Випуск 61

Актуальні проблеми держави і права № 61 (2011)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

С.В. Ківалов Захист Конституційним Судом України прав та свобод людини і громадянина: можливості та проблеми

А.Р. Крусян Публічно-самоврядна влада як інституціональна складова сучасного українського конституціоналізму

P.М. Мінченко Роль та значення місцевого самоврядування у розвитку української державності

X.І. Приходько Функціональний і процесуальний підходи дослідження українського парламентаризму (до проблеми парламентського процесу в Україні)

І.Д. Сліденко Конституційний контроль з позицій універсалізму

Ю.О. Волошин Парадигма взаємодії міжнародного та національного права в умовах міждержавної інтеграції: нові підходи та виклики

Т.О. Свида Конституційний процес в Україні очима Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії)

A.А. Езеров Гарантии и средства обеспечения конституционной безопасности

О.В. Олькіна Співвідношення конституційного інституту дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб та конституційної відповідальності

Д.С. Терлецький Конституційний Суд України і суди загальної юрисдикції та міжнародне право

B.А. Куранин Новая Конституция Венгрии: противоречивые оценки

С.С. Сон Міжнародні стандарта та національне законодавство України

Д.Є. Волкова Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та національні судові інституції: питання функціональної взаємодії

Я.В. Чернопищук Поняття «конституціоналізація» у сучасній конституціоналістиці

Л.А. Попсуенко Значение Великой хартии вольностей в становлении английского парламентаризма

Н.В. Мішина Тенденції розвитку органів самоорганізації населення в Україні (на матеріалах м. Одеси)

І.О. Бондаренко Особливості правового статусу територіальних громад як суб'єктів права комунальної власності

А.Т. Назарко Міські агломерації в Україні: проблеми правової інституціоналізації

А.М. Майдебура Звання почесний громадянин як особливий вид нагород органів місцевого самоврядування

К.М. Москальчук Гарантії в системі забезпечення конституційного права доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування

О.В. Прієшкіна Місцеве самоврядування та політична система України: взаємодія та розвиток

О.В. Батанов Муніципалізм у системі категорій сучасного муніципального права: концептуальний аспект

М. Пухтинський Концептуальні аспекти реформування територіальної організації влади

Ю.Ю. Бальцій Основні моделі місцевого самоврядування в містах України

В.Р. Барський Офіційне внесення проекту нормативно-правового акта до місцевої ради як стадія муніципального нормотворчого процесу

М.В. Афанасьєва Зловживання пасивним виборчим правом: теорія та практика

Д.А. Козачук Заохочувальні процедури на публічній службі

Т.А. Латковська Основні функції центрального банку: проблеми визначення та класифікації

О.В. Каплій Інтернет-видання ЗМІ як новий вид традиційних ЗМІ: поняття та сучасний стан конституційно-правового регулювання

О.І. Погібко Організаційно-правові питання воєнної реформи в контексті національної безпеки України

В.М. Панасюк Принципи та форми взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства з реалізації державної молодіжної політики

К.К. Кулі Проблеми визначення природи соціального замовлення в системі місцевого самоврядування в Україні

П.О. Великоречанін Особливості здійснення політичних прав особами з множинним громадянством

А.В. Дашковська Правовий статус ЗМІ в системі суб'єктів виборчого процесу

О.П. Кратюк Адміністративно-правові засади управління сертифікацією плавскладу риболовних суден в Україні

І.І. Задоя Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу: теоретико-правовий аналіз

Ю.Л. Шеренін Про структуру апеляційного провадження в судовому адміністративному процесі

 

ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

B.В. Завальнюк Архаїчне право як категорія юридичної антропології

Є.В. Івашев Антропологія як підґрунтя аксіології права: людські потреби — інтереси — цінності

Л.І. Заморська Генеза формулювання категорії «правова норма»

3.М. Юдин Договорное правотворчество как инструмент координации в правовой сфере

О.М. Ноздрін Дослідження правового життя: філософський аспект

К.В. Горобец Универсализм правовых ценностей

C.Н. Некига Понятие правового компромисса

Л.М. Мозолюк-Боднар Зміст дисципліни: теоретико-правова характеристика

Л.А. Гаманюк Понятие и структура юридической обязанности

А.В. Лещенко Семантичний аналіз правової поведінки

И.В. Антошина Информационное воздействие права и информационная функция права

Н.А. Новікова Інформаційний простір як основа інформаційної функції сучасної держави

Н.М. Крестовська Сім'я у сфері дії ювенальної юстиції

О.Є. Проць Молодь як суб'єкт права

О.М. Шемякін, С.В. Немерцалова Програмні аспекти сучасного правового забезпечення розвитку морського господарства

Т.Р. Короткий Природа норм рекомендацій міжнародних міжурядових організацій (на прикладі рекомендацій ІМО у сфері охорони морського середовища)

Н.В. Дрьоміна-Волок Міжнародна кримінальна юрисдикція стосовно расового дискримінаційного насилля як злочину juscogens

О.В. Трояновський Міжнародна кримінальна юрисдикція в механізмі захисту прав людини

П.П. Войтович Міжнародні стандарти права на інформацію

Б.В. Бабін Аспекти впливу національного права на міжнародне програмне регулювання

А.А. Волок Правовая регламентация трансплантологии: международно-правовые стандарты и национальная практика

Д.Г. Михайленко Кваліфікація повторності хабарництва

І.І. Войтович Окремі питання тактики захисту під час проведення невідкладних слідчих дій

О.П. Ващук Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні нападів на інкасаторів

О. Осадчая О закреплении мер процессуальной ответственности в законодательстве Украины

А.Б. Романюк Методика дослідження та критерії ефективності захисту в кримінальному процесі

І.А. Артеменко Державна політика протидії організованій злочинності та корупції в Україні

Д.В. Ягунов Філософсько-правове та кримінологічне обґрунтування загальної превенції як мети кримінального покарання

М.Г. Мельник Зміст категорії «кадрове забезпечення» щодо діяльності судів: теоретичні підходи до визначення

Ф.А. Цесарський Підстави припинення трудового договору як проблемне питання науки трудового права

Л.Я. Коритко Правове регулювання рибальства в Східній Галичині (XIX ст.)

О.Я. Маланій Правове регулювання праці жінок і неповнолітніх законодавством Другої Речі Посполитої 1918-1939 рр

І.Я. Швед Удосконалення діяльності Державної служби охорони при МВС України як складова частина реорганізації органів внутрішніх справ

A.С. Сандуленко Верховенство канона как принцип церковного судопроизводства

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

B.В. Добровольська Щодо диференціації суб'єктів державного контролю у сфері господарювання

О.Л. Садовенко Досвід правового регулювання державного замовлення в зарубіжних країнах та втілення його в законодавство України

Н.М. Дихта Спеціальні підстави припинення договору доручення за цивільним законодавством України

C.І. Клім Суб'єкти використання й застосування аналогії закону та форми її втілення у цивільному праві України

A.О. Згама Повноваження судових органів апеляційної інстанції в зарубіжних країнах

B.В. Денисюк Акцепт як стадія укладення цивільно-правового договору

К.В. Мануїлова Правова природа та зміст деліктних зобов'язань

О.В. Церковна Щодо елементів цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди

Н.Г. Юрчишин Правове регулювання інституту права власності на ліси у радянський період (1917-1990 pp.): становлення та розвиток

Л.Є. Зуєва Щодо принципу досудового врегулювання господарських спорів

Р.С. Сергєєв Консалтингові схеми в енергетиці: збереження краще виробництва

 

РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА

І.І. Каракаш Особливості набуття права власності на землю в Україні іноземними громадянами, іноземними юридичними особами та іноземними державами

Є.О. Платонова Правові засади зонування земель

Т.Є. Харитонова Історичний розвиток та формування інституту прав на чужі земельні ділянки у законодавстві України

С.І. Бугера Правове регулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції

В.О. Юрескул Система стандартів у сфері природокористування й охорони навколишнього природного середовища

О.В. Басай Поняття відтворення природних рослинних ресурсів

П.А. Березінський Методологічні засади взаємодії суспільства з природним середовищем наприкінці XX сторіччя

Л.М. Терлецька Правове регулювання відшкодування збитків при викупі земельних ділянок

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"