Випуск 47

Актуальні проблеми держави і права № 47 (2009)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

В.О. Туляков Апроксимація у кримінальному законодавстві

Н.А. Зелінська Пріоритети міжнародного співробітництва України в контексті гармонізації кримінального права

Н.А. Мирошниченко Перспективи вдосконалення Кримінального кодексу України

Н.О. Бондаренко Принцип законності у становленні кримінального права країн Євросоюзу

Н.А. Орловська Характер санкцій кримінально-иравових норм: проблеми трансформації

Н.Л. Березовська Поняття системи покарань неповнолітніх

В.М. Федоров Проблеми організованої злочинності і їх вирішення в кримінальному законі

І.І. Сухоребрий Порівняльний аналіз вітчизняної та міжнародної правової бази з питань протидії корупційним злочинам

Н.В. Дрьоміна-Волок Питання міжнародної кримінальної відповідальності за дискримінаційні злочини

І.М. Горбачова Заходи безпеки в системі кримінально-правових наслідків злочинного діяння за кримінальним законодавством України

A.C. Оцяця Динаміка охоронної функції кримінального права

О.Л. Гуртовенко Значення для кримінального права України рішень Європейського суду з прав людини стосовно образи

Д.Г. Михайленко Кримінально-правова характеристика хабара

Є.В. Титомер Характеристика шкоди у злочинах проти встановленого порядку дотримання банківської таємниці

О.М. Лупіносова Суб'єкт умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони

О.В. Божик Кримінально-правова охорона міждержавного усиновлення

Є.Ю. Полянський Реформування вітчизняного законодавства про призначення покарання з урахуванням іноземного досвіду застосування формалізованих санкцій

О.М. Сікач Історія розвитку кримінального законодавства, спрямованого на захист інтересів сім'ї та неповнолітніх

В.Я. Цитряк Корупція та хабарництво: проблеми визначення та співвідношення понять

О.С. Кузембаєв Судова практика як джерело кримінального права

О.М. Поліщук Щодо питання про кримінально-правове заохочення

В.О. Допілка Поняття та значення суб'єктивних ознак контрабанди

М.М. Дмитрук Становлення категорії проступку в кримінально-правовій доктрині: проблема термінології

Н.Є. Маковецька Об'єкт умисного вбивства за кримінальним правом України та Реепубиіки Польща

 

КРИМІНОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

В.М. Дрьомін Каральна політика держави та проблеми деінституціалізації тюремного середовища

Ю.Ю. Коломієць Вплив марксистсько-ленінської ідеології на поняття, сутність та зміст кримінальної політики

Д.О. Балобанова Загальні засади теорії криміналізації

Ю.О. Стрелковська Кримінологічна характеристика та протидія етнічній організованій злочинності

С.В. Албул Корисливі мотиви вчинення корисливо-насильницьких злочинів: ознаки та соціальна сутність

Н.М. Мирошниченко Неповнолітній суб'єкт злочину

Є.М. Вечерова Кримінально-правовий вплив на неповнолітніх в Україні: деякі проблеми ефективності

В.М. Мельничок Криміналістична характеристика вікових особливостей криміногенної поведінки неповнолітніх

В.М. Підгородинський Еволюція нормативного регулювання торгівлі людьми в історії людства

Л.О. Ужва Диференціація юридичної відповідальності за різні види правопорушень

Н.Б. Хлистова Зміщення акцентів правозастосування у кримінальному праві: крізь призму правомірної поведінки

Т.І. Дмитришина Призначення покарання неповнолітнім: деякі концептуальні положення

А.М. Притула Рішення Міжнародного суду ООН у справі щодо делімітації морських просторів та проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, які вчинено у виключній (морській) економічній зоні України

Ван Цзянь, Ф.Ш. Іскендеров, В.О. Туляков Кримінально-правові концепти та їх реалізація

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ

СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Н.В. Неледва Правозастосування як основний напрямок впливу судової практики на національну правову систему

Л.П. Нестерчук Етичні основи в діяльності суддів України

A.B. Мазаратій Кримінальне переслідування як функція прокуратури

В.К. Волошина Судовий контроль як специфічний принцип досудового провадження

І. Ковальчук Місце прокуратури у системі розі'ляду звернень громадян

В.Г. Пожар Класифікація представництва у кримінальному судочинстві

І.В. Гловюк Оскарження постанови про порушення кримінальної справи: аналіз змін до КПК України

B.В. Лавренюк Тактичні прийоми допиту обвинувачених у конфліктній ситуації при розслідуванні крадіжок, вчинених організованою злочинною групою

Р.М. Крикливий Деякі питання криміналістичного забезпечення підтримання державного обвинувачення в суді

C.Л. Ємельянов Деякі аспекти криміналістичної характеристики сучасних комп'ютерних злочинців

Р.В. Комісарчук Взаємодія правоохоронних та контролюючих органів України цри розслідуванні злочинів проти порядку приватизації

Д.В. Шилін Співвідношення преюдиції із суміжними поняттями

B.А. Рекун Проблеми виконання рішень третейських судів

Д.В. Балух Державна посада як об'єкт державного управління

І.Л. Самсін Правовий зміст конституційних начал податкового законодавства України: теоретико-прикладний аналіз у методологічному контексті тлумачення

В.М. Колесниченко Принципи судового розгляду виборчих спорів в Україні

Е.В. Третьяк Феномен відомчих програм у сфері правоохоронної діяльності

C.В. Джолос Форма етатистеької держави

 

ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНТРОПОЛОГИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ

В.В. Завальнюк Роль юридичної антропології у сучасному правовому розвитку

В.С. Канцір Політико-психологічні особливості міжнародного тероризму

A.А. Толокнов Деякі аспекти загального визначення поняття інформації

О.В. Задерейко Технології визначення місцеположення користувачів мобільних мереж

B.В. Гаращук Особливості використання інтерактивної дошки при проведенні занять з інформатики

В.Ф. Якутко Особливості використання поліграфа в Україні

Р.І. Чанишєв Використання технологій бездротового зв'язку у навчальному процесі

Н.І. Логінова Аналіз використання системи дистанційного навчання Moodle в навчальному процесі ОНЮА

В.В. Колесніченко Сучасна юридична наука про класифікацію принципів права Європейського Союзу: критичний аналіз

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"