Випуск 68

Актуальні проблеми держави і права № 68 (2012)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

С.В. Ківалов Принципи державної служби у новому законі «Про державну службу»

М.Й. Вільгушинський Щодо статусу голови суду в умовах реформування судової системи

О.І. Махніцький Судовий конституціоналізм і судова влада: до постановки питання про поняття та співвідношення

В.В. Завальнюк Антропологія в системі цінностей права

Л.І. Заморська Нормативність права як соціальний регулятор суспільних відносин

Л.Я. Коритко Ґенеза регулювання земельних відносин в австрійському праві кінця ХVІII – початку ХХ ст.

Л.М. Легін Нормативно­правова регламентація процесу прийняття законів

І.Є. Словська Установчо­номінаційні повноваження Верховної Ради України

В.В. Тароєва Генезис контрольних органів в аспекті становлення Української держави

Г.І. Дутка Конституційно­правові основи законодавчої ініціативи в Україні

В.В. Хохуляк Зародження фінансово­правових поглядів у європейській науці та їх концептуалізація в теорії меркантилізму

И.В. Антошина Информационная функция права в системе функций права

Д.О. Балабанова Раціональний та почуттєво­емоційний аспекти правосвідомості та поведінки суб’єктів права

В.Н. Веприцкая Становление адвокатуры в южноукраинских губерниях Российской империи в первой половине XIX века (на примере Одессы)

В.В. Гайтан Місце інформаційних прав в системі прав людини

О.В. Гриценко­Веселовська Гендерна політика Фінляндії: історико­правовий аспект

І.В. Кипич Роль ЗМІ в розвитку правової держави, демократії та громадянського суспільства в сучасній Україні

Н.К. Колібабчук Нормативно­правове регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

И.А. Красюк Концепция законности в советском праве

С.Н. Некига Компромисс в правовой сфере: структура и содержание

Е.У. Прус До питання про самоконтроль та посилення відповідальності суб’єктів застосування права

О.М. Пожар Генезис права на особисту недоторканність в історії політико­правової думки

В.Г. Андрусяк К вопросу о реформировании прокуратуры Украины: историко­правовой опыт и перспективы

Д.В. Чередник Еволюція міжнародно­правового статусу європейського поліцейського відомства

Т.В. Лисакова Організаційно­правові засади виникнення та діяльності народних засідателів на українських землях у 1918­1921 рр.

С.В. Ольшанецька Правовий статус незаконних комбатантів

Т.М. Звьоздная Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека

В.В. Форманюк Реалізація локальних нормативно­правових актів

С.О. Мавед Іджтіхад у системі джерел мусульманського права

І.І. Припхан Державний контроль щодо захисту суспільної моралі

О.В. Ковальова Застосування фізичного насильства у процесі виховання дітей в сім’ї: огляд законодавства та погляд суспільства

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О.М. Кібік, М.А. Широков Стратегія розвитку соціально­економічних систем підприємств транспортного комплексу України

О.П. Подцерковный О необходимости совершенствования юрисдикционных институтов внешнеэкономического развития на примере опыта МКАС

О.В. Джафарова Щодо розуміння економічної безпеки через призму дозвільної діяльності правоохоронних органів

О.Л. Суворова Передумови створення сприятливого податкового середовища розвитку підприємств морегосподарського комплексу

К.М. Романенко Застосування факторних моделей у прогнозуванні надходжень транспортно­експедиторських компаній

Ю.В. Хаймінова Економічні передумови розвитку національного судноплавства

В.О. Котлубай Доцільність та умови створення українського міжнародного реєстру суден

Д.Д. Позова Про співвідношення понять «контрафактні товари» та «фальсифіковані товари»

В.П. Кохан Інноваційна праця: поняття, особливості, суб’єкти

А.В. Скоробагатько Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»: досягнення чи проблеми?

К.С. Ємельянова Державне регулювання круїзного туризму в Україні

І.Я. Вітюк Поняття і ознаки земель енергетики в Україні

Д.С. Піддубна Правові засади вирощування ГМ­рослин в Україні за законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Д.В. Зятіна Досвід країн ЄС щодо фінансування інфраструкутри морських портів

Ю.З. Драпайло Поняття території та акваторії морського порту та порядок визначення їх меж

Н.О. Шигарова Система засобів господарсько­правового регулювання ринку продовольчих товарів у сучасних умовах

Є.М. Сьомочкіна Особливості правового регулювання водогосподарської діяльності на радіаційно небезпечних землях навколо Чорнобильської АЕС

А.В. Галагуза Самовільне зайняття земельної ділянки як підстава для застосування земельно­правової відповідальності

П.А. Березінський Поняття, зміст та значення ноосферного (інформаційного) типу природокористування для сучасної еколого­правової думки

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІСТИКИ

Н.В. Кіцен Система загальних умов апеляційного провадження

Н.І. Костова Функції статутного капіталу акціонерних товариств

О.О. Кулініч Окремі питання судової практики щодо правомірності публічного поширення фотографічних творів із зображенням «публічних» фізичних осіб

К.Г. Некіт Методологічні засади вдосконалення правового регулювання відповідальності довірчого управителя за договором довірчого управління майном

А.В. Гостєв Відчуження об’єкта незавершеного будівництіва за договором купівлі­продажу

О.Ю. Цибульська Визначення та сутність заповідального відказу як підстави виникнення правовідносин за цивільним законодавством України

Н.Г. Юрчишин До питання про обмеження права приватної власності на земельні лісові ділянки

Е.Г. Бойченко Термінологія нормативного регулювання господарської діяльності збройних сил України потребує гармонізації

Д.Ю. Сурай Договір – підстава виникнення права власності: історія та сучасність

Н.С. Адаховська Майнові права фізичних осіб при опіці

С.В. Герасимовський Нікчемні та оспорювані правочини у Цивільному праві України

К.Л. Зілковська Нотаріус як учасник цивільного процесу

О.О. Мазіна Привілеї як перша форма захисту в авторських правовідносинах

І.В. Рубець Застосування презумпції шлюбного походження дитини

І.Є. Покора Співвідношення та взаємодія матеріально­правового та колізійного методів регулювання в міжнародному приватному праві

I.S. Bondar, K.V. Tkachenko Urgent issues of electing supervisory board members pursuant to the Law of Ukraine «On joint­stock companies»

 

ТЕОРЕТИКО­ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І.М. Пахомов Проблеми процесів та механізмів модернізації державної служби

О.І. Миколенко Суб’єктивні фактори, які негативно впливають на розвиток науки адміністративного права

В.В. Колесніченко Поняття «суб’єкт адміністративно­правового захисту інтелектуальної власності» та класифікація суб’єктів

М.В. Журавель Основні підходи до вивчення інституту «державне управління» у вітчизняній та зарубіжній науці адміністративного права

В.О. Іванцов Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративноу судочинстві України

Р.О. Арсірій Перспективи впровадження інформаційно­комп’ютерних технологій в судах

О.В. Олійник Структура суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки в Україні

М.М. Войнарівський Про правову природу та гарантійне значення строків застосування адміністративно­господарських санкцій

О.В. Закаленко Засоби захисту відповідача від позову: адміністративно­процесуальний аспект

І. Л. Гула Поняття та особливості механізму адміністративно­правового забезпечення видворення іноземців та осіб без громадянства з України

Т.В. Ільєнок Адміністративне корупційне правопорушення: поняття, склад, ознаки

М.В. Капустін Поняття представництва прокуратурою інтересів людини та держави в суді

К.С. Полетило Тенденції судового захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина

В.В. Євтушенко Міжнародний досвід адміністративно­правового регулювання відносин щодо виконання будівельної діяльності та її стандартизації

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

С.І. Нежурбіда Еволюція аналізу теорій причин злочинності у другій половині ХХ століття

В.М. Дрьомін «Офіційна» та фактична злочинність: кримінологічний аналіз

В.В. Тіщенко, А.А. Барцицька Становлення технологічного підходу – новаційний напрямок розвитку криміналістики

І.В. Гловюк Методологічні ідеї теорії кримінально­процесуальних функцій

Р.В. Мукоїда Форми інформаційної взаємодії оперативних підрозділів ОВС та податкової міліції під час протидії економічним злочинам

Н.Ю. Кириленко Система слідчих дій на першому етапі розслідування шахрайства у побутовій сфері

А.І. Годяк Реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України

Б.С. Галушко Поняття злочину в кримінальному праві України

Л.М. Пілявська Заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину як один із видів причетності до злочину

І.О. Билиця Взаємодія органів прокуратури із засобами масової інформації

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"