Випуск 58

Актуальні проблеми держави і права № 58 (2011)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

С.В. Ківалов Важливий етап реформи кримінальної юстиції: про нове кримінально-процесуальне законодавство України

Л.І. Фесенко До питання щодо діяльності судових палат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

В.В. Завальпюк Правова реальність в антропологічному вимірі (основні напрями дослідженнь)

В.С. Богданов Ідея справедливості в соціальній політиці сучасної демократичної держави: політико-правовий вимір

В.Н. Дрёмин Деинституционализация и криминализация власти как факторы делигитимации современного государства

М.Г. Мельник Зміст категорії «кадрове забезпечення» щодо діяльності судів: теоретичні підходи до визначення

С.М. Глубоченко Функції світогляду у правозастосовчій діяльності: поняття та елементи

Л.А. Яровенко Концепция «политики права» в российской философско-правовой мысли

В.М. Кравчук Філософська площина осягнення правового простору

Н.В. Аніщук Становлення понятійного апарату тендерного права у вітчизняній юриспруденції

Н.П. Свиридюк Юридичні колізії як властивість законодавства перехідного періоду

Ю.В. Чистякова Семіотичний підхід у порівняльно-правових дослідженнях: когнітивні можливості використання

Н.Л. Березовська Виникнення та розвиток покарань, пов'язаних з виправно-трудовим впливом, що застосовувалися до неповнолітніх до XX століття.

О.О. Храпепко Поняття та зміст прокурорського нагляду у сфері захисту прав і свобод неповнолітніх

І.В. Галицький Філософсько-правові аспекти толерантності

З.-О. Н. Козловская Юридическая элита: специфика и критерии определения

О. Проць Прояви правового нігілізму у студентської молоді в Україні

М.В. Димитрова Поняття та сутність принципів адвокатського самоврядування

Н.В. Атаманова Забезпечення правового порядку в Україні інституціями запорізького козацтва

Т.О. Остапенко Застосування норм звичаєвого права як важливий чинник розвитку правової системи України-Гетьманщини у другій половині XVII — 80-х pp. XVIII ст.

В.С. Тарасенко Державна соціальна допомога як вид матеріального забезпечення дітей-інвалідів

В.А. Андронова Юридичні факти у трудовому праві: поняття, ознаки та властивості

Б.В. Кіндюк Радянське законодавство про колгоспні ліси

Н.О. Федчун Щодо проблем визначення поняття «безпека мореплавства» в галузі захисту транспортної діяльності

І.В. Маслій Детермінанти виникнення та функціонування тіньової економіки

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО, КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Н.А. Зелінська Морально-політичні фактори формування права притулку і інституту екстрадиції в міжнародному праві: історична ретроспектива

С.С. Нестеренко Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю та права людини

Н.В. Дрьоміна-Волок Стандарти доказування та презумпція дискримінації у практиці Європейського суду з прав людини

Н.І. Севастьянова Право на індивідуальну заяву до Європейського суду з прав людини: генезис, еволюція, сучасність

A. Voloc Harmonization of the Ukrainian legislative base of organ transplantation with the legislation of the European Union

О.О. Терзі Проблема визначення місця інтеграційного права в системі права України: загальнотеоретичні основи

Л.А. Цвігун Текстуалізм та інтенціоналізм — основні підходи в тлумаченні ісламського права

І.Є. Словська Порядок формування і повноваження керівних органів парламенту: порівняльно-правова характеристика

Н.В. Мишина Современный украинский конституционализм и биоэтика

B.А. Григорьев Компаративистское исследование сущности и правовой природы конституционного судопроизводства в Украине

О.М. Стець Цілі, завдання і функції управління державною службою в Україні

C.В. Білуга Поняття і значення інституту підсудності в адміністративному судочинстві

М.М. Аракелян Особливості визначення та обчислення строку звернення до адміністративного суду

I.В. Топор Поняття та види учасників адміністративного судочинства: проблеми теорії

Л.І. Заморська Нормативність як специфічна властивість актів судової влади

О.Г. Свида Особливості реалізації окремих конституційних принципів судоустрою та судочинства в організації діяльності адміністративних судів

В.В. Хохуляк Поняття в системі науки фінансового права

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІСТИКИ

Є.О. Харитонов Сім'я як концепт сімейного законодавства

О.М. Калітенко Щодо необхідності розширення предмета шлюбного договору: постановка проблеми

О.І. Сафончик Правові наслідки припинення шлюбно-сімейних правовідносин

І.А. Яніцька Правовий статус патронату як форми сімейного виховання

Р.В. Карпов Заставна як забезпечення іпотечних цінних паперів

Ю.В. Кривенко Способи набуття права власності релігійними організаціями

М.В. Матійко Аспекти впливу інформаційної функції цивільного права, що виділяються відповідно до етапів поведінки, яка становить об'єкт інформаційної функції цивільного права

Я.В. Балан Реалізація права на житло шляхом укладення договору найму (оренди)

О.М. Берназ-Лукавецька Особливості примусового обміну житла (жилих приміщень)

B.С. Деревнін Загальні засади визначення правосуб'єктності товарної біржі

О.В. Зудіхін Захист права на отримання прибутку та виплату дивідендів суб'єктів корпоративних відносин за цивільним законодавством України

И.М. Капталан Деятельность политических партий как субъектов гражданского права

Л.А. Островська Вплив правил про дисциплінарну відповідальність суддів на застосування норм цивільного процесуального права

C.А. Чванкін Деякі новели Цивільно-процесуального кодексу України щодо наказного провадження

Д.В. Соколянський Забезпечення позову у цивільному процесуальному праві України

Ю.В. Неклеса Еволюція принципів змагальності та диспозитивності у цивільному процесі України

І.М. Іліопол Правова природа інституту апеляційного оскарження рішень суду першої інстанції

О. Рубля Аналогія закону та аналогія права в цивільному процесі України

Н.В. Волкова Представництво в цивільному процесі: поняття, мета та завдання

О.М. Соломахіна Загальні основи судово-експертної діяльності експертів, працюючих у державних експертних установах

Т.А. Стоянова Визначення та місце стадії провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі України

Г.М. Ахмач Процесуальні особливості реалізації принципу змагальностіна окремих стадіях цивільного процесу

М.В. Сидоренко Суб'єктивні права, свободи та інтереси як об'єкт судового захисту (постановка проблеми)

Р.В. Гуменний Торговельна марка та комерційне (фірмове) найменування як об'єкти інтелектуальної власності та їх правовий захист

А.В. Кирилюк Організації колективного управління авторськими і суміжними правами як учасники відносин, які виникають щодо використання літературних творів

Г.О. Ульянова Складні та складені твори як об'єкт правовідносин інтелектуальної власності

О.О. Кулініч Умови надання правової охорони творам та окремим їх елементам

Н.О. Саглаєва Конституційні основи права інтелектуальної власності України

Н.П. Михайлюк Становление прономинальной подсистемы в современном английском языке

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

Ю.В. Наконечний Мотиваційне поле морських торговельних портів

Л.В. Машковська Проблеми погодження господарського та податкового законодавства у сфері некомерційного господарювання

Е.П. Стась Господарсько-правове забезпечення страхування інвестиційних ризиків

І.С. Орехова Поняття і сутність державного контролю у сфері господарської діяльності

I.М. Острівний Питання правової регламентації видів господарської діяльності вищих навчальних закладів приватної форми власності

В.П. Попелюк До питання повноважень правоохоронних органів з контролю у сфері господарювання

І.М. Злакоман Особливості розмежування компетенції між загальними та господарськими судами України з вирішення інвестиційних спорів

В.М. Свириденко Значення принципів права у регулюванні податкових відносин та розв'язанні податкових конфліктів

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"