Випуск 53

Актуальні проблеми держави і права № 53 (2010)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ

Є.О. Харитонов, М.О. Гейко Формування «права загальної справедливості» в англосаксонській системі права

A.С. Ибраева, В.В. Нездемковский Проблемы реализации права на свободное перемещение в свете председательствования Казахстана в ОБСЕ в 2010 году: международный и национальный опыт

С.Б. Булеца Право особи на безпечне довкілля для життя та здоров'я

П.Д. Гуйван Питання захисту приватних прав особи, що виникають з публічно-правових спорів. Темпоральні аспекти

С.Д. Гринько Ідеологічне значення римського права

B.Й. Кісель До питання про організаційно правову форму юридичних осіб публічного права

О.С. Адамова Поняття та джерела туристського права

И.Г. Бабич Принцип справедливости в римском праве и в современном гражданском праве Украины

М.В. Матійко Засоби реалізації інформаційної функції цивільного права

К.Г. Некіт Давньоримські категорії «fides» і «aequitas» як підґрунтя фідуціарних правовідносин

В.В. (Валентин) Форманюк Поняття та ознаки локальних норм

І.В. Давидова До питання про правову природу недійсності правочину

В.С. Деревнін Правовий статус структурних підрозділів товарної біржі

И.М. Капталан Политическая партия как субъект гражданского права

С.А. Чванкін Особливості правового статусу третіх осіб у цивільному процесі України

Н.Ю. Голубєва Поняття та система принципів цивільного процесуального права

 

ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

В.Є. Макода, К.С. Борисова Цивільно правові аспекти систематизації та удосконалення законодавства у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності

О.О. Кулініч Правова охорона персонажу літературного твору як «юридично значимого» елемента твору

Є.Ш. Гареєв Порядок визнання торговельних марок добре відомими в Україні

Л. Д. Романадзе Порядок визнання торговельних марок добре відомими в Україні

Г.О. Ульянова Деякі питання співавторства

Ю.В. Кривенко Право власності на землю релігійних організацій

В.Ю. Терещенко Самочинне будівництво: цивілістичні підходи до визначення поняття

М.Д. Василенко Створення національної інноваційної системи та її правове забезпечення

А.В. Кирилюк Відповідальність за майнову шкоду, заподіяну невиконанням умов ліцензійного договору

Н.В. Воронина Підстави та способи набуття права власності

Т.С. Кузьменко Поняття, стуктурні компоненти та види бренда

Ю.А. Дербакова Неповнолітні (малолітні) як суб'єкти авторських правовідносин

 

СІМЕЙНЕ ТА СПАДКОВЕ ПРАВО

О.І. Сафончик Деякі питання правового регулювання правовідносин «фактичного подружжя» щодо взаємного утримання

К.М. Глиняна Порівняльно-правова характеристика режиму окремого проживання подружжя за законодавством України та деяких зарубіжних країн

В.О. Гончаренко Охорона спадкового майна

Н.В. Черногор Час відкриття спадщини за заповітом з умовою

О.Ю. Цибульська Правовий режим заповідальних розпоряджень (заповідального відказу і покладення) за законодавством України, Росії та Франції

 

ПРОБЛЕМИ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА

О.М. Нечипуренко, С.В. Резніченко Укладання договору перевезення пасажирів таксомоторами: цивільно правовий аналіз

О.О. Отраднова Критерії протиправності та правомірності в деліктних зобов'язаннях

І.Р. Шишка Зміст договору на маркетингові дослідження

О.С. Кізлова Функції застави у цивільному праві

М.О. Ткалич Проблемні аспекти укладення, виконання і розірвання трансферних контрактів за законодавством України

Я.В. Балан До питання розірвання договору найму житла

А.М. Гужва Роль і місце категорії інтересу у договірних зобов'язаннях

О.М. Лукавецька Правове регулювання обміну житла: чинне законодавство та тенденції розвитку

Г.В. Озернюк Історичні джерела рентних правовідносин

Р.С. Березовський Співвідношення регресних зобов'язань та суброгацїї

Г.В. Самойленко Реалізація права особи на свободу пересування у договорі перевезення пасажира

Л.О. Єсіпова Піднайом жилого приміщення в державному та громадському житлових фондах за чинним законодавством України

А.С. Адамов Взаємне страхування судновласників. Досвід європейських країн

В.О. Токарева Договір страхування предметів мистецтва та культурних цінностей

Д.Г. Степанович Договір обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України

Т.С. Ківалова, О.С. Омельчук До питання про визначення підстав зміни договору найму житла

І.П. Смілянець Переведення боргу за законодавством зарубіжних країн

Т. Чухрай Правова природа договору фрахтування (чартеру)

О.В. Церковна Щодо механізму реалізації функцій цивільно правової відповідальності за завдання шкоди

С.І. Клім Деякі проблемні питання відшкодування моральної шкоди

 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ

В.В. Завальнюк Предмет юридичної антропології та теорії держави і права: особливості взаємодії

Б.В. Бабін, Г.Ф. Півторак, С.В. Немерцалова Програмний характер імплементації конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 р

Н.О. Якубовська Взаємодія економічних та політичних суб'єктів у рамках міжнародного правого порядку: історичний погляд

М.Г. Вербенський Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють транснаціональні злочини у сфері економіки

B.М. Стратонов Реформування кримінально процесуального законодавства України у світлі євроінтеграційних процесів

Л.В. Трофімова Фінансова звітність як засіб фінансового менеджменту

C.В. Джолос Етатистська держава як цінність

B.Т. Пироговський Уточнення виключної компетенції судів має сприяти вирішенню проблем підвідомчості справ

A. А. Пархета Полеміка розуміння поняття правового прецеденту

C.І. Нечипоренко Поняття адміністративної процедури проходження служби в органах прокуратури

Д.С. Лещенко Співвідношення дефініцій «комунальні юридичні особи» та «муніципальні юридичні особи»

B.В. (Вікторія) Форманюк Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

М.В. Димитрова Органы адвокатского самоуправления в Федеративной Республике Германии

Н.О. Мельниченко Конституційно правові засади освітньої політики країн Скандинавії

О.В. Горбатенко Основні ознаки правовідносин із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

В.С. Дмитришин Міжнародний досвід правового регулювання відносин у сфері франчайзингу

Т.А. Латковська Розвиток фінансово-правових відносин у сучасних умовах

О.В. Солдатенко До питання кошторисно-бюджетного фінансування

А.Р. Чанишева Речові та зобов'язальні іпотечні цивільні правовідносини

М. Габріадзе Формування категорії зобов'язань, що виникають у зв'язку зі створенням загрози охоронюваним законом правам та інтересам у цивільному законодавстві

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"