Випуск 57

Актуальні проблеми держави і права № 57 (2011)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

С.В. Ківалов Вплив міжнародного кримінального правосуддя на світовий правопорядок

В.В. Завальнюк Еволюція антропологічних знань у правовому вимірі

В.М. Дрьомін, Н.А. Зелінська Механізми інтернаціоналізації злочинності та сучасні проблеми протидії

A.Ф. Крижановський Сучасний правовий порядок: контури теорії

І.Є. Словська Принцип гласності у діяльності Верховної Ради України

І. Поляков Роль соціологічного способу тлумачення при застосуванні розсуду в правоохоронній діяльності

І.Л. Самсін Правовий зміст конституційних начал податкового законодавства України: теоретико-прикладний аналіз у методологічному контексті тлумачення

B.А. Григорьев Субъектный состав участников конституционного судопроизводства в Украине: классификация, законодательное регулирование, правовое положение

А.А. Езеров Конституционная безопасность с позиций конфликтологического подхода

Е.В. Абакуменко Вопросы реализации принципа диспозитивности в праве

Д.В. Балух Державна посада як об'єкт державного управління

О.М. Стець Принципи управління державною службою в Україні

А.К. Гасанова Етапи та стадії виникнення, становлення та функціонування адміністративної юстиції в Україні

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ

ТА СОЦІАЛЬНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Г.І. Чанишева Особливості обчислення окремих видів строків у трудовому праві

І.М. Сирота Система соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни за законодавством України

Є.В. Краснов Основні трудові права у проекті Трудового кодексу України

І.В. Лагутіна Моббінгна робочому місці: правовий аспект

О.А. Трюхан Міжнародно-правові стандарти зайнятості населення та законодавство України

С.В. Вишновецька Юридична техніка як складова методології науки трудового права

О.М. Потопахіна Становлення та розвиток законодавства про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

І.І. Шамшина Місце та зміст юридичної відповідальності у структурі правового статусу роботодавця

Н.М. Вапнярчук Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців

О.П. Рудницька Поняття та класифікація гарантійних виплат

Ж.А. Дробот Поняття пенсійного страхування

М.В. Сокол Права та гарантії працівниківу процесі проведення страйку за трудовим законодавством України та за законодавством зарубіжних держав

О.В. Стрєльцова Еволюція джерел права ЄС в галузі юстиції та правоохоронної діяльності

І.А. Римар Особливості правового регулювання індивідуально-трудових відносин за участю іноземців

Д.В. Приміч Порядок укладання колективних договорів за міжнародними актами та законодавством України

М.В. Сорочишин Узгоджувальні процедури як одна з основних форм соціального діалогу

І.В. Лазор Соціальне значення спеціальної дисциплінарної відповідальності та проблеми її правового регулювання

В.В. Форманюк Поняття дисципліни праці: теоретичний аналіз

О.С. Кайтанський Правове забезпечення працевлаштування молоді в Україні

М.О. Шишлюк Проблеми правового регулювання житлового забезпечення військовослужбовців

В.О. Карплюк До проблеми зайнятості літніх працівників

Д.А. Тішко Міжнародно-правові стандарти регулювання праці моряків

А.В. Больбот Міжнародно-правові акти про соціальне обслуговування та законодавство України

І.М. Зогий Міжнародно-правові стандарти медичної допомоги та законодавство України

В.А. Андронова Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин

P.І. Чанишев Міжнародні стандарти захисту персональних даних працівника і законодавство України

О.В. Пожарова Особливості правового регулювання праці осіб із сімейними обов'язками

Ю.В. Пожаров Правовий статус роботодавця за проектом Трудового кодексу України

О.В. Пасечнік Поняття і предмет колективного трудового спору за законодавством України, Республіки Білорусь та Російської Федерації

Р. Жуган Дисциплінарна відповідальність суддів

М.Ю. Шулипа Дія локальних нормативно-правових актів, що містять норми трудового права

В.О. Голобородько Локальне правове регулювання технологічного процесу

І.М. Твердовський Принцип заборони дискримінації в системі принципів правового регулювання соціально-трудових відносин

Д.В. Трубіцин Відсторонення працівника від роботи: історико-правовий огляд

К.І. Дмитрієва Правове регулювання часу відпочинку за проектом Трудового кодексу України

П.В. Мельник Вплив соціуму на ранню (первинну) профілактику ризиків професії

В.В. Андріїв Щодо природи обов'язкових соціально-забезпечувальних страхових правовідносин

В.М. Андріїв До питання захисту трудових прав працівників

Ю.В. Cayляк Поняття та класифікація спорів з питань соціального забезпечення

М.3. Царюк Поняття та види робочого часу за проекто Трудового кодексу України

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МОРСЬКОГО ТА МИТНОГО ПРАВА

Є.В. Додін Митна злочинність: поняття та структура

В.В. Прокопенко Місце міжнародного митного права у системі міжнародного права

О.П. Федотов Розробка та погодження технологічних схем з процедур пропуску та здійснення митного контролю на державному кордоні України: невизначена проблема

Є.Є. Додіна Митне оформлення вантажів гуманітарної допомоги, яка прямує до релігійних організацій в Україні

Г. Л. Карпенко Деякі питання щодо аналізу проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України»

І.В. Міщенко Правові основи логістизації митних процедур в Україні

Л.М. Давиденко Правові проблеми реєстрації морських суден під «зручними» прапорами

А.П. Дударь Право контроля государства порта за соблюдением исполнения некоторых международных соглашений (Port State Control)

Д.С. Звягінцева Аналіз заходів та форм видалення затонулого судна у контексті Найробійської конвенції від 18 травня 2007 р.

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

P.М. Мінченко Особливості відкриття касаційного провадження та підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції

В.І. Труба Про сумісність приватного і публічного інтересів у сімейному праві

Л.І. Заморська Примусовість та соціальна нормативність як передумови формування нормативності права

Н.В. Дрьоміна-Волок Зобов'язання держави розслідувати можливі расистські мотиви насильницьких дій в інтерпретації Європейського суду з прав людини

В.С. Петренко Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин

Л.І. Аркуша Конвертаційні центри як спосіб легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності

Е.П. Стась Проблеми окремих публічно-господарських обмежень у страховій діяльності

В.В. Валах Спадкування фактичного подружжя за законом

М.В. Матійко Цінність цивільно-правової інформації як важливий аспект дослідження інформаційної функції цивільного права

Л.Д. Романадзе Умови та порядок надання правової охорони торговельним маркам

В.М. Масін Особливості правового статусу агроторгових домів, створених у формі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

К.В. Кужильна Особливості відшкодування шкоди, завданої учасниками дорожнього руху

Г.П. Власова Сутність та завдання спрощеного кримінального судочинства

Н.О. Антонюк Критерії визначення вартості майна, яким заволоділа особа

С.С. Нестеренко Щодо питання про кодифікацію права міжнародної відповідальності

В.Д. Сидор Система земельного законодавства України: теоретичні аспекти

В.М. Свириденко Про конфлікти у сфері оподаткування: теоретико-правовий аспект

Л.В. Вакарюк Місце бюджетного права в системі фінансового права України

В.В. Хохуляк Методологічні орієнтири науки фінансового права

P.М. Сухий Система органів, що здійснюють валютне регулювання в Україні

В.А. Федоров Види державного боргу України

Л.В. Машковська Правовий статус суб'єктів некомерційної господарської діяльності

А.О. Калошина Негативні наслідки демократичних змін щодо спрощення умов ведення господарської діяльності у деяких аспектах охорони навколишнього природного середовища

Н.А. Орловська Деякі питання побудови кримінально-правових санкцій у контексті процесів криміналізації та пеналізації

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"