завданих неправомірним використанням торговельних марок, у міжнародному приватному праві

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МОРІ

Т.С. Ківалова Спірні питання застосування норм цивільного законодавства при загальній та окремій аваріях

Т.Р. Короткий Еколого-правові наслідки розливу нафти в Керченській протоці: питання відшкодування шкоди від забруднення морського середовища

B.C. Петренко Наслідки прийняття Закону «Про морські порти України»

B.C. Кулібаба Морська політика і конкуренція

К.Г. Некіт Морське судно як об'єкт договору довірчого управління майном

О.О. Бєлогубова Правові питання захисту прав моряків на стадії працевлаштування для праці закордоном

Н.О. Якубовська Приватноправовий механізм відшкодування шкоди, що завдається навколишньому середовищу діяльністю багатонаціональних компаній

Н.С. Веселова Правові механізми інвестування в порти України

О.С. Кужко Поняття та юридична природа договору транспортного експедирування

A.C. Адамов Товариства взаємного страхування

Я.В. Петруненко Державні закупівлі як складовий елемент світової торгівлі морем та напрям формування єдиного економічного простору

Г.О. Сляднєва Правове регулювання доступу державних органів до комерційної таємниці в крюїнгових компаніях

A.B. Кирилюк Правове регулювання діяльності крюїнгових компаній в Україні

 

ВІДЗИВИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

Ю.М. Оборотов Сучасне право як право людини (рецензія на монографію Н.М. Оніщенко)

НАШІ АВТОРИ

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"