Випуск 52

Актуальні проблеми держави і права № 52 (2010)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Г.І. Чанишева Декларація МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації: зміст і значення

І.М. Сирота Страховий (трудовий) стаж як головна умова пенсійного забезпечення у солідарній системі

Т.М. Додіна До питання про реалізацію права на працю осіб із сімейними обов'язками

Л.І. Харитонова Особливості пенсійного забезпечення працівників водного транспорту

С.В. Вишновецька Системний підхід у дослідженні методологічних проблем загальної теорії трудового права: постановка проблеми

О.Є. Сонін Способи захисту права на відпустку судом

B.С. Тарасенко Інформаційні технології у трудових відносинах

І.В. Лагутіна Заборона дискримінації у сфері праці як принцип трудового права

Є.В. Краснов Основні трудові права в актах ООН

О.Я. Лаврів Принцип забезпечення належної винагороди за працю в трудовому законодавстві України

C.М. Клейменова До питання про засоби забезпечення договірних зобов'язань, спрямованих на надання послуг

О.М. Потопахіна Міжнародні стандарти захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

А.М. Слюсар Форми державного нагляду і контролю у сфері захисту трудових прав працівників

Ж.А. Дробот Зарубіжний досвід пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника

Р.І. Чанишев Інформація про персональні дані працівника та її захист

С.М. Волошина Акти МОП про безпеку і гігієну праці та законодавство України

А.В. Больбот Конституційно-правові засади соціального захисту в Україні та проблеми їх реалізації

О.П. Рудницька Місце інституту гарантійних виплат у системі трудового права

І.А. Римар Особливості правового статусу працівника і роботодавця як суб'єктів індивідуальних трудових відносин

Д.В. Приміч Право на колективні переговори і укладання колективних договорів у міжнародних актах та законодавстві України

Т.М. Тарасюк Закони як джерела права соціального захисту України

Ю.В. Пожаров Відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах

М.Ю. Шулипа Дія актів трудового законодавства у часі за проектом Трудового кодексу України

О.В. Пожарова Міжнародні стандарти захисту трудових прав жінок

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ,

ЗЕМЕЛЬНИХ, ПРИРОДНОРЕСУРСОВИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН

И.И. Каракаш О правовом регулировании отношений собственности на природные объекты и их ресурсы

А.I. Черемнова Водний фонд України як об'єкт правової охорони

О.В. Степська Правове регулювання дарування та міни як угод із земельними ділянками

Є.О. Платонова Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України

Т.Є. Харитонова Зміни у земельному законодавстві щодо виникнення та оформлення прав на земельну ділянку

A.Й. Годованюк До питання щодо визначення правового режиму земель в Україні

B.О. Юрескул Вдосконалення правового регулювання роздільного збирання твердих побутових відходів

І.Є. Чумаченко Організаційно-правові засади інспекторського реагування щодо використання та охорони водних об'єктів та їх ресурсів

Л.А. Калишук теоретико-правові аспекти захисту екологічних прав в Україні та Європейському Союзі

H.І. Палій Поняття та юридичні ознаки земель рекреаційного призначення

О.М. Погорєлова Особливості використання земель водного фонду на орендних умовах

І.Ю. Сальман Напрями вдосконалення правового регулювання діяльності в аграрному секторі

Л.М. Терлецька Відшкодування збитків власникам земель та землекористувачам при самовільному зайнятті земельних ділянок

H.В. Фролова Поняття водно-болотних угідь та їх класифікація

К.М. Караханян Об'єкти та суб'єкти земельних аукціонів

Є.І. Швець Порівняльний аналіз колізій у концесійному законодавстві України

А.І. Ріпенко Правовий режим земель, зайнятих вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів

И.Н. Недов Обеспечение экологических прав территориальных общин спецуполномоченными местных советов

I.А. Городецька Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель як носій державно-владних функцій та повноважень

 

НАПРЯМКИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

В.В. Завальнюк Антропологічний вимір та проблеми взаємовідносин суспільства і права

О.X. Юлдашев Як вивести українську націю на новий цивілізаційний рівень (дійсне реформування у сфері освіти)

І.В. Галицький Типи толерантності в сучасному суспільстві

Л.П. Арнаутова Методологія і методи в правовій спадщині О.В. Сурілова

Р.М. Бірюков Правовий розвиток в умовах глобалізації

Р.Г. Авдюгін Забезпечення прав людини в Україні: міжнародні та національні засоби забезпечення

О.О. Терзі Інтеграційний процес: засади правового регулювання

Н.І. Севастьянова Виконання рішень Європейського суду з прав людини як форма імплементаційних процесів

В.А. Бондик Трансформація відносин власності та її правовий зв'язок з інститутом банкрутства

Н.М. Дятленко Використання норм основного закону Німеччини для врегулювання господарської діяльності

О.В. Бачеріков Доказування в адміністративних справах, пов'язаних з виборчим процесом

О.В. Закаленко Право на позов в адміністративному судочинстві

Г.В. Фоміч Щорічне оцінювання діяльності публічних службовців: організаційно-правовий аспект

В.А. Федоров Підстави класифікації та види державного боргу

В.В. Солдатський Інститут процесуальних строків у стадії кримінального судочинства

В.М. Кравчук Місце і функціональне призначення прокуратури в системі державної влади

Р.М. Крикливий Ризики в діяльності державного обвинувача потребують комплексного аналізу та оцінки

О.І. Погібко Правові засади врегулювання військового співробітництва — складової оборонного курсу держави

М.В. Грушко Поняття «військовополонений» в міжнародному гуманітарному праві

Н.О. Антонюк, В.Є. Ясеницький Об'єктивні ознаки складу продовжуваного злочину

О.М. Іванченко Теорія гармонізації монізму і дуалізму у співвідношенні норм національного та норм міжнародного права

A.І. Супруновський Проблеми формування міграційної політики України

B.С. Личко Суб'єкти одержання безоплатної правової допомоги в Україні

В.О. Клочков Еволюція застосування програмних актів у праві України

О.Ю. Іваницький Правовий статус Автономної Республіки Крим у сучасних реаліях державного управління

В.М. Кравчук Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні

І.С. Сахарук Перспективи розвитку національного законодавства щодо заборони дискримінації у сфері праці

Н.М. Погребняк Роль науково-дослідницьких організацій та науково-педагогічних шкіл у системі вищої педагогічної освіти Великобританії

Ю.Л. Дмитришин Організація міського самоврядування в місті Торунь на основі хелмінського права

 

ВІДЗИВИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

М.В. Кравчук Новаторське видання у сфері військового права

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"