Випуск 48

Актуальні проблеми держави і права № 48 (2009)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

O.A. Довгополова Аналіз метафоричних схем обжитого простору в методології історичного пізнання

О.Н. Атоян Историко-правовая реальность: потребность семантического прояснения

Т.А. Занфірова Історичне та логічне в методології філософії права

А.О. Фальковський Внесок Баденської філософської школи у становлення аксіологічного підходу в історичному пізнанні права

Н.Б. Капустіна Час симулякрів: теоретичні конструкції Ж. Бодріяра

І.С. Кривцова Динаміка змісту деяких понятійно-термінологічних конструкцій історико-правової науки в контексті синергетики

Ю.В. Рудик Традиційні парадигми соціального призначення права в цивілізаціях Давнього сходу

Ю.П. Лобода Правовий вимір історичного процесу як характеристика етногенезу українського народу: евристичні можливості

Н.В. Сугацька Конституція Пилипа Орлика як пам'ятка політико-правової думки

Н.В. Панова-Стрюк Становлення юридичної освіти в Російській імперії на початку XVIII століття

I.A. Бальжик Церковне право як юридична дисципліна у вітчизняній правовій традиції

М.Ю. Рязанов М.Ф. Владимирський-Буданов про слов'янське законодавство та право

А.Ю. Бойчук Державотворчі ідеї Івана Франка

Н.М. Крестовська Становлення вітчизняної правової ювеналістики (1920-і рр.)

М.Л. Смолярова Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників: історико-правовий аналіз

К.О. Шелестов Типологізація правових систем: загальноцивілізаційні та правові критерії

 

ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Б.В. Киндюк Відповідальність за порушення норм з охорони лісів за "Руською правдою"

П.П. Музиченко Судова система за статутом Великого Князівства Литовського 1529 року

С.А. Калинин Беларусь и Украйна в XVII веке: историософия взаимоотношений

М.В. Єпур Руська правова традиція як фактор формування інституту покарання в законодавстві Великого Князівства Литовського

С.Г. Ковальова Змагання католицької і православної конфесій в Литовсько-Руській державі кінця XIV-XV століття як чинник еволюції державно-правового життя

М.В. Крумаленко Правовий статус католицької релігійної групи населення на українських землях Великого Князівства Литовського

І.Й. Бойко Особливості соціально-правового статусу селянства Галичини (1349-1569 pp.)

М.М. Кобилецький Правовий статус юридик в українських містах за Магдебурзьким правом

О.В. Сокальська Функціонування каптурових судів на українських землях в останній третині XVI ст. (На прикладі Волинського воєводства)

М.В. Журавель Порівняльний аналіз повноважень гетьмана за нормами україно-польських та україно-російських угод (друга половина XVII-XVIIIст.)

В.Н. Патлачук Місце гетьмана в системі органів влади гетьманщини у другій половині XVII - на початку XVIII ст.

П.П. Богуцький Гетьманські універсали як історичні пам'ятки військового права України

Д.Г. Бондаренко Полковий суд у системі загальних козацьких судів війська запорізького в другій половині XVII-XVIII ст.

О.В. Горяга Державно-правові погляди та рівень політичної культури української козацької старшини в другій половині XVII-XVIIIст

Т.О. Остапенко Сімейне право Лівобережної України другої половини XVII - першої половини XVIII ст.

І.Г. Філінюк Становлення та розвиток інституту військових судів у Російській імперії (XVII - початок ХХ ст.)

Н.В. Єфремова Історико-правові аспекти приєднання західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

I.A. Юрій Градоначальництво і організація торгово-економічного судочинства на півдні Російської імперії (перша половина XIX ст.)

Г.А. Волошкевич Питання кодифікації кооперативного законодавства Російської імперії в роботах кооперативних форумів кінця XIX - початку ХХ ст.

Н.В. Петровська Застосування звичаєвого права та закону волосними судами Лівобережної України в другій половині XIX - на початку ХХ ст.

В.В. Щукін Специфіка правового становища єврейського населення міст Миколаєва та Севастополя наприкінці XIX - на початку XX ст.

Д.Я. Бондаренко Украина в брест-литовских переговорах: историко-юридический аспект

М.А. Буга Зміни в правовому становищі Руської православної церкви після революцій 1917 р.

О.О. Колосова Деякі аспекти правового регулювання захисту малозабезпечених верств населення Наддніпрянської України за часів Центральної Ради

P.M. Максакова Референдум Автономної Республіки Крим: історико-правові аспекти та сучасний стан конституційно-правового регулювання

В.Я. Цитряк Хабарництво: історико-правові аспекти соціального явища та протидії йому в Україні

В.А. Семенюк Проведення техніко-криміналістичних досліджень документів в Україні: історико-правові аспекти

О.В. Козаченко Історико-культурологічний вимір сучасного українського кримінального права

 

ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

K.M. Василенко Закони Лікурга і Солона як реалізація концепції однорідності політичної влади та культурної традиції в античному світі

Л.О. Попсуєнко Виникнення та припинення церковних організацій: до історії питання

H.A. Зелінська Конкуренція інституту видачі та права притулку у стародавні часи та середньовіччі

Г.П. Гуменюк До питання про структуру та зміст збірника "Саксонське зерцало"

А.Ф. Крижанівський Правопорядок у контексті середньовічного праворозуміння

О.П. Подцерковний Від торгового права до господарського: періодизація галузевого розвитку

В.В. Комаха Історія створення перших криміналістичних установ

Т.В. Татоли Репрессивный аппарат в государственном механизме политических режимов Болгарии 20-30-х гг. XX века

Н.В. Аніщук Історія розробки та прийняття XIX поправки до Конституції США (щодо надання виборчого права для жінок)

Н.В. Дрьоміна-Волок Розвиток концепції міжнародної кримінальної юрисдикції в період між двома світовими війнами XX століття

О.Я. Паславська Аграрна реформа в Польщі (історико-правовий аспект)

Б.В. Бабін Еволюція програмних засобів правового регулювання міжнародних відносин у XX ст.

K.M. Вітман Міжнаціональні взаємовідносини в Македонії (90-і рр. XX ст. - початок 2000-х рр.)

С.С. Нестеренко Історичний розвиток інституту екстрадиції

Р.Н. Бірюков Проблема становлення глобальної правової системи в епоху глобалізації

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"