Випуск 19

Актуальні проблеми держави і права № 19 (2003)

Зміст

Титульна сторінка

С.В. Ківалов Основні напрямки реформування адміністративного права 

В.Б. Авер’янов Реформування українського адміністративного права: необхідність переосмислення теоретичних постулатів 

О.М. Пасенюк Розвиток адміністративної юстиції як складова адміністративної та судової реформи 

Е.В. Додин Место и роль норм административного права в регулировании общественныхотношений в Украине 

І.П. Голосніченко Проблеми адміністративного процесу на сучасному етапі розвитку Української держави 

Ю.П. Битяк Правові засади та напрямки розвитку кадрової політики в Україні 

О.П. Рябченко Вдосконалення взаємодії контролюючих та правоохоронних органів у процесі боротьби з “легалізацією” тіньових доходів 

О.Ф. Фрицький, Л.Л. Лобянська Співвідношення конституційно-правової відповідальності з адміністративно-правовою відповідальністю 

М.К. Якимчук Проблеми правового регулювання служби в органах прокуратури України 

Л.Р. Біла Право на державну службу та механізм його реалізації 

Б.А. Пережняк Управління в соціально-культурній сфері: стан та перспективи реформування 

Д.А. Бекерська Аналіз рівня оподаткування і обсягу видатків бюджетів за напрямками у консолідованому бюджеті 

Л.К. Царьова Адміністрування податків в Україні як елемент державного адміністрування 

О.І. Харитонова Деякі питання визначення предмета науки та галузі адміністративного права 

І.О. Картузова Проблеми адміністративно-процесуальних правовідносин 

І.К. Залюбовська Законодавче забезпечення парламентського контролюза діяльністю органів виконавчої влади в Україні: сучасність та перспективи (Проект Закону України“Про основні засади парламентського контролю в Україні”) 

Є.Є. Додіна Адміністративні суди як важлива гарантія захисту прав громадян 

В.В. Серафімов Норми адміністративного права, які забезпечують правопорядок у торговельному мореплавстві у правовій системі держави 

О.В. Тодощак Основні напрямки попередження порушень в митних органах 

Д.М. Диновський Проблеми трансформування сучасного адміністративного права у формуванні вітчизняної ювенальної політики 

В.Л. Грохольський, П.М. Білий Доктринальні засади щодо концепції реформування адміністративного права 

А.О. Нечитайленко, С.Л. Кошарновська Деякі проблеми організаційного, фінансового, і матеріально-технічного забезпечення судів і суддів 

С.В. Продайко Забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки — важлива складова частина адміністративної діяльності органів внутрішніх справ на транспорті 

Д.М. Лук’янець Управлінські аспекти в концепції адміністративної відповідальності 

М.К. Галянтич Співвідношення правових категорій “охорона” та “захист” промислової власності 

М.В. Никифорак Досвід крайового адміністративного управління Буковиною у складі Австрії (1849–1918) 

Т.М. Кравцова Правові форми державного регулювання у сфері підприємницької діяльності 

С.О. Стефанов Статус державного департаменту України з питань виконання покарань 

Х.П. Ярмакі Адміністративний нагляд міліції 

М.М. Юрченко Адміністративна реформа та регіони 

Н.В. Воротіна Правові проблеми діяльності органів виконавчої влади у сфері формування та виконання державного бюджету України 

Ю.С. Педько Принципи адміністративного судочинства 

И.В. Илиев Место и роль юриста в правовомгосударстве и гражданскомобществе в РеспубликеБолгария 

І.А. Куян Питання вдосконалення системи органів адміністративної юрисдикції в сфері охорони довкілля 

Н.В. Хорощак Питання законодавчого розмежування основних та додаткових адміністративних стягнень 

В.Я. Настюк Норми митного права в системі соціально-правових регуляторів 

З.С. Гладун Адміністративно-правові питання державного контролю у сфері охорони здоров’я 

Д.І. Голосніченко Систематизуючі фактори митного права 

Р.О. Гаврилюк Особливості правового статусу органів, що безпосередньо здійснюють податкову діяльність держави 

Р.О. Куйбіда Проблеми розмежування адміністративної та конституційної юрисдикцій 

Л. Ніколаєва Завдання і особливості сучасної правової підготовки працівників державних органів управління 

Є.В. Курінний Стадії реалізації об’єкта адміністративного права 

С.О. Баранов До питання про систематизацію законодавства України, що встановлює адміністративну відповідальність у сфері дорожнього руху 

Н. Плахотнюк До питання про визначення в адміністративному праві поняття посадової особи державної служби в Україні 

Н.Я. Якимчук Теоретико-методологічні питання поняття управління державними фінансами 

Г. Рижков Конституційно-правові вимоги до управлінської діяльності 

І.В. Мартьянов Нагляд прокуратури і контроль державних органів — способи забезпечення законностів державному управлінні 

В.П. Тимощук Окремі проблеми законодавчого врегулювання адміністративної процедури 

А.М. Школик Демократизація процедур адміністративного нормотворення 

І.О. Ієрусалимова Роль духовних гарантій прав і свобод громадянина у сфері державного управління 

А.В. Бережной Адміністративно-правові проблеми примусового лікування осіб хворих на наркоманію 

Л.М. Кравченко Щодо правової природи валютного контролю 

О.О. Бакалінська Питання застосування заходів адміністративної відповідальності до порушників конкурентного законодавства 

Г.М. Остапович Заходи адміністративного примусу до саморегулюючих організацій ринку цінних паперів 

В. Косаняк Окремі аспекти спорідненості ознак методу правового регулювання в адміністративному і фінансовому праві щодо ступеня визначеності прав і обов’язків учасників правовідносин 

В.Я. Чорноус Кабінет Міністрів України в контексті “Українського варіанту” змішаної форми правління 

В.І. Курило Організаційно-правовий аспект застосування зброї і спецзасобів працівниками недержавних охоронних підприємств 

Л.А. Микитенко Організаційно-правові питання державного регулювання рекламної діяльності 

А.А. Аносенков Питання запровадження адміністративно-правового механізму реалізації прав громадян на свободу пересування 

В.М. Дорогих Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу — пошук шляхів оптимізації 

Н.О. Армаш Особливості відповідальності керівників органів виконавчої влади 

О.І. Бедний Проблемні питання юридичної відповідальності службовців органів місцевого самоврядування 

Л.Є. Виноградова Дисциплінарне провадження щодо судді 

Д. Кравцов Вплив інвестиційного процесу на здійснення адміністративної реформи в Україні 

В.В. Краснов Порядок придбання вогнепальної зброї громадянами в Україні 

А.В. Стрельников Державне регулювання рекламної діяльності 

О.П. Федотов Організаційно-правові засади по боротьбі з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

О.В. Попов Організація контролю щодо захисту прав “моряків” — громадян України 

В.Ф. Харченко Поняття функцій органів виконавчої влади 

М.А. Бояринцева особливості спеціального адміністративно-правового статусу громадянина України 

М.А. Пожидаєва Особливості правовідносин, які складаються при справлянні єдиного податку 

І.В. Жароїд Щодо форм реалізації компетенції апарату державного управління України 

В.Г. Перепелюк Державне нормативне регулювання за адміністративним та фінансовим правом 

О.Я. Лиса Місце медичного обслуговування населення у державній системі соціального захисту (адміністративно-правовий аспект) 

О.О. Томкіна Постанови Кабінету Міністрів України: особливості форми і змісту (окремі аспекти) 

В.А. Дерець Підпорядкування в управлінських відносинах, в яких перебувають органи виконавчої влади 

О. Старцев Визначення принципів побудови системи спеціальних заходів юридичної відповідальності державних службовців органів виконавчої влади 

О.П. Кратюк Організація взаємодії податкових і митних органів України 

І.О. Грибок Презумпція правомірності вимог суб’єкта звернення в інституті адміністративного оскарження 

Р.А. Усенко Фактор правозастосовчого органу і фінансові санкції 

К.М. Рудой Адаптація адміністративного законодавства України до законодавства європейського союзу 

І.А. Шамрай Правові проблеми регулювання НБУ банківської діяльності шляхом видання нормативно-правових актів 

В.В. Бриков Адміністративно-правовий режим конфіденційної інформації в банківській діяльності 

Н.В. Янюк Нові підходи у визначенні понять “Посадова особа” і “Службова особа” 

В.М. Коваль Кадри апеляційних судів: проблеми формування 

Б.А. Кормич Типологія методів правового регулювання обігу інформації з метою інформаційної безпеки 

О. Собовий Характеристика основних обов’язків державних службовців 

А. Осадчий Процесуальний аспект запровадження адміністративної юстиції в Україні 

А. Неугодніков Адміністративне судочинство Німеччини 

О.Ф. Андрійко Питання розвитку адміністративного права України та окремих його інститутів 

В.Л. Коваленко Сучасні проблеми правового регулювання державної служби 

В.Р. Кравець Щодо визначення поняття атестації державних службовців 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"