Випуск 41

Актуальні проблеми держави і права № 41 (2008)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ МИНУЛОГО ТА СУЧАСНОСТІ

Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова Поняття та види цивільних організаційних правовідносин: постановка проблеми

I.G. Babich The principle of justice - the main principle of roman private law

O.M. Бірюков Банкрутство: від римського manusinjectioдо транскордонних банкрутств

Н.Ю. Голубєва Свобода договору як принцип цивільного права 

В.М. Зубар Співвідношення понять "юридична особа публічного права" та "юридична особа приватного права"

Т.С. Ківалова Щодо характеристики шкоди як підстави виникнення недоговірних зобов'язань

О.С. Омельчук Щодо визначення істотних умов договору найму житла

І.В. Давидова До визначення правових наслідків недійсних правочинів

B.C. Деревнін Зловживання правом у цивільному праві й цивільному законодавстві України 

С.Д. Домусчі Сутність цивільних правовідносин

B.C. Ковальська Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення правовідносин у Стародавньому Римі

М.В. Матійко Інформаційна функція суб'єктивного цивільного права

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ. РЕЧОВІ ТА ОСОБИСТІ ПРАВА ОСОБИ

В.В. Ільков Особливості правового регулювання захисту авторських прав в Україні

A.C. Колісник Технічні засоби захисту авторських прав на комп'ютерне програмне забезпечення

Ю.В. Кривенко Визначення статусу капелана: історія та сучасність

B.C. Лещенко, A.B. Разінкова Римські та сучасні українські особисті, майнові відносини подружжя (порівняльний аналіз)

С.А. Чванкін Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Н.В. Вороніна Порядок набуття права власності на знахідку

P.Є. Еннан Право інтелектуальної власності та право власності: проблеми співвідношення

А.О. Овчатова-Редько Поняття "фактичного" шлюбу за сімейним законодавством України

Л.Л. Стецюк Самоуправство та самозахист у праві Стародавнього Риму

О.Ю. Цибульська Рецепція основних засад універсального і сингулярного спадкового наступництва за римським приватним правом у цивільному законодавстві України

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ ТА СУЧАСНОСТІ

Є.Ш. Гареєв Правове регулювання відносин позики в римському праві та в сучасному законодавстві України

Л.О. Єсіпова Притримання за новим цивільним законодавством

Т.О. Колянковська Довгостроковий договір (про організацію перевезень вантажів)

B.C. Лещенко, Ю.М. Турчак Рецепція змісту зобов'язання з точки зору категорії свободи

C.B. Мазуренко Спадковий договір у системі підстав виникнення цивільних прав та обов'язків у цивільному праві України

A.C. Адамов Суть, функції та принципи страхування

Г.М. Ахмач Поняття договору й особливості його застосування в сімейних правовідносинах

O.A. Волков Суб'єкти зобов'язань відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності

A.M. Гужва Співвідношення інтересу і збитків за римським правом

A.B. Кирилюк Ліцензійний договір на використання літературних творів: поняття, умови, форма

О.М. Лукавецька Заміна сторін договору за римським приватним правом та сучасним цивільним правом України

К.Г. Некіт Інститут довірчого управління майном: рецепція римського права

І.С. Продаєвич Загальні підстави розірвання договору

В.О. Токарева Договір художнього замовлення

В.В. Кубинець Розсуд у цивільному процесі

Н.І. Матвіїшин Досвід зарубіжних країн у формуванні правового мислення студентів-юристів

C.M. Іванова Правова характеристика визнання правочину недійсним та застосування наслідків недійсності правочину в системі способів захисту цивільних прав та інтересів

Ю.П. Лобода Поняття права та правова традиція

A.B. Лужанський Реалізація судами загальної юрисдикції права на звернення до органу судового конституційного контролю: порівняльно-правовий аналіз

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ

К.Є. Двойних Фундаментальні наукові знання як специфічний об'єкт інтелектуальної власності (на прикладі науково-дослідницького проекту ОНЮА, запропонованого Міністерству освіти та науки України)

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"