Випуск 59

Актуальні проблеми держави і права № 59 (2011)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

С.В. Ківалов Право на звернення до адміністративного суду з адміністративним позовом: проблеми теорії і правового регулювання

В.В. Завальнюк Конфлікт і особа у світі, що змінюється: витоки антропологічного розуміння

B.М. Дрьомін Концептуальні основи теорії інституціоналізації кримінальних практик як предмета інституціональної кримінології

Л.І. Фесенко Правова природа роз'яснень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

О.Г. Свида До питання щодо вдосконалення інституту присяги прокурорських працівників

Н.А. Зелинская Морское пиратство как конвенционное преступление

C.С. Нестеренко Кодифікація норм про відповідальність міжнародних організацій

Ю.В. Юлинецкая Интерпретационный потенциал как дифференциальный признак международного нормативно-правового акта

Н.В. Дрёмина-Волок Установление и осуществление уголовной юрисдикции как международно-правовое обязательство государства

А.В. Лещенко Генезис філософсько-правових уявлень про правову поведінку

О.А. Музика-Стефанчук Розуміння правового статусу суб'єктів бюджетних правовідносин в юридичній науці

Д.В. Ягунов Чи можна продавати «право карати»? (філософсько-правовий аналіз феномена в'язничної приватизації)

А.С. Оцяця Сутність та зміст охоронної функції кримінального права

О.Л. Гуртовенко Щодо запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб

Н.Л. Березовська Виникнення та розвиток покарань, пов'язаних з виправно-трудовим впливом, що застосовувалися до неповнолітніх з XX століття

О.О. Храпенко Правові та організаційні проблеми реалізації прокурорського нагляду за дотриманням прав неповнолітніх, що перебувають у виховних колоніях

І.В. Маслій Тіньова політика як прояв тіньової економіки

А.М. Ізовіта Злочинність у сфері ринкового обігу земель як об'єкт кримінологічного вивчення

А.І. Марчук «Тюремні відпустки» у кримінально-виконавчому законодавстві та пенітенціарній практиці України

 

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ

Є.О. Харитонов Одеська цивілістика XIX ст.: сукупність особистостей чи наукова школа

О.В. Басай Принципи цивільного права в Давньому Римі

Ю.Г. Орзіх До історії формування та розвитку римського нотаріату

М.О. Heiko Reception of Roman Law in England

І.Г. Бабич Визначення місця принципу справедливості в сучасній системі принципів права

Т.Є. Крисань Класифікація збитків у цивільному праві України

О.С. Адамова Співвідношення понять морського публічного й морського приватного права

Г.М. Ахмач Касаційне оскарження як гарантія захисту прав людини

І.В. Давидова Поняття та ознаки обману як підстави недійсності правочину

В.А. Комаров Врегулювання відносин стосовно лікарських засобів в Україні

Р.А. Молодецький Судове право застосування як особливий вид правореалізації (в аспекті тлумачення договору)

Р.В. Карпов Особливості використання заставних

Є.С. Сєвєрова Проблемні питання визнання недійсними прилюдних торгів у судовому порядку

 

РЕЧОВІ ТА ОСОБИСТІ ПРАВА ОСОБИ

М.В. Сидоренко Правова природа права на судовий захист

Д.В. Бойчук Право особи на життя в системі особистих немайнових прав: проблеми теорії і практики

Н.В. Вороніна До поняття знахідки як безхазяйної речі

О.І. Сафончик Деякі питання розвитку законодавства з питань виникнення та припинення шлюбно-сімейних правовідносин

О.Р. Шишка Соматичні права та перспективи розвитку їх в Україні

Н.С. Адаховська Опіка над майном за цивільним законодавством України

Д.Ю. Касілова Підстави виникнення і припинення володіння

Ж.В. Копилова Житло як родове поняття одноквартирного житлового будинку громадян України

О.Ю. Цибульська Правовідносини, що виникають внаслідок покладення на спадкоємця обов'язку вчинити дії для суспільно корисної мети

Н.В. Черногор Визначення строків та термінів у спадковому праві України

 

ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

О.І. Харитонова Суб'єкти та об'єкти правовідносин інтелектуальної власності

Н.П. Бааджи Піратство як порушення авторських та суміжних прав

Є.Ш. Гареєв Опублікування як спосіб використання твору

Н.О. Саглаєва Щодо проблеми системи принципів права інтелектуальної власності України

Т.А. Латковська Фінансова політика держави у сфері банківської діяльності

А.В. Кирилюк Динаміка зобов'язань за ліцензійним договором на використання літературних творів

A.С. Колісник Специфіка використання ліцензійних угод ком'пютерного програмного забезпечення

Ю.В. Кривенко Законодавство України про релігійні організації як юридичні особи

B.С. Кулібаба Риси недобросовісної конкуренції за законодавством країн світу

Ю.Ю. Симонян Ознаки та особливості відповідальності за правопорушення у сфері корпоративних відносин

Г.О. Сляднєва Правове регулювання передачі комерційної таємниці у договорах комерційної концесії

О.М. Борейко Перші кроки формування інституту банкрутства у цивільному праві

О.В. Зудіхін Захист права на отримання прибутку та виплату дивідендів суб'єктів корпоративних відносин за цивільним законодавством України

І.М. Капталан Поняття непідприємницьких товариств

А.А. Кетрарь Поняття та ознаки об'єкта авторського права

G. Mykhailiuk Civil liability of the banks in the sphere of non-traditional banking transactions and services (the experience of the United Kingdom)

Д.Д. Позова Житлово-будівельний кооператив як кооператив споживчого типу

О.В. Сорвачов Охорона промислових зразків

 

ПРОБЛЕМИ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА

Т.С. Ківалова Стан та перспективи розвитку досліджень інституту зобов'язань відшкодування шкоди у вітчизняному цивільному праві

Я.В. Балан Права та обов'язки учасників договору найму (оренди) житла

О.М. Берназ-Лукавецька Особливості обміну жилих приміщень у будинках (квартирах), що належать громадянам (на праві приватної власності)

H.Ю. Голубєва Характеристика елементів зобов'язання

О.В. Жила Проблема визначення елементів регресного зобов'язання

О.С. Кізлова Іпотека рухомого майна — особливий вид застави

О.С. Омельчук Деякі спірні питання зміни договору найму житла внаслідок збільшення або зменшення складу сім'ї наймача

І.П. Смілянець Деякі аспекти договору франчайзингу за законодавством України

А.Р. Чанишева Предмет іпотеки за законодавством України

А.І. Бубіна Деякі особливості відшкодування шкоди, завданої здоров'ю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

А.Ю. Варавко Цивільне правове регулювання порядку проведення конкурсів на право укладання договору

Я.В. Головачов Цілі застосування суброгації у страхових правовідносинах

Б.П. Карнаух Вина як умова деліктної відповідальності в країнах англо-американської правової сім'ї

К.Г. Некіт Становлення інституту довірчого управління майном в Україні, Республіці Молдова та Російській Федерації

Д.В. Подчаха Істотні умови іпотечного договору

A.А. Приходько Особливості укладення договору про надання послуг аварійного комісара

Д.Г. Степанович Послуга як об'єкт цивільних прав

Ю.С. Суха До питання про систематизацію договорів у сфері професійного спорту

B.О. Токарева Історичні аспекти страхування цивільної відповідальності

Т.Р. Чухрай Страхування ризиків у товариствах взаємного страхування

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"