Випуск 51

Актуальні проблеми держави і права № 51 (2009)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

РИМСЬКЕ ПРАВО ТА СУЧАСНІСТЬ

Є.О. Харитонов До визначення поняття та системи цивілістики (науки цивільного права)

К.Г. Некіт Конструктивний траст як аналог інституту законного представництва: ідеї римського права та сучасне втілення

А.М. Гужва Формули "quod interest", "qanti interest" у договорі найму за римським правом

Н.М. Дихта Поняття та характерні риси договору доручення за римським приватним правом

О.Ю. Цибульська Правове становище відказоодержувачів за заповідальним відказом

І.П. Смілянець Поява інституту переведення боргу або заміни боржника у зобов'язанні

Л.О. Попсуєнко Формування правового статусу християнської церкви за римським імператорським законодавством

 

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

О.І. Харитонова До визначення поняття права інтелектуальної власності

Н.В. Вороніна Способи набуття та припинення права власності

Н.Ю. Голубєва Свобода договору як принцип цивільного права

В.С. Деревнін Цивільно-правова відповідальність: теоретичні аспекти

С.І. Клім Значення судової практики як додаткового джерела цивільного права

В.В. Литовченко Щодо обов'язку утримання житлового фоннду: законодавство та судова практика

О.М. Лукавецька Деякі зауваження щодо регулювання обміну житла за проектом ЖК України

В.Ю. Терещенко Цивільно-правова кваліфікація форм самочинного будівництва

B.Є. Макода Об'єкти промислової власності в період глобалізації та розвитку інноваційного бізнесу

Ю.В. Кривенко Види релігійних організацій

C.А. Чванкін Особливості представництва юридичних осіб у цивільному процесі

Ю.Ю. Черновалюк Деякі проблемні питання щодо правового регулювання патронату за законодавством України

Ю.А. Дербакова Загальнотеоретичні аспекти захисту цивільних прав неповнолітніми (малолітніми) особами

Н.В. Черногор Проблема строку прийняття та відмови від заповідального відказу

О.К. Вишняков Характер та сучасні тенденції регулювання цивільних майнових відносин у Європейському Союзі

Г.М. Ахмач Вплив цивільного права на регулювання договірних правовідносин членів сім'ї

Є.Ш. Гареєв Проблеми захисту патентних прав за допомогою кримінально-правових способів

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ

Н.А. Аблятіпова Проблеми сурогатного материнства в Україні

P.М. Мінченко Правова активність особистості в умовах еволюції української державності

A.В. Кирилюк Ліцензійний договір на використання літературних творів як вид авторського договору

Т.С. Кузьменко Конвергенція складових компонентів бренда

B.С. Кулібаба Щодо поняття бренда

О.О. Кулініч Доменне ім'я як похідний засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів фізичних та юридичних осіб у мережі Інтернет

C.В. Мазуренко Вільне відтворення бібліотеками об'єктів авторського права з ціллю навчання, науки та культури

В.С. Петренко Деякі питання створення акціонерного товариства

М.В. Сидоренко Деякі аспекти практичної реалізації положень Закону України «Про холдингові компанії в Україні»

Ю.Ю. Симонян Засновницький договір командитното товариства

Г.О. Ульянова Контрольні повноваження організацій колективного управління

К.В. Денисенко Право на дивіденди за Законом України «Про акціонерні товариства»

В.В. Заборовський Загальні положення процедури конвертації акції

Я.С. Синявська Підстави виникнення майнової відповідальності учасників повного товариства за його зобов'язаннями

 

ПРОБЛЕМИ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА

A.С. Адамов Історичні аспекти взаємного страхування

О.С. Адамова Договір морського круїзу

І.Г. Бабич Одностороннє розірвання договору

Р.С. Березовський Право зворотної вимоги (регресу) за цивільним законодавством України

С.Б. Булеца Договір про надання медичних послуг

B.О. Гончаренко Вексель як вид боргового цінного паперу

І.В. Давидова Види недійсних правочинів

О.П. Дрішлюк Особливості розірвання договору як способу захисту цивільних прав та інтересів боржника

Л.О. Єсіпова Цивільно-правові аспекти відповідальності за шкоду, заподіяну малолітніми фізичними особами

О.С. Кізлова Специфіка договору застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення

П.А. Меденцев Одностороння відмова від договору в контексті проблеми правових наслідків порушення зобов'язання

Т.Р. Чухрай Міжнародно-правове та національне регулювання перевезення вантажу морським транспортом

В.О. Токарева Страхування предметів мистецтва

М.О. Ткалич Правова природа та особливості укладення контракту про спортивну діяльність

 

ЖИТТЯ І. В. ШЕРЕШЕВСЬКОГО ЯК ДУХОВНА ЄДНІСТЬ МІЖ ПОКОЛІННЯМИ ЮРИСТІВ

Н.В. Абрамов Память об Илье Вениаминовиче Шерешевском (120 лет со дня рождения)

О.К. Вишняков «Человек с "раньшего" времени.,.»

В.В. Самадурова Шерешевський Ілля Веніамінович

Е.В. Додин Воспоминания о И. В. Шерешевском

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРАВОСУДДЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

В.В. Завальнюк Взаємодія суспільства і права: антропологічний вимір

В.С. Бігун Правосуддя в цивільному судочинстві: обриси філософсько-правових особливостей здійснення (мета, предмет, право, суб'єкт, принципи)

Л.Р. Біла-Тіунова Становлення та розвиток наукової думки щодо службової кар'єри в Російській імперії наприкінці XVIII — на початку XX ст.

О.П. Подцерковний, В.Т. Пироговський Перспективи розвитку виключної компетенції господарських судів

В.А. Бондик Система захисту галузей економіки за законодавством про банкрутство

Г. Середа Загальна характеристика забезпечення безпеки суб'єктів кримінального судочинства та роль прокурора в його здійсненні

Ю.Ю. Цал-Цалко Судове рішення про поділ спільного майна подружжя як результат розгляду справи

О.В. Темченко Соціальна функція української держави у сфері захисту прав дитини

О.В. Ткаля Особиста та колективна недоторканність як форма правового імунітету

Н. Берлач Можливості участі України в процесі міжнародної співпраці у сфері розвитку ринку органічного сільського господарства

М.Д. Василенко Пільги в оподаткуванні проектів технопарків як відображення спеціального режиму їх функціонування

О.Є. Проць Правова свідомість молоді в Україні: особливості та види деформації

О.О. Джураєва Правоохоронна діяльність у забезпеченні правопорядку в сучасній державі

В.В. Добровольська Деякі питання валютного контролю у сфері господарювання

Д.А. Козачук Особливості нагородних адміністративних процедур та напрями їх вдосконалення

О.В. Ульяновська Сутність правової фікції

О.М. Іванченко Проблема імплементації норм міжнародного права в національне кримінальне законодавство України

О.І. Погібко Нормативно-правові питання розвитку системи забезпечення воєнної безпеки — складової національної безпеки і оборони України

 

ЗВІТИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

П.С. Пацурківський Пострадянська теорія бюджетного права: доробок, гідний викликам часу

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"