Випуск 64

Актуальні проблеми держави і права № 64 (2012)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

С.В. Кивалов Обеспечение эффективной деятельности Европейского суда по правам человека в современных условиях: внутренний и внешний факторы

В.В. Завальнюк Правосуддя в Україні: антропологічний вимір

Ю.Л. Шеренін Сутність права на перегляд судових рішень адміністративними судами

І.Є. Словська Характеристика окремих принципів діяльності Верховної Ради України

І.В. Братко Правові аспекти надання міжнародної допомоги Європейського Союзу в рамках реалізації європейської політики сусідства

О.В. Мамич Конвенція Ради Європи «Про здійснення прав дітей» 1996 р. та виконання її положень в Україні

Т.В. Линник Теоретико-правова проблематика реформування публічної служби в Україні

X. Бехруз Классическая концепция исламского государства и ее современная интерпретация

Н.В. Дрёмина-Волок Концептуальные основы понятия «расовая дискриминация» и эгалитарная сущность международного антидискриминационного права

Т.В. Аверочкіна Адміністративна юрисдикція України в прибережних водах: теоретичні та практичні пробле.

К.Л. Варес Обсяг міжнародно правового простору, який підпадає під поняття «Міжнародний район морського дна»

Д.Є. Волкова Міжнародні стандарти створення громадських організацій

С.В. Немерцалова Концепція сталого розвитку та норми «м'якого права» у регулюванні збереження біологічного різноманіття Світового океану

A.В. Скоробагатько Розвиток пенсійного забезпечення на етапі індустріалізації СРСР

H.О. Саглаєва Принципи правового регулювання як самостійна юридична категорія

М.В. Афанасьєва Голосування виборців за кордоном як елемент виборчої інженерії

Т.В. Астахова Політичні партії в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно правовий аспект

О.М. Пожар Сутність та зміст особистої недоторканності як суб'єктивного права громадян

B.А. Плотніченко Поняття та характеристика права на державну службу

I.М. Жаровська Правові підходи до встановлення місця публічної влади у концепті соціальної влади

О.С. Орловський Принципи сучасного українського муніципалізму: постановка проблеми

К.М. Москальчук Закон «Про службу в органах місцевого самоврядування» і практика Конституційного Суду України

М.В. Димитрова Проблеми формування кваліфікаційно дисциплінарних комісій адвокатури

Л.І. Заморська Нормативно-правова природа духовних цінностей

A.В. Лещенко Право як цін ністно норматив на основа правової поведінки

З.-О.Н. Козловская Роль юридической элиты в функционировании правовой системы Украины

К.С. Полетило Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист в конституційних нормах Іспанії

Г.І. Пастушок Гносеологічний потенціал комунітарного права у єднанні правового простору

И.В. Антошина Механизм реализации информационной функции права

І.І. Припхан Громадський контроль у сфері захисту суспільної моралі

B.В. Марченко Класифікація умов праці у трудовому праві України

І.В. Лагутіна Особисті немайнові трудові права як правова категорія

І.І. Шемелинець Перспективи удосконалення нормативно правового регулювання відповідальності за порушення трудового законодавства

А.Ю. Бучик Вирішення податкових спорів у межах юрисдикційного провадження: сучасний стан та шляхи вдосконалення

В.П. Кохан Інтелектуальні ресурси інноваційної діяльності як об'єкти інвестування

У.В. Антонюк Сучасний стан і перспективи забезпечення екологічної безпеки у сфері залізничного транспорту в Україні

Л.В. Мендик Спеціальні підстави відшкодування шкоди, заподіяної лісопорушеннями

P.М. Басай Історичні аспекти правового регулювання техногенно забруднених земель на території України

Я.С. Васькевич Реформаторская деятельность Петра I в сфере государственно-церковных отношений

A.М. Василенко Етапи розвитку української діаспори в Канаді: історико-правовий аналіз

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

B.Г. Стовпець, О.В. Стовпець Першоджерела римського цивільного права як класичний елемент юридичної вченості

В.В. Денисюк Порядок укладення цивільно-правового договору

Т.Є. Крисань Загальна характеристика елементів механізму юридичного гарантування цивільних прав

М.С. Долинська Особливості нотаріального посвідчення договору довічного утримання (догляду)

Н.Т. Петрицин Теоретике правовий аналіз особливостей цивільної відповідальності за ризик

Н.С. Адаховська Інститут опіки над майном (досвід Німеччини)

І.М. Череватенко Нотаріальне посвідчення права власності на частку в спільному майні подружжя

О.В. Михалюк Правове регулювання виконання зобов'язання третьою особою

А.А. Кетрарь Суб'єкти авторських відносин

О.Р. Зельдіна, О.Ю. Гостева Податковий кодекс: правові проблеми та напрями його модернізації

Н.О. Шигарова Актуалізація проблеми визначення ринку продовольства як предмета правового регулювання

О.В. Шевлякова Правове становище прокурора в господарському, цивільному та адміністративному судочинствах: порівняльна характеристика

Ю.З. Драпайло Щодо нових напрямів господарсько-правового регулювання (на прикладі космічної діяльності)

О.Р. Гофман Правова природа державної гарантії як засобу забезечення виконання зобов'язань у сфері господарювання

Н.Г. Юрчишин Сучасний стан та перспективи реформування інституту права власності на ліси в Україні

М.Д. Василенко Інноваційний розвиток в умовах неоліберальної економіки: економіко-правовий аналіз

О.О. Мавед Недоліки надання медичної допомоги населенню України: суб'єктивна оцінка

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

В.Г. Андрусяк Защита прав человека как основная функция прокуратуры Украины: теоретическая основа

Д.Л. Савенко Значение принципа законности в деятельности прокуратуры: общетеоретический аспект

М.П. Ігнатенко Проблемні питання конструкції кримінально-правових санкцій в контексті призначення покарання

Н.Л. Березовська Деякі аспекти покращення системи покарань неповнолітніх

О.О. Нігреєва Притягнення до відповідальності за скоєння злочинів піратства: від національної до міжнародної юрисдикції

Л.В. Мединська Окремі питання забезпечення рівності прав сторін у кримінальних справах

І.В. Гловюк Кримінально процесуальна діяльність: проблеми визначення поняття

М.М. Стоянов Правові засади визначення властивостей доказів

Л.М. Гуртієва Предмет слідчої етики

Г.Р. Крет Ґенеза інституту закриття кримінальної справи у вітчизняному законодавстві від початку XX до початку XXI століття

В.М. Юрчишин Роль і місце прокурора у досудовому провадженні

Н.М. Басай Отримання доказу неналежним суб'єктом як підстава визнання його недопустимим

Д.В. Шилін Роль преюдицій актів органу дізнання, слідчого, прокурора

В.К. Волошина Визначення принципу публічності та його зміст на досудових стадіях

В.Г. Пожар Проблеми реалізації процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному судочинстві

В.В. Солдатський «Фактичне затримання» як засіб обчислення моменту затримання у кримінальному процесі

О.Ю. Дидич Щодо реалізації принципу змагальності в апеляційному провадженні

Т.В. Колеснікова Суспільна небезпечність та наслідки злочину: питання співвідношення та кримінально-правової природи

І.В. Новітська Деякі питання визначення суб'єкта та суб'єктивної сторони злочину за статтею 117 КК України

Н.Ю. Кириленко Організація розслідування шахрайства у побутовій сфері

М.І. Цимбал Питання профілактики незаконного поводження із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації

Ю.В. Раковська Особливості експлуатації чоловіків у рамках торгівлі людьми

В.В. Марєєв Пацієнт як потерпілий від злочину

Д.В. Ягунов Перспективи існування реабілітаційної парадигми в пенальних системах сучасності

О.В. Дикий До питання вивчення злочинності на сучасному ринку житлової нерухомості в Україні

В.А. Динту Співвідношення обстановки злочину і способу злочину

 

РЕЦЕНЗІЇ

А.І. Дмитрієв Нові підходи до концепції міжнародного правового регулювання

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"