Випуск 42

Актуальні проблеми держави і права № 42 (2008)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

О.І. Харитонова Деякі проблемні питання визначення змісту права інтелектуальної власності

С.В. Мазуренко Авторське право на фотографії

Г.О. Сляднева Питання про суб'єкта права на комерційну таємницю

О.О. Кулініч Теоретико-методологічні підходи до визначення структури інформації з обмеженим доступом

Є.Ш. Гареєв Особливості здійснення права інтелектуальної власності особами, які не досягли повноліття

О.Ю. Цибульсъка Особливості спадкування деяких особистих немайнових та майнових прав автора

Г.О. Ульянова Договірні засади використання об'єктів авторського права у рекламі

Н.П. Бааджи, A.B. Ісаєнко Сучасні тенденції розвитку законодавства України у сфері інтелектуальної власності

В.В. Тітаренко Визначення «комп'ютерні програми» у праві інтелектуальної власності

А.В. Кирилюк Ліцензійний договір на використання літературних творів за законодавством України

І.В. Давидова Визнання недійсним авторського договору

 

ПРОБЛЕМИ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА

Є.О. Харитонов Деякі питання класифікації юридичних фактів

Т.С. Ківалова До питання про розмежування зобов'язань відшкодування шкоди та деяких інших недоговірних зобов'язань

О.С. Адамова Поняття, ознаки договору перевезення як підстави виникнення правовідносин з перевезення вантажу морським транспортом

H.Ю. Голубєва Захист права власності при позбавленні власника володіння (віндикаційний позов)

B.О. Гончаренко Притримання як спосіб самозахисту цивільних драв

Ю.В. Кривенко Найменування релігійних організацій як засіб індивідуалізації

О.І. Сафончик Договір перевезення вантажу залізничним транспортом за законодавством України: цивілістичні аспекти

C.А. Чванкін Одностороння відмова від зобов'язання як правовий наслідок порушення зобов'язання

B.С. Деревнін Товарна біржа як суб'єкт цивільно-правових відносин

М.В. Матійко Засоби реалізації інформаційної функції цивільного права

О.М. Лукавецька Заміна сторін договору за римським приватним правом

Ю.Г. Орзіх Правове регулювання надання брокерських послуг: цивільно-правові аспекти

А.Р. Чанишева Види і зміст речових правовідносин у правовій конструкції іпотеки

К.Г. Некіт Деякі порівняльні аспекти щодо довірчого управління майном (за законодавством України і Республіки Молдова)

I.П. Смілянець Умови дійсності договору за римським правом

А.С. Адамов Суб'єкти страхових правовідносин

Н.В. Вороніна Поняття знахідки у цивільному праві

І.В. Продаєвич Припинення зобов'язань неможливістю виконання

А. Юшко Правове регулювання перевезення вантажу морським транспортом

C.Д. Домусчі Засоби захисту права власності

О.А. Волков Розмежування крайньої необхідності та суміжних категорій цивільного права

П.А. Меденцев Поняття договору як концептуальна основа договірного права країн романо-германської правової сім'ї

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЙ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА: ДЕЯКІ НАПРЯМКИ

B.В. Дудченко До питання про правовий стиль

C.О. Погрібний Юридичні обов'язки та їх виконання в механізмі правового регулювання договірних цивільних відносин

B.В. Кубинець Розсуд у цивільному праві

А.О. Неугодніков Адміністративно-правовий аналіз діяльності спеціальних (вільних) економічних зон в Україні

А.С. Древ'янко Система джерел права як особливе правове явище

А.Й. Іванський Роль юридичних презумпцій у регулюванні відносин фінансово-правової відповідальності

Є.Є. Додіна Питання компетенції державних органів щодо забезпечення регулювання державно-церковних відносин

А.П. Куликов Становище особистості у правовій державі

H.І. Матвіїшин Система правової освіти України

С.М. Іванова Правова природа вимог про визнання недійсним правочину

А.О. Фальковський Ціннісний підхід у правових дослідженнях

C.В. Джолос Етатизм як природне відображення державності

I.В. Долматов Державні кордони в контексті лімології

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"