Випуск 38

Актуальні проблеми держави і права № 38 (2008)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Є.О. Харитонов Принципи цивільного права України: до постановки проблеми

І.Г. Бабич Взаємозв'язок принципу справедливості і відповідальності

H.Ю. Голубєва Правова природа загальних засад цивільного законодавства України

Т.С. Ківалова Поняття та система зобов'язань у цивільному праві України

О.С. Кізлова Співвідношення поняття застави і обтяжень рухомого майна як забезпечення інтересів кредитора

О.О. Кулініч Засоби масової інформації і приватне життя «публічних» осіб

Є.Ш. Гареєв Підстави визнання прав інтелектуальної власності на винахід недійсними

В.Ю. Грабчинська Щодо визначення юридичної долі об'єктів самочинного будівництва

Р.Є. Еннан Сутність права інтелектуальної власності

В.С. Деревнін Угоди, які укладаються на товарній біржі

Т.Є. Крисань Розуміння збитків у цивільному праві Російської імперії

В.О. Кутателадзе Поняття та характерні риси суперфіцію за римським правом

М.В. Матійко Диференціація функцій цивільного права

О.С. Омельчук Поняття та типологія договору найму житла

М.І. Стреля Генезис авторського права

I.В. Ткаченко Сучасні питання поділу майна на нерухоме та рухоме

О.В. Шерстобітов Історія розвитку інституту торгів

В.В. Завальнюк Антропологічна парадигма: діалектика загального та особливого у природних правах людини

 

АСПЕКТИ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

К.М. Глиняна Правове забезпечення таємниці усиновлення

О.І. Сафончик Поняття та види правового режиму майна подружжя

К.В. Денисенко Про визначення суб'єктивного складу корноративо-майнових правовідносин

Ю.А. Дербакова Усиновлення як конструкт цивільної нравосуб'єктності малолітніх та неповнолітніх осіб

Ю.В. Кривенко Майнові права релігійних організацій

A.О. Овчатова-Редько Основні риси «фактичного» шлюбу за сімейним законодавством України

B.В. Петров Класифікація юридичних осіб

О.О. Гукаленко Іноземні юридичні особи як учасники цивільних правовідносин в Україні

 

ПРОБЛЕМИ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

В.О. Гончаренко Інститути спільного інвестування

Л.О. Єсіпова Способи забезпечення зобов'язань у римському приватному праві (до інституцій Юстиніана)

Т.О. Колянковська Система договорів, які опосередковують перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні

О.С. Красільнікова Мінімізація кредитного ризику за допомогою способів забезпечення виконання зобов'язань

В.Ю. Шемонаєв Загальна аварія як інститут приватного (цивільного) права

Г.M. Ахмач Особливості договірного регулювання правовідносин членів сім'ї

А.І. Бубіна Деякі проблеми правового регулювання відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

М.О. Герасимчук Договори про надання послуг, пов'язаних з користуванням житлом

Н.М. Дихта Категорія фідуції та її особливості у Стародавньому Римі

А.С. Жила Притримання як спосіб забезпечення зобов'язань

О.В. Жила Формування засад інституту відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю службових осіб органів державної влади

Т.П. Карпечкін Договір фінансового лізингу: поняття та основні елементи

A.В. Кіча Цивільно-правове регулювання договору водопостачання

О.С. Кужко Співвідношення договору транспортного експедируваннята договору перевезення

Г.В. Макаренко Історія виникнення інституту забезпечення виконання зобов'язань

К.Г. Некіт Відповідальність за договором управління майном: порівняльний аналіз

Ю.Г. Орзіх Розмежування брокерського договору з суміжними договорами

Д.Ф. Плачков Юридична природа відносин відшкодування державою шкоди, завданої фізичній особі злочином

B.В. Струнцова Правовий наслідок медичної помилки

О.В. Трояновський Структура та зміст правовідносин комерційного посередництва

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

О.І. Харитонова Право господарського відання та право оперативного управління: проблемні питання

Т.А. Латковська Проблеми гармонізації банківського законодавства України з Європейським законодавством

С.Б. Мельник Господарський кодекс як основа антимонопольно-конкурентного законодавства України

О.О. Квасніцька Актуалізація будівельного законодавства та його розвиток

В.С. Петренко Стан енергетичної політики України в сучасних умовах

Ю.Ю. Симонян Правова природа корпоративних відносин

О.В. Бігняк Ділова етика суб'єктів підприємництва

B.В. Добровольська Правові засади стандартизації та сертифікації в Україні

А.В. Кирилюк Посередництво як правова категорія

Н.П. Бааджи Деякі питання визначення підстав відшкодування неотриманого прибутку

К.М. Лаврова Питання права власності на новостворену нерухомість

Я.В. Петруненко Теоретико-методологічні засади системи державних закупівель в Україні

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Л.В. Діденко До питання про поняття цивільно-процесуальних правовідносин

C.А. Чванкін Особливості фіксування цивільного процесу

І.В. Андронов Вимога про публічність рішення суду в цивільному процесі України

Т.В. Докука Питання процесуального розгляду справ про відшкодування шкоди

Л.А. Островська Непрямі (похідні) позови кредиторів українських моряків

А.М. Притула Кримінально-правова юрисдикція України у виключній (морській) економічній зоні

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"