Випуск 62

Актуальні проблеми держави і права № 62 (2011)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ, ФІНАНСОВОГО ПРАВА

С.В. Ківалов Правове регулювання оскарження рішень суб'єктів владних повноважень в адміністративних судах

Н.К. Шаптала Податковий кодекс України в контексті реалізації конституційних норм-принципів та нормотворчих процедур

Т.А. Француз-Яковець Взаємодія палат бікамерального парламенту у законодавчому процесі: досвід Російської Федерації

Ю.С. Педько Предмет та система адміністративного права: окремі дискусійні питання

А.Ю. Осадчий До уточнення поняття «адміністративна справа» в адміністративному судочинстві

Г.М. Писаренко Судові рішення в адміністративних справах: поняття, види, особливості ухвалення

М.М. Вершиніна Співвідношення компетенцій Вищого адміністративного суду України та Конституційного Суду України

И.С. Крывцова Ценность идей синергетики для административно-правовой науки: попытка актуализации отраслевых синергетико-правовых исследований

С.В. Осауленко Особливості сучасного розуміння адміністративного процесу

Я.І. Маслова Співвідношення понять «нагляд» і «контроль» у державному управлінні України

Д.А. Коваль Визначення повноважень органів Державної податкової служби України

Л.М. Корнута Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні: теоретичний та практичний аспекти

Г.В. Фоміч Процедура службового розслідування щодо публічних службовців

К.В. Бондаренко Проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за неправомірні угоди між підприємцями

Є.Є. Додіна Питання визначення релігійних організацій як суб'єктів адміністративного права

Р.І. Міщенко Адміністративно-правовий статус Національної академії правових наук України

М.М. Аракелян Види строків в адміністративному судочинстві

Ю.О. Гаврилюк Оскарження рішень Вищої ради юстиції: окремі аспекти порівняльно-правового аналізу із зарубіжним досвідом

Т.А. Латковська Проблемні питання теорії фінансового права на сучасному етапі

Л.К. Царьова Зобов'язання, що виникають при емісії грошей і державних цінних паперів та їх правова природа

В.В. Хохуляк Співвідношення науки фінансового права і фінансової науки

А.С. Нестеренко Фінансова система України як частина міжнародної фінансової системи в умовах світової фінансово-економічної кризи

Д.О. Гетманцев Вплив світової фінансової кризи на реалізацію принципів здійснення публічної фінансової діяльності

Ю.В. Боднарук Про фактори, що дезінтегрують (інтегрують) фінансово-правові інститути, та їх вплив на систему фінансового права

A.I. Гнатовська Об'єктивна доцільність надання самостійності муніципальним утворенням у фінансово-правових відносинах

P.М. Сухий Поняття валютного права та його місце в системі права України

О.В. Лещенко Поняття та правові ознаки грошей

С.В. Лазюк Справляння мита як реалізація функцій держави

Л.В. Вакарюк Місце податкового права в системі фінансового права України

B.С. Кіценко Податковий спір як різновид матеріальних охоронних правовідносин

C.В. Пархоменко-Цироциянц Юридичні факти у правовідносинах по сплаті податку на доходи фізичних осіб

Г.В. Фоміна Правова природа юридичної особи як платника податку

Т.А. Донець Співвідношення приватного та публічного регулювання в контексті гарантування прав та свобод платників податків

В.М. Свириденко Захист прав платників податків як пріоритетне завдання держави: сучасний стан та перспективи розвитку

Д.К. Митрофанова Інвестування як засіб стабілізації доходної частини бюджету: податково-правовий аспект

А.М. Котенко Передумови договірного регулювання порядку розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу

О.В. Шульженко Протиріччя обліку бази оподаткування при визначенні податкового обов'язку (на прикладі податку на додану вартість)

О.Є. Панфілов Щодо визначення поняття «корупція» в міжнародно-правових актах та законодавстві інших країн

И.М. Гарилов, П.А. Кабанов Жертва криминального коррупционного поведения как предмет криминологического познания: понятие и содержание

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

А.А. Мережко Типология норм международного права в свете психологической теории права

Н.А. Зелинская «Ошибка в запрете» или «онемение совести»? Уроки Нюрнбергского процесса

A. Materia Freedom, Security and Justice: Symbolic Values or European Revolution?

Ю.В. Чайковский Применимость теории эволюции социальных систем к международному праву

А.О. Кориневич Сутність системи сучасного міжнародного права

Т.P. Короткий Догматично-правовий аналіз змісту поняття «охорона» та «захист» морського середовища в теорії і практиці

М.О. Медведєва Інформаційно-правові засоби реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища

N.V. Dryomina-Voloc Problems of international criminal jurisdiction within the context of fight against impunity of higher state officials

I.В. Шпак Вплив практики Міжнародного Суду ООН на розвиток системи звичаєвого міжнародного права

А.В. Трояновский Международный обычай в XXI веке: старые и новые проблемы

Н.А. Якубовская Международное сотрудничество в регулировании глобальных дисбалансов: неудачный опыт Бреттон-Вудских учреждений

С.С. Нестеренко Принцип «due process of law» у міжнародному кримінальному праві

Н.І. Севостьянова Захист права на харчування в рамках забезпечення глобальної продовольчої безпеки

О.М. Іванченко Загальновизнані принципи і норми міжнародного права

О.О. Бєлогубова Правова регламентація праці моряків на іноземних суднах

Н.В. Сажієнко Тенденції розвитку міжнародно-правового співробітництва держав у сфері охорони здоров'я

П.П. Войтович Концепція інформаційних прав людини в доктринісучасного міжнародного права

І.М. Городиський Військові бази як форма іноземної військової присутності: міжнародно-правовий аспект

М.В. Грушко Співвідношення міжнародно-правових механізмів захисту дітей як учасників бойових дій в міжнародному праві захисту прав людини та міжнародному гуманітарному праві

Д.О. Коваль Розвиток інституту міжнародно-правового захисту культурних цінностей у зв'язку із збройним конфліктом в першій половині XX століття

Лі Ян Цзи Генезис міжнародно-правового регулювання боротьби з тютюном

Д.М. Чибісов Право Світової організації торгівлі як навчальна дисципліна: про необхідність уніфікації характеристик дисципліни

К.В. Мануїлова Уніфікація колізійних норм, що застосовуються до позадоговірних зобов'язань

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА І ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

О.К. Вишняков Лісабонський договір в аспекті торговельних відносин між ЄС та Україною

О.О. Гріненко Політика сусідства Європейського Союзу

Т.О. Анцупова Структурні недоліки у правовій системі України у контексті практики Європейського суду з прав людини

Хашматулла Бехруз Функционирование правовых систем исламских государств в эпоху современных глобальных процессов

О.А. Делінський Міжнародна правосуб'єктність: концептуальні підходи до визначення та розуміння

А.Н. Гладенко Развитие европейской системы безопасности в контексте сотрудничества ЕС и НАТО

А.С. Шелудченкова Наближення національного законодавства України до права ЄС

А.А. Терзи Интеграционное право как комплексная отрасль законодательства Украины: теоретические основы

С.М. Глубоченко Гносеологічні параметри світогляду суб'єктів судової правозастосовчої діяльності

Л.А. Цвігун Принципи тлумачення права Європейським судом з прав людини

Ю.В. Чистякова Правова знакова конструкція «право на життя» в різних правових системах

A. Voloc Comparative legal analysis of the regulatory framework of transplantation in the European Union

О.Є. Мавроматі Джерела «м'якого права» в системі права Ради Європи

Ю.С. Личман Гармонизация в праве внутреннего рынка Европейского Союза

В.Е. Селезнёв Основные формы унификации норм в процессе европейской интеграции

І.П. Яновська Особливості правового регулювання спільного інвестування на інтегрованому ринку цінних паперів ЄС

Н. Арабаджи Класичні, некласичні та постнекласичні теорії правового порядку: критерії співвідношення

О.В. Скрыпник Правовые категории наследования по закону в романской и германской наследственных системах: доктринальный и нормативный аспекты

З.-О. Я. Козловская Формирование юридической элиты во Франции

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

В.В. Завальнюк Проблема предмета юридичної антропології в дослідженнях школи Норбера Рулана

М.Р. Аракелян Методологический потенциал историзма в исследовании института адвокатуры в Украине

Н.В. Мішина Сучасний український конституціоналізм і корпоративна соціальна відповідальність

Б.А. Пережняк Державне керівництво розвитком у сфері культури на сучасному етапі державотворення в Україні: організаційно-правові питання

К.К. Кулі Нормативно-правове регулювання механізму соціального замовлення в Україні

В.Я. Крижановський Судова влада в механізмі захисту прав громадян України

О.А. Паращевіна Деякі проблеми класифікації колективних суб'єктів права

Д.Л. Савенко Принципы верховенства права и законности: понятие и соотношение

Є.Ю. Полянський Проблемні питання сучасної концепції кримінального права США

Ю.В. Сергєєв Правовий статус морських професійних спілок в Україні

Ф.А. Цесарський До проблеми укладення трудових договорів в умовах дистанційної зайнятості

Г.Г. Яблоновська Деякі питання щодо регулювання праці жінок та осіб із сімейними обов'язками у трудовому праві України

І.О. Бондаренко До проблеми формування комунальної власності

С.І. Бугера Якість сільськогосподарської продукції: проблеми адаптації законодавства до міжнародних вимог

Л.Я. Коритко Становлення та розвиток галицького крайового законодавства про охорону тваринного світу (друга половина XIX — початок XX ст.)

К.С. Мелкомукова Формування професійної комунікативної компетенції студентів юридичних факультетів

А.Р. Крусян Науково-практична парадигма конституційних перетворень в Україні

Е.П. Стась Про правові підстави віднесення перестрахування до різновиду страхування підприємницьких ризиків

В.В. Дудченко Сучасне бачення методології юридичної науки

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"