Випуск 25

Актуальні проблеми держави і права № 25 (2005)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В.В. Дудченко Концепт позитивізму в юриспруденції: генезис та обґрунтування

В.Ю. Барков, Т.В. Розова Суперечності розвитку громадянського суспільства в Україні та засоби їхнього подолання

Г.В. Лукашова Сучасна Україна: зміна парадигми у формуванні громадянського суспільства

Л.М. Сумарокова Про поняття форми у сучасній логіці

І.І. Матюшина Концепція комунікативності смислу: основні положення

A.О. Фальковсъкий Міжнародне право та сучасні проблеми безпеки (аналіз поглядів Ю. Габермаса)

І.С. Смазнова Філософсько-правовий аспект глобалізації тероризму

Г.І. Челак Філософсько-правові проблеми сучасної екологічної політики

Н.Б. Капустіна Роль соціалізації у взаємовідношенні влади та індивіда

К.В. Белей Евтаназія— право на гідну смерть чи вбивство?

О.В. Сердюк «Чиста соціологія права» Д. Блека

Ю.М. Дмитрієнко Першоджерела традиційної української правосвідомості

B.В. Гаверський Перспективи інноваційного розвитку економіки України

В.М. Штуца Економічний аспект екологічних проблем Одеського регіону

В.А. Бабенко Прямі іноземні інвестиції як об'єкт державного управління

Ф.В. Шиманський Причини й умови, що визначають тінізацію економіки України

 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ ПРО ПРАВОВУ І ДЕРЖАВНУ РЕАЛЬНОСТІ

Ю.М. Оборотов Від типів політичних систем та їх трансформації до аналізу держави та її інститутів

А.П. Овчинникова Юридичне мовлення: системні та несистемні характеристики

П.М. Балтаджи Мова як засіб оптимізації правового регулювання

A.Ф. Крижанівський Правопорядок в інтеграційних правових системах

С.М. Скуріхін Правовова культура та правове життя

О.М. Тарасишина Толерантність у сучасній політичній і правовій культурі

О.М. Сидоренко Об'єкт догми права: до постановки проблеми

С.С. Павлов Правова традиція у формуванні та розвитку правової реальності в сучасній юридичній науці

Д.С. Ґудзь Співвідношення правової презумпції зі спорідненими правовими категоріями

Г. М. Чувакова Фактичний склад у механізмі дії права

Д.Г. Манько Легалізація в механізмі дії права

Т.О. Санжарук Правовий статус як властивість індивідуального суб'єкта права та компетенція як властивість колективного суб'єкта права

Л.А. Акерман Рецепція права та правова акультурація

B.В. Тароєва Формування контрольної влади в Україні

О.Г. Осадча Про поняття процесуальної відповідальності

О.О. Джураева Класифікація функцій сучасної держави

О.С. Мельничук Поняття та призначення держали в концепції правосвідомості І.О. Ільїна

П.П. Богуцький Ознаки та компоненти військового права як комплексної галузі українського права

 

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

М.П. Орзіх Конституційне супроводження політичної реформи в Україні

А.Р. Крусян Конституційна законність у системі сучасного конституціоналізму

A.А. Єзеров Конфліктогенність конституцій

Д. Терлецький До питання конституційної імплементації міжнародних договорів

B.О. Михальов Гарантії біологічних прав і свобод особистості

О.М. Стець Гарантії захисту виборчих прав громадян України

А.В. Дашковська Правове регулювання участі засобів масової інформації у виборчому процесі в Україні

М.В. Афанасьєва Правове забезпечення адміністративних виборчих технологій

С. Сон Выборы в Евронарламенти перспективы европейской интеграции Украины

В.Р. Барский Роль института референдума в процессе европейской интеграции

Ю.Ю. Бальцій Корпоративна культура місцевого самоврядування — елемент європейської інтеграційної культури

A.Т. Назарко Компетенція органів міського самоврядування

B.О. Куранін Правові засади транскордонного співробітництва органів місцевого самоврядування України: сфера захисту національних меншин

Н.В. Мішина Використання виборчої (грошової) застави при проведенні виборів в органи місцевого самоврядування в Україні

К.К. Кулі Соціальне замовлення в системі місцевого самоврядування в місті Одесі

О.М. Алікова Організаційно-правові форми діяльності державних органів у сфері фізичної культури і спорту

 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІСТИКИ

Є.О. Харитонов Категорія інтересу в цивільному праві України

A.І. Дрішлюк Подолання прогалин в цивільному праві і законодавстві України

Ю.В. Кривенко Релігійні організації як суб'єкти приватного права України

Д.В. Соколянський Поняття права притримання у цивільному законодавстві України

Є.Ш. Гареєв Патент на винахід: припинення дії та визнання недійсним

І.Г. Бабич Принцип справедливості — принцип права чи принцип законодавства?

B.І. Дрішлюк Щодо визначення поняття «зловживання цивільними правами»

Н.Ю. Голубєва Юридична природа конкурсу з метою укладання договору

В.І. Форманюк, І. Рибак Договір як підстава надання медичних послуг

О.О. Кулініч Цивільно-правове регулювання конфіденційної інформації

B.А. Чернат Зобов'язання внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи

C.Г. Керимов Батьки як законні представники своїх дітей

Л.А. Ольховик Поняття особистих немайнових прав дитини

О.І. Сафончик Немайнові права і обов'язки у випадку припинення шлюбу

Є.С. Сєвєрова Інститут представництва у Стародавньому Римі

В.О. Гончаренко Договір позички за римським приватним правом

Л.О. Попсуєнко Значення кодексу Феодосія для формування канонічного права

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА

Н.О. Саніахметова Договір концесії як форма інвестування

О.В. Бігняк Ознаки підприємництва

В.В. Добровольська Державне регулювання та саморегулювання у сфері підприємництва

В.С. Петренко Договір про заснування юридичної особи та засновницький договір

Г.О. Сляднєва Вдосконалення законодавства України про комерційну таємницю суб'єктів господарювання

О.О. Квасніцька Правоохоронні засоби у сфері державної реєстрації суб'єктів підприємництва

Н.М. Шевченко Адміністративно-госнодарські санкції в системі правової охорони

Е.Е. Бекірова Юридична відповідальність за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Г.І. Чанишева Колективні угоди як джерела трудового права

В.В. Жернаков Теоретичні та практичні питання інституту захисту прав людини в сфері праці

Д.А. Паньков Заборона дискримінації у сфері праці як принцип трудового права

Л.Д. Донська Категорія причинного зв'язку в цивільному праві

І.В. Лагутіна Судовий захист трудових прав працівників

Є.В. Краснов Міжнародні трудові норми та законодавство України про заборону дитячої праці

Н.М. Лукашева Правове закріплення вимог до працівників та їх юридичне значення

Т.А. Романенко Перелік посад науково-педагогічних працівників: правове регулювання

О.В. Компанієць Генезис пенсійного страхування в Україні

В.О. Поліщук Становлення системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні

В.І. Матієнко Правове регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців в Україні

В.С. Тарасенко Правові аспекти матеріального забезпечення дітей-інвалідів

 

ЦІЛІСНІСТЬ ПРИРОДОРЕСУРСОВОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

А.І. Черемнова До питання створення та охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

Г.М. Єрмілова Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання

А.Й. Годованюк Правовий статус суб'єктів прав на землі природно-заповідного фонду

Е.А. Бавбєкова Про поняття державного управління земельними ресурсами в сучасних умовах

В.Д. Сидор Договір застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Є.О. Іванова Використання земельних ділянок комунальної власності для забудови

Н.І. Палій Правовий режим земель рекреаційного та оздоровчого призначення

О.В. Глотова Правовий режим охорони лісів і лісових ресурсів

Я.В. Локтєва Державне управління в охороні та відтворенні водних ресурсів

І.Є. Чумаченко Контроль державних органів за охороною і використанням водних об'єктів

О.М. Матюшенко Користування рибними запасами

Н.М. Деркач Правові засоби екологічної безпеки (Криворізький регіон)

Л.А. Бабій Соціальне забезпечення населення, то постраждало від радіаційного впливу

А.Г. Арнаут Держава як суб'єкт права власності на землю в Румунії

І.І. Каракаш Види юридичної відповідальності та особливості їх застосування за порушення природноресурсового й екологічного законодавства

 

ДИНАМІКА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Н.Л. Березовська Каральні властивості громадських робіт

Н.А. Орловська До питання модернізації кримінально-правових санкцій

Н.О. Бондаренко Функції кримінального права

Ю.Ю. Коломієць Кримінальний закон та позитивна кримінальна відповідальність

Д.О. Балобанова Тлумачення кримінального закону

І.М. Горбачова Кримінально-правові заходи безпеки

О.В. Бекетова Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру

О.Л. Гуртовенко Психічний вплив і психічна шкода у кримінальному праві

Є.В. Сіра Кримінальне законодавство України щодо захисту банківської таємниці

Н.О. Антонюк Злочинне заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

В.Є. Ясеницький Кваліфікаця злочинів, що посягають на права пацієнта

В.О. Туляков, М.А. Тулякова Динаміка кримінального права: основні закономірності

Н.А. Зелінська Концепт «політична злочинність»

В.М. Дрьомін Особливості формування кримінальної субкультури

Ж.В. Мандриченко Відновлююче правосуддя

Ю.О. Стрелковська Застосування концепції маргінальності в кримінології

М.П. Коваль Криміналізація вбивств за корисливими мотивами: порівняльний аналіз

Ван Цзянь, О.Г. Хлицова Новий вид кримінально-правової компенсації потерпілим від злочинів

В.О. Журавлев Питання кримінально-иравового контролю над діяльністю корпорацій

 

СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

О.О. Сурілова Екологічні права людини в Україні і Європейському Союзі: порівняльний аналіз

О.К. Вишняков Правові умови створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом

І.С. Іванченко Основні елементи міжнародних угод

Ю.О. Верещинський Застосування державами Європейської соціальної хартії та Переглянутої соціальної хартії

В.С. Зятін Український ПДВ на шляху гармонізації

М.Д. Василенко Інституційно-правові механізми адаптації права України до права ЄС

Т.О. Анцупова Співробітництво європейських міжурядових організацій на сучасному етапі розвитку європейської інтеграції

О.А. Делінський Міжнародна правосуб'єктність транснаціональних корпорацій

О.М. Гладенко Зовнішньополітичні положення конституції Європейського Союзу

О.І. Зоріна Оподатковування юридичних осіб у країнах Західної Європи та Близького Східу: порівняльно-правовий аналіз

М.І. Стреля Модифікація правової регламентації авторського права

М.А. Дамірлі Джерела права Європейського Союзу у світлі його Конституції

Бехруз Хашматулла Ісламська філософія права

B.В. Долежан Правовий статус прокуратури Португалії

 

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

C.Л. Ємельянов Основні напрямки комп'ютеризації навчального процесу в ОНЮА

О.О. Скопа Інформатизація професійної діяльності фахівців

В.Ф. Якутко Практика використання комп'ютерного тестування в навчальному процесі

В.В. Гаращук Застосування тестової системи для оцінки якості підготовленості студентів

Н.М. Білик Застосування системи дистанційного навчання

Н.І. Логінова Шляхи впровадження елементів дистанційного навчання

P.І. Чанишев Використання відеоконференц-зв'язку в навчальному процесі

А.А. Толокнов Розробка і застосування електронних підручників

Нашi автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"