Випуск 65

Актуальні проблеми держави і права № 65 (2012)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ПРАВОВЕ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

С.В. Ківалов Процесуальні форми у діяльності адміністративних судів: правова природа і правове регулювання

A.Р. Крусян Генезис науково-практичної парадигми конституціоналізму

Т.В. Астахова Принципи виборчого права України: конституційно-правова теорія та практика

B.В. Колесніченко Адміністративний примус як спосіб правового захисту права інтелектуальної власності

В.В. Завальнюк Методологічний апарат дослідження юридичної антропології

М.В. Афанасьєва Ефективна участь національних меншин у виборах

3.Ф. Хусаинов Теоретические аспекты правового регулирования экономического развития субъектов Российской Федерации

Т.А. Латковська Бюджетна політика держави як один з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством

Є.В. Додін Виникнення та розвиток митного законодавства в Україні

М.Г. Мельник Процедурна форма реалізації функції кадрового забезпечення діяльності судів

Д.А. Чернушенко Місце кадрового забезпечення у системі видів діяльності, що пов'язана із забезпеченням функціонування Конституційного Суду України

В.Є. Загородній Реформування прокуратури України в умовах глобалізації: основні принципи функціонування

І.С. Ковальчук Місце прокуратури у системі розгляду звернень громадян

Є.О. Харитонов До проблеми визначення змісту поняття «цивільне законодавство України»

О.І. Харитонова Співвідношення категорій «правовідносини інтелектуальної власності» та «регулятивні, організаційні, охоронні цивільні правовідносини»

Н.А. Зелинская Феномен «сомалийского пиратства»: замкнутый круг политического и общеуголовного насилия

М.М. Гнатовський Кваліфікація міжнародних збройних конфліктів у практиці міжнародних судових установ

Н.В. Рога Вплив міжнародного чинника на становлення громадянського суспільства в Україні

Н.В. Дрьоміна-Волок Глобальна боротьба з расовою дискримінацією та імперативізація міжнародного права

Ю.М. Гуленко Тероризм у період глобалізації

О.В. Терещенко Глобалізація та її вплив щодо вирішення спорів інститутами міжнародного судочинства

Д.О. Денисова Інкримінація міжнародно-правової відповідальності міжнародниморганізаціям за протиправні діяння осіб військового контингенту в миротворчих операціях

К.А. Важна Ідея кримінальної відповідальності держави в Комісії міжнародного права ООН

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Л.Н. Сумарокова Логические проблемы уточнения значений юридических терминов

С.С. Чеботарьов Гуманізм як принцип права України

Н.Б. Арабаджи Соцієтальність та аутопойезис правового порядку:методологічні аспекта

И.В. Антошина Связь информационной функции государства и информационной функции права

О.Н. Палий Становление и развитие категориий возможности и действительности

С.С. Павлов Категоріальна характеристика традицій в ідеальному вимірі права

Н.І. Гончарова Дискурс віктимності у вітчизняному правовому полі

М.I. Крочук Тендерна рівність як фундаментальний принцип права

А.М. Василенко Історико-правова ґенеза імміграції та громадянства в Канаді

Д.С. Суханова Історико-теоретичний аналіз правової фікції у західній науці

A.В. Кирилюк Відношення до плагіату в різні часи

B.В. Вахненко Нормативно-правове забезпечення діяльності міських санітарно- епідеміологічних органів в Російській імперії наприкінці XIX ст.

М.М. Войнарівський Щодо історико-правових чинників виокремлення адміністративно- господарських санкцій

О.О. Квасніцька Стадії будівельного процесу як об'єкт господарсько-правового регулювання

Л.Я. Коритко Розвиток правової охорони річок у Східній Галичині в австро- угорський період

І.В. Корнієнко Теоретико-методологічні основи юридичної герменевтики у працях Є. В. Васьковського

В.О. Павелко Еволюція інституту апеляційного судочинства на українських землях від Київської Русі до середини XIX століття

О.М. Павлюк Правовий статус прокуратури за судовою реформою 1864 р. в Російській імперії

Р.Ю. Половинкіна Перша кодифікація положень спадкового права за Цивільним кодексом УРСР 1922 року: історико-правовий аспект

В.А. Шершенькова Особливості розвитку законодавства про військові злочини в УРСР в період з 1921 по 1924 роки

М.М. Бурда Законодавче закріплення застави у джерелах римського права

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О.С. Кізлова Іпотечне кредитування як складова економічної стабільності

Т.В. Аверочкіна Прилеглі зони: історія, перспективи України та деякі аспекти адміністративної юрисдикції

О.В. Басай Принцип юридичної рівності учасників цивільних правовідносин

А.І. Дрішлюк Щодо актуальності дослідження системи джерел цивільного права України (огляд літератури та постановка проблеми)

Е.П. Стась Страхування підприємницьких ризиків як предмет господарсько- правового регулювання

С.В. Шкляр До питання розширення повноважень Антимонопольного комітету України у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання

О.Г. Трофименко, Н.І. Логінова Деякі аспекти інформатизації податкової служби України

В.П. Попелюк Сучасні тенденції розвитку управління морськими портами в транспортній інфраструктурі України

О.Л. Суворова, Ю.В. Хаймінова, В.А. Котлубай, Е.М. Романенко Развитие функционирования транспортно-логистических систем Украины

Ю.3. Драпайло Поняття та правовий статус морського терміналу як транспортного комплексу

Е.Г. Бойченко Господарсько-економічна діяльність військових частин Збройних сил України: загальний погляд на проблематику правового регулювання

Л.П. Нестерчук Дисциплінарна відповідальність суддів як різновид юридичної відповідальності

Г.М. Пенчева Про недоліки реформування системи органів управління державним майном

B.В. Чайковська Про захист національних інтересів України при лібералізації зовнішньоекономічної діяльності

C.Б. Мельник Кредитные организации в праве России и Европейского Союза в аспекте секторального действия антимонопольного (конкурентного) законодательства

Л.А. Калишук Особливості застосування окремих способів захисту екологічних прав громадян

Л.А. Островська Деякі аспекти представництва прокурором інтересів громадянина в суді

Т.М. Звьоздная Регулювання міграційної політики у США

І.М. Зогий Нормативне закріплення принципів медичної допомоги в Україні

Ю.Ю. Казаков Проблеми застосування законодавства про банківську таємницю на практиці

І.П. Поповська Правові принципи розроблення програм розвитку господарської діяльності в Україні

О.В. Басай Набуття прав на промисловий зразок спільноти

Ф.А. Цесарський Актуальні проблеми укладення трудових договорів в сучасних умовах економічного та технологічного розвитку суспільства

И.В. Черкасова Налоги на землю согласно исламскому праву: содержание и виды

І.В. Жорник До питання про забезпечення автентичності перекладів міжнародних морських конвенцій в Україні

Я.А. Бикова Синкретико-історичний підхід у сучасному праворозумінні

A.А. Пархета Теоретичні проблеми визначення сутності адміністративного прецеденту як джерела права

 

ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

B.Н. Дремин Теоретические основы концепции преступной деятельности в криминологии

В.О. Глушков, А.О. Білічак Процесуалізація оперативно-розшукової діяльності у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства України

Н.А. Мирошниченко Уголовные правонарушения и малозначительность деяния

О.С. Саінчин Міжнародно-правова регламентація боротьби із захопленням та вбивством заручників

Н.Л. Березовсъка Міжнародне співробітництво у сфері покарання неповнолітніх

М.А. Боданюк Загальна характеристика форм і методів взаємодії підрозділів транспортної міліції з адміністраціями транспортних підприємств в сфері охорони особистих та майнових прав громадян на залізничному транспорті

А.В. Брижак Значення соціальних зв'язків між злочинцем і потерпілим для кваліфікації злочинів

К.А. Возняковська Мета господарсько-правових засобів детінізації економіки у контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

О.О. Кащук Значення використання зв'язку «жертва — злочинець» у розслідуванні злочинів

Г.Р. Крет Ґенеза інституту закриття кримінальної справи у вітчизняному законодавстві від початку XX до початку XXI століття

О.М. Кричківський Об'єкт конкуренції при призначенні покарання

А.С. Макаренко Кримінально-правова характеристика суддівського розсуду: зловживання правом

Д.Г. Паляничко Тактичні особливості проведення допиту неповнолітніх в розслідуванні злочинів, пов'язаних з дитячою порнографією

А.В. Підгородинська Перспективи взаємодії України з Міжнародним кримінальним судом: процесуальний аспект

Л.М. Пілявська Законодавче закріплення причетності до злочину: історичний аспект

О.В. Тавлуй Незаконна посередницька діяльність як ознака об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України

О.Ю. Татаров, I.Б. Газдайка-Василишин Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом: проблеми кваліфікації

І.С. Тальянчук Види та кримінально-правові ознаки злочинів у сфері земельних відносин

Д.М. Цехан Правове регулювання мережі Інтернет як передумова її декриміналізації

С.П. Чумак Особенности обстановки совершения преступлений, связанных с фальсификацией выборов

Д.В. Ягунов Якою має бути служба пробації в Україні: деякі думки з приводу концептуального обґрунтування створення національної системи пробації

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"