Випуск 40

Актуальні проблеми держави і права № 40 (2008)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

АКСІОЛОГІЧНА ОСНОВА МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Н.П. Осипова Методологічні проблеми аксіологічного виміру правосвідомості і правової культури

B.В. Дудченко До питання про антиномічну природу права

А.А. Ивакин Диалектика как ценность и самоценность

X. Бехруз Аксиологический подход в структуре сравнительно-правовых исследований

C.П. Добрянський Цінність прав людини у світлі універсальності їх концепції

С.П. Рабінович Європейська природно-правова думка та криза ціннісно-нормативної свідомості

Л.Н. Сумарокова Аксиологический компонент аргументации

Н.А. Полевой Аксиологическая составляющая смены парадигмы научного познания

Ю.П. Лобода Правова традиція українського народу як соціальна цінність: до питання про засади комплексного дослідження

А.О. Фальковський До визначення поняття аксіологічного дослідницького підходу в методології юриспруденції

Д.А. Гудима Соціально-антропологічний підхід до дослідження прав людини: деякі евристичні можливості

О.П. Донченко Аксіологічний зміст категорії свободи у праві: взаємозв'язок принципів свободи, рівності й справедливості

Т.І. Дудаш Праворозуміння як прояв оцінювального пізнання: герменевтичний підхід

И.В. Шамша Отношение «бытие — иное бытия» как методологическое основание современного философско-правового дискурса

И.И. Матюшина Место ценностей в коммуникации (по работам Ю. Хабермаса)

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ У ЗАХІДНІЙ І СХІДНІЙ ПРАВОВИХ ТРАДИЦІЯХ

С.І. Максимов Універсальне і національне у ціннісному вимірі права

А.Ф. Крижанівський Аксіологія правопорядку

Е.В. Бурлай Условность в праве как философско-правовая проблема

Н.М. Крестовська Дитинство як правова цінність

А.М. Чувакова Юридически значимые условия: аксиологический аспект

А.И. Некрасов Идеалы естественного права

С.В. Ромашкін Аксіологія природно-правової школи права у вченнях Платона та Арістотеля

И.В. Немченко Естественное право и естественный закон в политическом учении Томаса Гоббса

О.С. Мельничук Концепція І.О. Ільїна про формування правосвідомості та її використання в сучасній Україні

О.В. Козаченко Парадигма кримінального права епохи постмодерну

О.О. Сурілова Свідоме споживче поводження в системі цінностей права

О.В. Грищук Людська гідність у праві: аксіологічний аспект

І.Г. Оборотов Правові цінності у східноєвропейській та західноєвропейській традиціях: релігійний вимір

Г.О. Мягких Принцип тендерної рівності в системі загальнолюдських цінностей

І.С. Смазнова Справедливість як ціннісний компонент боротьби з тероризмом

М.В. Тельник Конфлікт правових цінностей західного та східного світу в сучасну епоху глобалізації

Д.Ю. Кобринський Філософсько-нравові аспекти правового регулювання насильства у суспільстві

A.С. Поляков Японское право: аксиологические аспекты

B.В. Завальнюк Природні права людинив антропологічних дослідженнях

Т.С. Ківалова Система (структура) зобов'язань у цивільному законодавстві України

І.О. Гуменюк До питання про відповідність законодавства України про соціальне страхування міжнародним нормам

 

АКСІОСФЕРА ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Ю.Н. Оборотов Содержание аксиосферы государства

М.Д. Василенко Державна інноваційна діяльність у розумінні аксіології права

C.М. Дерев'янко Конституційно-правовий інститут референдуму в системі ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства

Э.И. Мартынюк Вера и право в сознании современных украинцев (аксиологический аспект)

Н.В. Бочарова Право на результаты творческой деятельности в системе правовых ценностей современного информационного общества

О.А. Довгополова Восстановление ценностного каркаса общества в контексте анализа феномена отторжения

Н.Б. Капустина Кризис современного правосознания (пути преодоления)

В.Р. Барський Муніципальна нормотворчість як вираз інтересів громадського суспільства

П.Н. Тоцкий Проблема суверенитета в политико-правовых концепциях галликанизма и французского конституционализма XVII-XVIII вв.

Е.Э. Никитченко Аксиологический потенциал феномена «свобода совести» в современной Украине

В.В. Кривенко Формування складу колегіальних управлінських структур у судовій системі і проблеми їх удосконалення

К.А. Голдакова Цивільні права дітей православного духовенства Російської імперії за реформою Олександра II та доповненнями до неї

М.О. Петришина Місцеве самоврядування в системі цінностей правової держави

Д.Г. Михайленко Аксіологічне осмислення хабарництва

Л.М. Гуртієва Аксіологічний напрямок у теорії слідчої етики

О.М. Луговий Ціннісні аспекти міжнародних військових угод (на матеріалі зовнішньої політики Візантії Х-ХII ст.)

О.Л. Макаренков Цінність права для розбудови відкритого громадянського суспільства

Ю.С. Размєтаєва Права людини у системі інститутів громадянського суспільства: аксіологічний вимір

А.М. Василенко Аксіологія права: багатокультурність та діаспори в Канаді

А.Й. Іванський Функції фінансово-нравової відповідальності

П.П. Богуцький Концепція військового права у сучасній юриспруденції

О. А. Ніколаєв Організаційно-правові механізми регулювання міжнаціональних відносин у радянській Україні

A.П. Куликов Соціально-правова позиція особи у правовій державі

B.В. Кубинець Розсуд та його визначення в українському праві

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"