Випуск 82

Актуальні проблеми держави і права № 82 (2019)

Титульна сторінка

Зміст

А. В. Авраменко Принципи захисту персональних даних працівників

О. Є. Алексєєва Проблемні аспекти примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) щодо боржників, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)

Е. В. Бабенко Перевага в залишенні на роботі при масовому вивільненні працівників

Б. А. Барабаш Критика принципа разделения власти на примере Конституции Украины

Ю. Ю. Боброва Окремі аспекти сутності ґендеру в суддівській діяльності: до постановки проблеми

О. Р. Вайцеховська Особливості реалізації принципу суверенної рівності держав в сучасному міжнародному фінансовому праві

М. В. Войчишена Криміналістична характеристика особи правопорушника через призму кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів

Д. І. Горбатова Діяльність органів виконавчої влади щодо реалізації права на охорону здоров’я

К. В. Громовенко Питання вищої освіти у діяльності структур Ліги Націй

В. М. Зеленський Відсутність офіційно визнаної доктрини трудового права як важлива проблема правового регулювання припинення трудових правовідносин в Україні

О. І. Кадикало Бюджетування, яке орієнтоване на результат: проблеми та перспективи

Н. Ю. Климович Процес становлення міжнародно-правового регулювання регіональної економічної інтеграції Європейського Союзу

І. І. Коваленко, Ю. О. Балакірева Деякі особливості правового режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг

С. Г. Ковальова Еволюція інституту злочину на українських землях Великого князівства Литовського (друга половина ХІV – ХVІ ст.)

О. И. Козлова Экономическое развитие аграрного сектора: актуальные перспективы совершенствования законодательства

О. К. Любимов До питання щодо особливостей державної служби в Україні

Н. О. Малишкіна Президент України та судова влада: основні форми та правові засоби взаємодії

Д. В. Малишко Правові засоби адміністративно-правового регулювання у сфері муніципального транспорту в Україні в контексті впровадження інноваційних технологій та інформатизації транспортних мереж

Yu. O. Melnyk International cooperation in the field of regulation of aggressive tax planning

А. В. Нефедова Спеціальні ознаки суб’єкта адміністративних проступків на автомобільному транспорті

О. І. Пархоменко-Куцевіл Інноваційні шляхи модернізації антикорупційних органів

О. О. Піфко Участь професійних спілок у законотворчому процесі: Україна та досвід окремих країн Європейського Союзу

Л. В. Полуніна Поняття і структура криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із посяганням на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю

В. В. Попко Принцип комплементарності у міжнародному кримінальному праві

Л. Ю. Прогонюк Судовий захист як юридична гарантія прав осіб, звільнених за систематичне порушення трудових обов’язків

О. В. Роговенко Аналіз міжнародних правових стандартів та національного законодавства у сфері забезпечення конституційного статусу переміщених осіб

О. А. Самойленко Типові слідчі ситуації наступного етапу розслідування злочинів, скоєних у кіберпросторі

К. О. Сергєєв Підходи до законодавчої діяльності в умовах ускладнення суспільної організації

О. М. Сибіга Юрисдикція адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації: історія та сьогодення

К. В. Смолов Оскарження платником податків рішень контролюючих органів у судовому порядку: окремі теоретичні та практичні проблеми

О. Г. Стрельченко Доктринальні особливості генезису сфери обігу лікарських засобів у період незалежності України

І. Ю. Татулич Правова природа інституту групового позову в цивільному судочинстві

Н. С. Федорук Публічно-правові ознаки сучасного адміністративного права України з позицій людиноцентризму

О. П. Фролов Специфіка деяких суб’єктів обшуку у формі спеціальної операції

Ю. І. Цвіркун Щодо втручання адміністративного суду у розсуд колегіальних суб’єктів публічної адміністрації

О. В. Черкунов Ознаки виробничої функції трудового права України

С. Л. Шаренко, Л. А. Зуб Компаративний аналіз нормативного регулювання діяльності слідчого судді в окремих європейських країнах та в Україні

Н. Х. Шюкюров Правовой статус судьи Конституционного Суда

Є. О. Яковенко Стандарт доказування та його застосування в адміністративному процесі

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"