Випуск 67

Актуальні проблеми держави і права № 67 (2012)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

КОНСТИТУЦІЙНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

С.В. Ківалов Проблеми правового регулювання провадження у справах про видворення іноземців та осіб без громадянства

М.Й. Вільгушинський Окремі адміністративно-правові аспекти взаємодії судів загальної юрисдикції із вищим та центральними органами виконавчої влади

В.В. Завальнюк Еволюція антропологічних знань у процесі історичного розвитку суспільства

М.Р. Аракелян Новое содержание правозащитной функции современного Украинского государста

В.В. Колесниченко О понятии «национальная правовая система»

Н.В. Барбашова Правовий статус регіону в Україні та його конституційне закріплення

О.І. Миколенко Диспозитивністьта публічність як властивості провадження в справах про адміністративні правопорушення

Н.В. Мішина Статистичний метод у конституційному праві і конституційно-правова статистика

В.О. Глушков, О.А. Білічак Гарантії дотримання конституційних прав особи у провадженні негласних слідчих (розшукових) дій

І.І. Припхан Конституційно-правовий механізм захисту суспільної моралі

А.А. Пархета Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини як юридичного прецеденту в українському праві

В.П. Кохан Впровадження стандартів ЄС у сфері забезпечення права інвалідів на працю

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Ю.Н. Оборотов Актуализация методологической функции общетеоретической юриспруденции

А.А. Ивакин Человек, общество и абсолют как субъекты права

X. Бехруз Методологические разработки А. В. Сурилова и проблема совершенствования методологии юридической науки

Л.Н. Сумарокова Рациональность vs рационализм в современной методологии юриспруденции

Т.3. Гарасимів Право як предмет філософського і наукового пізнання: принципи та методологія демаркації

М.С. Кельман Методології правознавства: осмислення розмаїття правової проблематики

О.С. Мельничук Міський правовий простір: від метафори до поняття

И.С. Смазнова Применение выводов синергетики в исследовании права

3.М. Юдин Феноменологические основы правовогоконтрактивизма

С.Г. Стеценко Правове дослідження соціальної функції держави: ключові методологічні засади

А.П. Овчинникова Американское оратороведение как гуманитарная наука

Ю.В. Хижняк Связь права и литературы как новое направление юриспруденции

К.В. Горобець Аксіосфераправа як філософсько-правова категорія

Ю.О. Баранова Роль методологічних правил у проведенні порівняльно-правових досліджень

Т.О. Остапенко Філософська герменевтика та її застосування на прикладі «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року

О.В. Плотніков Фрагментація міжнародного права: методологічний аспект

Д.Є. Волкова Статистичний метод у конституційно-правових дослідженнях (на матеріалах громадськихорганізацій)

Л.П. Арнаутова О. В. Суріловпро призначення та функції теорії держави і права

И.В. Антошина Взаимосвязьинформационной и охранительнойфункций права

П.М. Шапірко Методологія легалізації результатів оперативно-розшукової діяльності

А.І. Барьяк Система правових актів: методологія дослідження

О.В. Олькіна Поняття та механізм реалізації права особи на захист та правову допомогу

Л.О. Гаманюк Юридичний та конституційний обов'язок в українському праві

І.Р. Юрчак Про поняття «виборче право» та «виборчий обов'язок»

Я.О. Тицька Підстави розмежування понять «освітні правовідносини» та «відносини у сфері освіти»

Я.І. Дабіжа Поняття, зміст та засоби реалізації функції погодження приватних та публічних інтересів у сфері господарювання

А.В. Дзевелюк Характеристика основних напрямів наукової діяльності Миколи Юхимовича Чижова як теоретика права

С.М. Скуріхін Рівні правової культури офіцерського складу Збройних Сил України (за результатами конкретно-соціологічного дослідження)

Е.У. Прус Порівняльна характеристика понять юридичної та правозастосовної помилок

 

НАУКОВЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

ТА МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О.М. Кібік, Ю.В. Наконечний Проблеми соціально-економічного розвитку транспортних підприємств України

О.Л. Суворова Регулирование функционирования морехозяйственного комплекса на государственном уровне

В.О. Котлубай Доцільність та умови створення Українського міжнародного реєстру суден

Е.М. Романенко, А. В. Щелкунова Проблемы процесса формирования денежных поступлений транспортных посредников

Ю.В. Хаймінова Трудовий потенціал як складова процесу забезпечення розвитку морського транспорту України

М.Ю. Картузов Пути развития института ареста морского судна в Украине после присоединения к Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов от 10.05.1952 г.

Ю.3. Драпайло Поняття та місце портового комплексу у системі галузейекономіки України: економіко-правовий аспект

Д.В. Зятіна Заходи стимулювання інвестицій в морські порти України

Ю.М. Панфилова Международно-правовая регламентация проведения морских научных исследований в водах Мирового океана

К.С. Ємельянова Проблеми ресурсного забезпечення сфери круїзного туризму в Україні

Д.Г. Степанович Укладання договору обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України

О.В. Басай Система засад цивільного законодавства

В.В. Хохуляк Становлення вітчизняної науки фінансового права у першій половині XIX ст.

Е.Г. Бойченко Окремі проблеми правового регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України

О.Л. Лобан Правова природа відносин відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю військовослужбовців

Х.В. Шперун Вступ держав у Міжнародний валютний фонд

Х.А. Гайдаржи Правові особливості договірного оформлення трудових відносин у сільськогосподарському переробному кооперативі

А.Й. Годованюк Фермером може стати кожен? Про правові аспекти проблеми

О.В. Коваль Правові критерії визначення нерухомого майна житлом

Ж.В. Копилова Державна реєстрація права приватної власності фізичних осіб на житловий будинок та квартиру: порядок та правова природа

А.О. Сошников Громадський контроль за державними закупівлями: проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення

П.М. Федосєєв Підстави припинення поруки за законодавством України

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

B.Н. Дремин Преступность в транзитивном обществе

Н.А. 3елинская Преступность в киберпространстве: международно-правовой дискурс

C.І. Нежурбіда Еволюція аналізу теорій причин злочинності в першій половині XX століття

Є.В. Зозуля Міжнародна діяльність міліції України в контексті міжнародних та європейських стандартів правоохоронної діяльності

А.В. Антипенко Терористичний конфлікт як об'єкт регулювання міжнародного права збройних конфліктів

С.А. Хімченко До питання криміналізації клонування людини

Ю.Ю. Коломиец Идеологические основы внедрения института проступков в уголовное право Украины

Т.В. Мельничук Кримінологічна оцінка функціональності економічної злочинності

Д.Г. Михайленко Поняття та структура об'єкта злочинів у сфері службової діяльності

Д.М. Цехан, П.С. Луцюк Інформаційно-аналітичне забезпечення запобігання злочинам у сфері господарської діяльності оперативними підрозділами ОВС

H.Л. Березовсъка Зміни розділу XV Кримінального кодексу України у зв'язку із введенням кримінального проступку

Ю.О. Стрелковська Соціально-психологічні передумови участі спортсменів в організованій злочинній діяльності

I.В. Гловюк Проблеми нормативного визначення категорій «обвинувачення» та «державне обвинувачення»

Д.В. Шилін Дія дисциплінарних преюдицій у кримінальному процесі

В.К. Волошина Визначення принципу особистої недоторканності та його зміст у кримінальному провадженні

Л.М. Гуртієва Поняття етичних основ процесу доказування у кримінальному судочинстві

Ю.А. Дорохіна Визнання юридичної особи суб'єктом кримінальної відповідальності: проблеми сьогодення

Е.Ф. Іскендеров, огли Окремі аспекти прокурорського нагляду за дотриманням прав і законних інтересів осіб, засуджених до позбавлення волі

Д.В. Ягунов Категорія offendermanagementв пенальних практиках зарубіжних країн: нові підходи XXI століття до проблеми поводження зі злочинцями

А.І. Марчук Вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі у сучасній пенітенціарній практиці України

А.М. Ізовіта Поняття та структурна характеристика кримінального ринку земель в Україні

О.В. Білаш Посягання на релігійні святині в історії кримінального права

A.В. Бойко Непрямий умисел при вчиненні насильства щодо працівника правоохоронного органу

О.К. Василяка Суб'єктивні ознаки злочинів, передбачених статтями 231, 232 КК України

B.В. Гуменюк Новели у законодавчому визначенні інституту звільнення від кримінальної відповідальності

О.А. Гусак Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства в історії вітчизняного права

Г.В. Пеньковська До питання про родовий об'єкт злочину

Л.М. Пілявська Визначення поняття причетності до злочину в теорії кримінального права

О.М. Поліщук Перспективи поширення приватноправових засад у сфері кримінальної юстиції як одного з засобів боротьби зі злочинністю

Ю.П. Степанова Антисуспільна спрямованість у структурі особи засудженого рецидивіста

В.В. Євтушенко Проступок та злочин у будівельних правовідносинах

Д.А. Шевченко Теоретико-правовий аналіз діяльності суду з реалізації принципу індивідуалізації покарання при призначенні покарань

К.В. Антонов, С.А. Савенко Сучасний стан та напрями розвитку наукового обґрунтування оперативно-розшукового забезпечення судового провадження

Т.О. Лоскутов Обсяг предмета правового регулювання у кримінальному процесі

Т.М. Кузик Участь перекладача у кримінальному процесі як гарантія забезпечення принципу мови судочинства

О.С. Лановенко Процесуальні гарантії захисту прав та охоронюваних інтересів учасників кримінального провадження

О.В. Литвин Дослідження доказів у судовому розгляді: деякі питання

B.С. Личко Деякі аспекти правової допомоги за новим кримінальним процесуальним законодавством України

C.О. Пшенічко Загальні положення оскарження та розгляду скарг у досудовому провадженні

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"