Випуск 46

Актуальні проблеми держави і права № 46 (2009)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА І ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Г.І. Чанишева Сфера дії трудового права за проектом Трудового кодексу України

І.М. Сирота Страхова трудова пенсія за віком (по старості) в солідарній системі

С.М. Прилипко До питання ознак загальнообов'язкового державного соціального страхування

Т.М. Додіна Особливості виникнення трудових відносин з прокурорсько-слідчими працівниками

Л.І. Харитонова Розгляд судами справ з пенсійного забезпечення: окремі питання

В.М. Андріїв Сутність та особливості трудових правовідносин

Б.І. Сташків Поняття, правова природа та класифікація строків у праві соціального забезпечення

В.Ф. Пузирний Система соціального захисту інвалідів та її елементи

О.Я. Лаврів Принцип свободи праці в трудовому законодавстві України

С.В. Вишневецька Теоретико-методологічний аспект науки трудового права

О.В. Горбатенко Особливості правовідносин з реалізації права громадян на пенсійне забезпечення

A.M. Островерх До питання про компенсації в трудовому праві

B.C. Тарасенко Форми та види соціального захисту дітей-інвалідів

О.С. Щукін Правове регулювання професійного навчання найманих працівників

І.В. Лагутіна Захист трудових прав працівників за проектом Трудового кодексу України

Є.В. Краснов Основні тенденції розвитку трудових прав на початку XXI століття

Т.М. Макійчук Правове регулювання державної підтримки сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

О.В. Макогон Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу про оплату праці працівників-мігрантів

Н.Г. Москалик Особливості строкових правовідносин як виду трудових правовідносин

К.В. Коваленко Дисциплінарна відповідальність працівників ОВС

Б.А. Римар Трудовий договір про надомну працю

Т.М. Ругляк Дія джерел права соціального захисту України

Д.А. Тішко Акти Міжнародної організації праці як джерела міжнародно-правового регулювання праці

В.О. Карплюк Міжнародно-правові стандарти трудової діяльності осіб з обмеженою працездатністю

С.М. Волошина Зведена Конвенція про працю в морському судноплавстві як правовий базис регулювання безпеки та гігієни праці моряків

Н.Р. Прокопчук Правова природа учнівського договору

Р.І. Чанишев Право на інформацію сторін трудового договору

О.П. Рудницька Правове регулювання гарантійних виплат працівникам, направленим у відрядження

М.В. Сокол Законодавче врегулювання розбіжностей між сторонами колективного трудового спору

І.М. Ярцун Пільги в праві соціального забезпечення

О.М. Потопахіна Права і гарантії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у галузі освіти

О.М. Дарморіс Свобода пересування працівників за законодавством Європейського Союзу

А.Р. Чанишева Зобов'язальні правовідносини щодо іпотеки

 

АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ Й ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

І.І. Каракаш Перспективи подолання заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення

Б.В. Киндюк О развитии права частной собственности на леса в Украине

А.І. Черемнова Особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду

Н.С. Гавриш Правові основи контролю за дотриманням земельного законодавства в Україні

О.В. Глотова Умови дійсності угод із земельними ділянками

Є.О. Іванова Розвиток правового регулювання використання земель у містах

Т.Є. Харитонова Розуміння мораторію протягом внесення змін до Земельного кодексу України

І.Є. Чумаченко Принципи державного контролю за використанням і охороною водних об'єктів

А.Г. Арнаут Порівняльний аналіз права власності на землю в Україні, Румунії та Молдові

Н.В. Локтєва Особливості комплексного використання водних ресурсів Дніпровського басейну

С.Л. Гоштинар Вдосконалення законодавства щодо ведення державного земельного кадастру

Л.А. Бабій Відшкодування шкоди, заподіяної громадянам внаслідок радіоактивного забруднення довкілля

Н.В. Фролова Правова охорона водно-болотних угідь від антропогенного впливу

В.О. Юрескул Особливості адміністративної відповідальності у сфері поводження з побутовими відходами

К.О. Кісільова Проблемні питання встановлення та зміни цільового призначення земель

Л.М. Терлецька Розгляд земельних спорів органами виконавчої влади та судами

М.В. Бєлянська Процедура реалізації громадянами права на оренду земельної ділянки

Н.М. Деркач Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства екологічної безпеки у м. Кривий Ріг

А.І. Ріпенко Законодавче забезпечення благоустрою земель житлової та громадської забудови

Д.С. Сидорук Актуальні питанні вирішення земельних спорів у судовому порядку

Н.І. Палій Відповідальність за порушення законодавчих вимог щодо використання та охорони земель рекреаційного призначення

Л.А. Калишук Окремі аспекти захисту екологічних прав громадян України

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

Ю.Ю. Цал-Цалко Генеза відносин подружжя стосовно їх майна

С.В. Пархоменко-Цироциянц Питання визначення віку настання дієздатності фізичної особи у податковому законодавстві

Г.С. Фединяк Застосування до транснаціональних корпорацій категорії "цивільна правосуб'єктність"

A.A. Березовський Сучасні тенденції злочинності в Україні: кримінологічний аналіз

P.M. Мінченко Основні принципи взаємодії особистості та державної влади в умовах модернізації української державності

О.В. Горяга Роль козацької старшини гетьманщини у виконанні адміністративно-управлінських функцій

А.О. Неугодніков Дисциплінарна відповідальність у адміністративному праві України

С.В. Войченко Поняття та форми імплементації в сучасному міжнародному праві

О.В. Ткаля Теоретичне обґрунтування дипломатичного імунітету

Т.М. Латковська Бюджетний процес в системі юридичного процесу

І.С. Орехова До питання про визначення поняття державного контролю господарської діяльності

В.В. Кубинець Розсуд у трудовому праві: договір (контракт) та оціночні поняття

Т.А. Стоянова Правове регулювання законодавчих вимог до особи, що може бути усиновлювачем

Н.І. Матвіїшин Міжнародний досвід юридичної освіти і його використання у професійній підготовці студентів-юристів

Х.Н. Бехруз Місце порівняльного правознавства в системі гуманітарних та юридичних наук

К. Доди Правовая квалификация беспорядков внутри страны и ситуаций внутренней напряженности

Л.Д. Романадзе Порушення прав на торговельні марки як різновид недобросовісної конкуренції

Ю.В. Чайковський Філософсько-правовий погляд на еволюцію феномену суверенітету як внутрішнього моменту становлення міжнародного права

Н.О. Якубовська Дихотомія у міжнародному праві як причина безвідповідальності транснаціональних корпорацій

С.П. Кравченко Правна інформація та свідомість: мовні аспекти

В.М. Дрьомін Кримінологічні основи удосконалення діяльності органів кримінальної юстиції

В.В. Завальнюк Теоретичні основи юридичної антропології та її еволюція

H.A. Зелінська Міжнародно-правові інструменти гармонізації антикорупційного законодавства

Н.В. Дрьоміна-Волок Кримінально-правова заборона расової дискримінації як міжнародний обов'язок держави

О.В. Присяжнюк Правовий статус прокуратури та її основні функції

П.В. Вовк До питання про визначення правової природи та сутності адміністративного позову

Л.І. Заморська Відносно визначені норми трудового права України

О.П. Подцерковний Проблеми реформування господарсько-процесуального законодавства

Д.С. Балух Організаційно-правові засади управління військовою службою в Україні

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"