Випуск 50

Актуальні проблеми держави і права № 50 (2009)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕРМЕНЕВТИКИ

B.В. Завальнюк Антрополого-герменевтичний підхід до характеристики правової реальності: становлення концепцій

О.А. Івакін Роль герменевтики М. Гайдеггера у розумінні предмета і методу філософії

М.В. Мамич Проблеми юридичної герменевтики в працях Г.-Г. Гадамера

Л.Г. Удовіка Інтегральна програма тлумачення права Р. Дворкіна

М.А. Дамірлі Специфіка компаративістсько-правової герменевтики

О.А. Довгополова Герменевтика новозавітних вимог в контексті концепції біблійного закону (за матеріалами «Короткого трактату про політичну владу» Дж. Понета)

О.П. Донченко Свобода як категорія права (герменевтичний аспект)

А.М. Зуєва Категорії «логічне» та «історичне» як елементи іптерпретаційпої гіпотези праворозуміння: логіко-методологічний аналіз

Р.М. Бірюков Теорія метафори, герменевтика та проблеми методології правової науки

Л.М. Бойко Особливості застосування герменевтичного підходу у дослідженні правового менталітету

C.Б. Карвацька Формування гермсневтичиої інтерпретації: історико-правові та лінгвістичні питання

А.О. Фальковський Різноманітність аксіологічних підходів у методології права

І.С. Кривцова Можливості співробітництва герменевтичного та синергетичного підходів у пізнанні правових явищ

О.Л. Макаренков Застосування герменевтичного методу в дослідженні феномена відкритості суспільства

О.С. Мельничук Філософські основи осяшеппя аксіосфери права

С.В. Ромашкін Ідеї історичної школи права в становленні юридичної герменевтики

О.В. Стовба Що зветься герменевтикою права? Сенс і засади правової герменевтики

К.О. Шелестов Праворозуміння та герменевтика

 

ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД У ГАЛУЗЕВИХ ЮРИДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Л.М. Сумарокова Дефінітивна норма та її герменевтичний аспект

Б.В. Бабін Герменевтичний аналіз категорії «міжнародна програма» у контексті теорії міжнародного права

B.С. Бігун Юридична герменевтика правосуддя (вибрані аспекти)

І.В. Гловюк Концептуальні питання тлумачення поняття «правосуддя у кримінальних справах»

О.О. Джураєва Гсрмспсвтичпий підхід до визначали поняття сучасної держави

Т.І. Дудаш Розуміння та пояснення в юриспруденції та у правовому регулюванні

Н.М. Дятленко До питання про тлумачення терміна «економічна конституція» в праві Німеччини

Н.Б. Капустіна Проблема інтерпретації влади в комунікативній філософії

М.Ю. Картузов Проблеми тлумачення норм господарсько-процссуальпого права про підвідомчість спорів

C.В. Ковбасюк Сучасна інтерпретація поняття «інституціоналізація»

О.В. Козаченко Герменевтичний вимір категорій кримінального закону

H.M. Крестовська Евристичні можливості герменевтики в ювенально-правових дослідженнях

І.В. Нємченко Поняття «суверенітет» в англійській політичній думці першої половини XVII ст.

H.М. Павлусів Відображення правової дійсності художньою літературою: напрямки філософсько-правової інтерпретації

С.П. Рабінович Право па повагу до приватного життя у практиці Страсбурзького суду: інтерпретація з позицій герменевтики буття

H.І. Сатохіна Проблема розуміння у здійсненні права

M.Д. Василенко Герменевтичний підхід до інноваційної діяльності: технологічні парки

Д.Г. Паляничко Загальне поняття порнографії, її види та критерії визначення

 

ГЕРМЕНЕВТИКА У ПРАВОТЛУМАЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

О.Ф. Скакун Метод інтерпретації правових ідей і правових норм: загальне й особливе

О.П. Подцерковний Проблеми методології тлумачення в контексті галузевих, зокрема й господарсько-правових, досліджень

H.А. Зелінська Природно-правова інтерпретація поняття «міжнародний злочин»

І.А. Бальжик Герменевтика та екзегеза: єдність та відмінність

X. Бехруз Герменевтика в дослідженні Корану як фундаментального джерела ісламського права

В.В. Гончаров До питання про функціональне тлумачення змісту юридичних норм

Д.А. Гудима Людина правова та юридична: спроба антрополого-герменевтичного аналізу

A.В. Кобзар Реорганізація і реструктуризація: цивільно-правова інтерпретація

B.А. Кожухар Різноманіття смислів поняття «відновна відповідальність»

Ю.П. Лобода Правова традиція українського народу: герменевтичний підхід

Е.І. Мартинюк, О.Е. Никитченко Свобода совісті: герменевтичний аспект

Н.В. Мішина Герменевтика у галузі конституційного права України (на матеріалах Інституту органів самоорганізації населення)

C.С. Нестеренко До визначення поняття екстрадиції у міжнародному праві

Н.С. Трач Лінгвістична експертиза правових документів: герменевтичний аспект (на прикладі тексту заповіту)

Ю.В. Юлинецкая Лингвистические и экстралингвистические способы толкования международного договора

Г.М. Чувакова Інтерпретація поняття «правова аномалія»

А.М. Василенко Тлумачення міжетнічних взаємодій з позицій багатокультурпості в Канаді: еволюція держави та права

 

НОВІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ

H.В. Дрьоміна-Волок «Імперативізація» міжнародного права

I.С. Смазнова Соціокультурний аспект тероризму

А.В. Ткаченко Энигма функционализма сравнительного правоведения

Ю.В. Раковська Проблема торгівлі людьми у контексті прав людини

Є.Є. Додіна Питання методики проведення релігієзнавчої експертизи

А.А. Езеров Конфликтологическая экспертиза конституционного законодательства

І.В. Галицький Генезис толерантності та її застосування в правовому середовищі

І.А. Артеменко Правові основи міжнародного співробітництва України у сфері боротьби з корупцією

Г.О. Сляднєва Співвідношення категорій інформації та комерційної таємниці

Д.В. Лічак Проблеми визначення поняття «державна підтримка суб'єктів господарювання»

О.В. Ткаля Правовий імунітет та суміжні правові категорії

В.С. Личко Поняття та види правової допомоги

О.М. Іванченко Норми національного та міжнародного права: колізії та взаємодія

Ю.В. Кругляк Булгаковское «Собачье сердце» как литературный вызов государственной и правовой жизни советского общества

Ю.В. Муравська Правова природа реорганізаційних договорів

В.А. Федоров Державний борг як ознака сучасної держави

О.Р. Поєдинок Законодавство України про біженців у світлі міжнародно-правових стандартів захисту: недоліки та шляхи вдосконалення

О.О. Дмитрик Деякі міркування стосовно визначення місця актів судової влади у системі джерел фінансового права

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"