Випуск 45

Актуальні проблеми держави і права № 45 (2009)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Ю.Н. Оборотов Месторазвитие в пограничной (евразийской) цивилизации как основа правового развития Украины

B.В. Дудченко Про герменевтичний підхід до права

C.Г. Ковалёва К вопросу о современных концепциях правопонимания

О.М. Пасенюк Правова теорія постмодерну як методологічний підхід до реформування вітчизняного судівництва

И.А. Минникес Индивидуальное правовое регулирование (основные концептуальные положения)

А.Ф. Крыжановский Право и правопорядок: взаиморазверстка правовых категорий

А.О. Фальковський Поняття та функції методологічних підходів у сучасних правових дослідженнях

Е.Ф. Ивашкевич Особенности конституционного регулирования национальной политики в европейских странах

А.М. Василенко Методологічні засади багатокультурності

О.І. Погібко Концептуальні засади правового регулювання розвитку Збройних сил України — складової воєнної організації держави

О. Козаченко Методологічний аспект типології кримінального права

К.В. Мількова Особливості сучасного розуміння правовідносин

Н.В. Аніщук Співвідношення категорій тендерного насильства, тендерної рівності та соціостатевої дискримінації

Н.М. Мирошниченко Современный подход к уголовной ответственности несовершеннолетних

О.М. Сидоренко Догма права як правова цінність

Л.Г. Удовика Формування правових цінностей в умовах глобалізації

С.С. Павлов Про визначення традиції нрава України

О.В. Геселев Інтегративне праворозуміння як складова сучасної постмодерної правової культури: сутність та актуальне значення

 

ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

X. Бехруз Удосконалення методології порівняльно-правових досліджень

С.В. Ромашкін Методи пізнання історичної школи нрава

Т.М. Стефанчишена Релігійний фактор у формуванні правових систем

A.А. Бочков Философская концепция права В. С. Соловьева

B.С. Балух Первая реформа городского общественного управления и коммерческое судопроизводство в Одессе

П.П. Музиченко Статут Великого князівства Литовського 1529 року: від нрава усного до нрава писаного

М.І. Косяченко Деякі аспекти еволюції покарань у Великому князівстві Литовському

О.В. Горяга Місце та роль козацької старшини в системі органів влади Гетьманщини наприкінці XVII-XVIII ст.

H.В. Петровська Сільська поліція в системі органів сільського самоврядування Лівобережної України у другій половині XIX — на початку XX ст.

Г.М. Чувакова Поняття фактичного складу в системі категорій правознавства

О.А. Коваль Класифікація юридичних фактів: наукова фікція і реальність

О.О. Джуpaєва Державна послуга як категорія державознавства

I.С. Шпагіна Функціональний аналіз компетенції: методологічний аспект

Т.О. Остапенко Сімейне право Лівобережної України (друга половина XVII — перша половина XVIII ст.)

О.О. Нігреєва Деякі аспекти правового регулювання іпотеки морського судна у країнах романо-германської правової сім'ї

А.В. Дзевелюк М.Ю. Чижов про співвідношення державознавства та правознавства

П.В. Вовк До питання про визначення поняття стадії судового адміністративного процесу

А.А. Сурилов Инновационная реформа губернатора М.С. Воронцова

О.М. Іванченко Норми національного та міжнародного права у практиці Конституційного Суду України

А.О. Неугодніков Специфіка правових актів індивідуальної дії

Ю.Ю. Цал-Цалко До визначення сутності моменту виникнення права спільної сумісної власності подружжя

 

СУЧАСНИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗУМІННЯ UPABA ТА ДЕРЖАВИ

H.М. Крестовська Методологічні засади дослідження ювенального права України

Д.А. Гудима Антропологічна парадигма й антропологічні дослідницькі підходи: загальна, характеристика

I.Г. Оборотов Темпоральний вимір правової реальності

К.А. Шелестов Методологічні вимоги до вивчення правової карти світу

Ю.В. Рудик Сучасні погляди на поняття «функція права»

М.Д. Василенко Методологічне розуміння впливу держави на інноваційну діяльність: правовий аспект

К.К. Кулі Інновації у місцевому самоврядуванні як складова муніципальної реформи в Україні

К.М. Москальчук Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування

С.В. Ковбасюк Институционализм в государствоведении

Ж.В. Мандриченко Реетитутиъные возможности института медиации

Ю.Ю. Бальцій Правова природа статутів територіальних громад

К.М. Кобилянсъкий Визначення підсудності справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя цього суду

Н.В. Фомічова Історичні аспекти становлення спадкового права

А.В. Ковбан Правова природа свободи світогляду: онтологічне та аксіологічне поняття

О.В. Антинескул Засади конституційного регулювання державного управління і самоврядування в країнах ЄС

Н.О. Мельниченко Засади конституційного регулювання соціокультурної сфери країн €С

Ван Цзянь Компенсація шкоди та збитків, що спричинені скоєнням злочину як кримінально-правовий захід

С.П. Кравченко О языковых основах формирования категориального аппарата юриспруденции

 

ЗМІНИ КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Е.В. Додин Влияние теоретических разработок А. В. Сурилова на возникновение и развитие понятийно-категориального аппарата таможенной политики и таможенного права в Украине

Ю.Е. Полянский Использование историко-аналитического подхода в процессе судебной реформы в Украине

Т.О. Свида Венеціанська комісія про європейські стандарти виборів

А.В. Дашковська Концептуальні засади участі засобів масової інформації у виборчому процесі в Україні

Н.В. Мішина Самоорганізація населення в Україні: категоріальний апарат

С.М. Мойсак Співвідношення актів управління і адміністративних договорів

Е.В. Терзианова Сравнительно-правовой метод в исследовании проблемы имплементации европейских антилегализационных норм в законодательство Украины

О.О. Квасніцька Дефініції у будівельному законодавстві України

Я.С. Синявська Щодо відповідальності учасників повного товариства

Д.О. Балабанова Зміна понять: від політики боротьби зі злочинністю до політики протидії злочинності

С.В. Дьоменко Спірні питання визначення поняття «особистість злочинця»

Д.Г. Михайленко Тенденції щодо визначення поняття корупції та її співвідношення з хабарництвом

B.А. Рекун Третейське самоврядування як гарантій незалежності третейських судів

C.Б. Мельник О хозяйственно-правовых средствах предотвращения злоупотреблений монопольной властью на рынке

І.В. Гловюк Судовий контроль як категорія теорії судової діяльності у кримінальному процесі

М.В. Журавель Інститут «наказного гетьмана» в системі вищих органів влади Гетьманщини в ХVII-XVIII ст.

І.В. Лагутіна Страйк як спосіб захисту колективних трудових прав та інтересів працівників

В. Туляков, М. Дмитрук Категорія кримінального проступку в правовій доктрині

В.В. Завальнюк Еволюція в антропології права

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"