Випуск 60

Актуальні проблеми держави і права № 60 (2011)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

B.В. Завальнюк Філософсько-антропологічні основи дослідження конфліктності світу в епоху глобалізації

Л.І. Фесенко Функціонування Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у контексті реформування судової системи України

М.Р. Аракелян Інститут адвокатури у правозахисній діяльності сучасної Української держави

С.І. Нечипоренко Класифікація персоналу в органах прокуратури

В.Н. Дремин, Н.А. Зелинская Организованная преступность, терроризм и бизнес: международно-правовые и криминологические аспекты

О.Б. Загурський До питання про теоретичні проблеми державної правової політики у сфері боротьби зі злочинністю

О.С. Кузембаєв Конституція України і джерела кримінального права України

A.С. Оцяця Дефініція функції кримінального права

М.М. Дмитрук Об'єкт кримінального проступку

B.В. Марєєв Пацієнт як потерпілий від злочину

Р.В. Стойловський Соціальні та правові підстави криміналізації залишення в небезпеці

О.М. Сікан Стан та перспективи кримінально-правової охорони сім'ї в законодавстві України

А.І. Брайловська Діяння як ознака об'єктивної сторони злочину невиконання чи неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей

Т.Ю. Уманець Кримінально-правова відповідальність за злочинні діяння у сфері незаконного обігу наркотиків за законодавством Європейського Союзу

О.Л. Гуртовенко Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі у зв'язку із підвищенням розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в Україні

Н.Л. Березовська Досягнення цілей покарання неповнолітніх

Ю.О. Стрелковська Маргінальність як чинник рецидивної злочинності

Т.В. Мельничук Кримінологічна безпека: сутність та концептуальне обґрунтування

А.М. Ізовіта Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються на земельному ринку

Д.В. Ягунов Реабілітація злочинців як мета покарання: атавізм або вимушена необхідність? (філософсько-правовий аналіз)

А.І. Марчук Особливості перекласифікації засуджених до позбавлення волі (соціально-правова характеристика)

Н.В. Кльован Поняття і зміст кримінально-виконавчих і кримінологічних функцій режиму в місцях позбавлення волі

Д.К. Василяка Проблемні питання визначення понять та термінів у кримінально-процесуальному законі України

С.О. Ковальчук Правові презумпції у кримінальному процесі України: поняття, ознаки і система

Д.В. Шилін Дія загальноправових преюдицій у кримінальному процесі

В.П. Шевчук До питання про критерії класифікації порушень кримінально-процесуального закону

B.К. Волошина Щодо змісту принципу вільної оцінки доказів у кримінальному процесі

М.М. Стоянов Властивість належності доказів: поняття та зміст

О.В. Калужинський Оцінка в діяльності судді в стадії попереднього розгляду кримінальної справи

C.О. Пшенічко Категорія оскарження у кримінально-процесуальній доктрині: деякі проблеми визначення змісту

Н.В. Кіцен Система загальних умов перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили: проблеми структурування

В.Г. Пожар Ґенеза та деякі перспективи розвитку інституту представництва у кримінальному судочинстві України

В.А. Динту Обстановка злочину в структурі криміналістичної характеристики злочину

Г.В. Москаленко Перелік типових слідчих ситуацій для кожного етапу розслідування

С.В. Томин Особливості застосування оперативної закупки як засобу отримання інформації про злочини, пов'язані зі збутом наркотичних засобів

В.М. Плахотіна Призначення й провадження деяких видів експертиз на початковому етапі розслідування хабарництва, вчиненого співробітниками правоохоронних органів

О.О. Мавед Використання судово-медичної експертизи у розслідуванні злочинів у сфері охорони здоров'я

О.П. Ващук Планирование расследования при разбойном нападении на инкассаторов

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

М.В. Афанасьєва Суб'єктивація та суб'єктивізм у виборчій інженерії

Н. Мамедов Анализ некоторых аспектов правового регулирования принципов формирования органов выборных властей

Ю.О. Гаврилюк До проблеми забезпечення позову у справах щодо оскарження актів і дій Вищої ради юстиції

В.А. Григор'єв Політико-правова природа Конституційного Суду в системі поділу влади

А.А. Езеров Институт досрочного прекращения полномочий парламента: украинскийопыт

N.V. Mishyna Corporate social responsibility and educational and research institutions as one of the stakeholders

О.О. Харенко Адміністративно-правовий статус центрального органу виконавчої влади: проблема змісту

Л.М. Корнута Перспективи розвитку функцій державного управління економікою України

І.В. Топор Процесуальний статус представника в адміністративному судочинстві

А.Ю. Осадчий Підсудність адміністративних справ

О.В. Тодощак Особливості оскарження судових рішень в адміністративно- деліктному провадженні

 

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

О.К. Вишняков Перспективи входження України до внутрішнього ринку Європейського Союзу та інтеграційне правове регулювання

А.В. Омельченко Гармонізація зовнішньоекономічного законодавства України із вимогами світової організації торгівлі (організаційно-правові засади)

Д.М. Сковронський Становлення соціальної держави в Україні в контексті соціальних принципів Європейського Союзу

A.С. Шелудченкова Спільна політика безпеки і оборони в структурі Європейського Союзу

О.О. Гріненко Правове регулювання зовнішніх зносин ЄЄ — СІЛА у торговельній сфері

B.М. Пріскалова Традиції та новації у розвитку суверенітету держав — учасниць Європейського Союзу

Н.В. Дрёмина-Волок К вопросу об историософии международного антидискриминационного права: равенство, справедливость и прото-расизм в философии Древней Греции

Д.О. Князева Международно-правовое регулирование торгово-экономического сотрудничества Украины и Испании

Р.Г. Авдюгин Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека — основа международно-правовых средств обеспечения прав и свобод человека в Украине

А.Г. Зюкіна Проблеми імплементації Римського статуту в Україні

Л.М. Давиденко Особливості правового статусу капітана судна в міжнародному мореплавстві

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

B.С. Пустовой Історія централізації та децентралізації Української держави: правові аспекти

Г.М. Чувакова Зловживання правом як вид правових аномалій

І.В. Галицький Толерантність у культурно-правовому вимірі

Д.В. Левченко Проблеми встановлення сутності категорії «інтерес»

A.В. Лещенко Содержание и объем понятия правового поведения

C.С. Кравченко Взаємозв'язок теорії правового реалізму і правового прагматизму у філософії США

И.В. Антошина Понятие и назначение информационной функции права

Ю.Л. Дмитришин Лідзбарська ревізія хелмінського права

B.М. Коваль Висновок від попереднього правового явища до наступного або навпаки як інструмент тлумачення актів господарського законодавства

Р.В. Карпов Заставна за законодавством України та Росії: порівняльний аналіз

Ф.Ф. Снегирёв Особенности правового регулирования охраны, формирования и использования экологической сети Крыма

І.О. Базилюк Поняття переміщення товарів через митний кордон та його правове забезпечення

О.В. Басай Контроль у галузі охорони, використання і відтворення рослинного світу

Н.Г. Юрчишин Поняття права приватної власності на ліси в Україні: теоретичний та практичний аспект

І.С. Орехова Форми державного контролю у сфері господарської діяльності

Н.К. Колибабчук Нормативно-правовое обеспечение деятельности потребительских обществ (товариществ) в Российской империи в конце XIX — начале XX в.

О.Ю. Нетудихатка Роль психофізіологічних показників у визначенні виробничої надійності оператора (безпеки життєдіяльності)

Р.В. Чередник Спорт як сфера правового регулювання: загальнотеоретичний аспект

Л.Ю. Бачина Юридична журналістика як спеціалізація

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"