Випуск 56

Актуальні проблеми держави і права № 56 (2010)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

Е.В. Додин Товарищ и учитель!

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ

B.В. Завальнюк Держава з позицій юридичної антропології

C.І. Нечипоренко Проходження служби в органах прокуратури як різновид публічної служби

В.М. Дрьомін Формування тіньової економіки у сфері господарської діяльності як соціального інституту

Б.В. Бабін, Г.Ф. Півторак, С.В. Немерцалова Програмний характер імплементації Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 р.

О.С. Кізлова Інститут застави в сучасних правових системах

О.А. Лукашев До питання щодо організаційно-майнової природи фінансового правовідношення

Н.І. Данілко Розмежування правосуб'єктності органів місцевого самоврядування різного рівня у земельних відносинах

А.К. Гасанова Про зміст категорії «правовий конфлікт» у діяльності органів виконавчої влади

Л. М. Давиденко Правові проблеми реєстрації морських суден під «зручними» прапорами

А.В. Званчук Професійність і компетентність у правовій сфері: поняття та співвідношення

Л.А. Калишук Щодо визначення понять «форми» та «способи» захисту екологічних прав громадян України

С.І. Клім Природне та позитивне право: реальність чи ілюзорність аналогії?

М.Я. Сакали Правова природа юридичної відповідальності за вчинення податкових правопорушень

Т.Р. Чухрай Визначення поняття «морська пригода» і його значення

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

P. М. Мінченко Деякі питання касаційного провадження в цивільному судочинстві України

І.В. Андронов Сутність та значення перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами

В.С. Бігун Здійснення правосуддя в цивільному судочинстві: про право, правосудність і розсуд (філософсько-правові аспекти)

Н.В. Волкова Процесуальні особливості розгляду справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною (окремі аспекти)

Т.А. Стоянова Процесуально-правова природа справ про усиновлення

Г.М. Ахмач Захист прав людини у цивільному судочинстві

Е.А. Голубцова Особенности участия третьих лиц в семейно-правовых спорах

Т.В. Зайвий Правова природа видів цивільного судочинства у юридичній літературі та законодавстві України: порівняльний аналіз

І.М. Іліопол Порівняльний аспект принципів цивільного процесуального права інших держав

Ю.П. Ільїна Визначення правового статусу нотаріуса у Російській Федерації

Ю.Ю. Казаков Проблемы раскрытия информации, содержащей банковскую тайну

К.В. Можаровська Юридична природа цивільного позову у кримінальному судочинстві України

Ю.В. Неклеса Цивільний процесуальний кодекс України: проблеми реалізації принципів змагальності й диспозитивності

Ю.О. Полтавчук Шляхи вдосконалення цивільно-процесуального права України на основі досвіду США

Ю.В. Самборська Правовий статус прокурора щодо справ про позбавлення батьківських прав (окремі аспекти)

О.М. Соломахіна Дослідження процесуальних особливостей призначення і проведення судово-психіатричної експертизи

Ю.Ю. Цал-Цалко Судові докази у справах щодо поділу спільного майна подружжя

 

 ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова Деякі питання розмежування цивільних правовідносин інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин

Т.С. Ківалова Особливості зобов'язань, що виникають з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

О.С. Адамова Співвідношення понять «послуга» і «обслуговування» у сфері туризму

Є.Ш. Гареєв Поняття винаходу у законодавстві України: проблеми та недоліки

В.О. Гончаренко Безоплатні договори за цивільним законодавством України

Р.Ф. Гонгало Поняття та характерні риси суперфіцію за римським приватним правом

М.В. Матійко Місце юридичних фактів у реалізації інформаційної функції цивільного права

О.С. Омельчук Зміна договору найму житла внаслідок збільшення або зменшення складу сім'ї наймача

Ю.Г. Орзіх Виникнення зобов'язань за брокерським договором

Л.Д. Романадзе Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань в Україні

О.І. Сафончик Проблемні питання реалізації права спільної часткової власності за законодавством України

С.А. Чванкін Порядок визначення прізвища, імені та по батькові дитини (цивільно- правові, сімейно-правові та цивільно-процесуальні аспекти)

A.С. Адамов Товариства взаємного страхування

І.В. Гаверська Цивільно-правові проблеми забезпечення житлових прав людини та шляхи їх вирішення

B.В. Сергиенко Правовое регулирование оказания бытовых услуг потребителю

О.В. Зудіхін Захист права на участь у товаристві та отримання інформації про діяльність товариства суб'єктами корпоративних відносин за цивільним законодавством України

Д.Ю. Касілова Володіння за набувальною давністю як особливий вид володіння

Р.В. Карпов Особливості переходу прав за заставною

Г.О. Михайлюк Історичні передумови виникнення нетрадиційних банківських операцій та послуг

Г.В. Озернюк Порядок укладення рентних договорів

A.В. Сербова Правовое регулирование поставки природного газа потребителю — гражданину

B.О. Токарева Суб'єкти правовідносин страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату

Н.В. Черногор Загальний та спеціальний строк для прийняття спадщини за цивільним законодавством України

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"