Випуск 70

Актуальні проблеми держави і права № 70 (2013)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ І ПРАВА

В.В. Горленко Органи державної влади й місцевого самоврядування та громадянське суспільство

В.Г. Андрусяк Правозащитная функция прокуратуры как института современного украинского государства

О.І. Махніцький Судова влада: сутність, зміст та поняття

Є.А. Безкровний Нагляд органів прокуратури за дотриманням законодавства про звернення

П.А. Березинский Конституционные основы экологии и экологического права Украины

О. В. Бондар До питання про визначення особливостей адміністративно-правового статусу суб’єкта надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту

В.В. Завальнюк Еволюція антропологічних знань у процесі історичного розвитку суспільства

В.М. Дрьомін Інституціональна методологія в дослідженні злочинності

Є.М. Блажівський Кримінологічний аналіз злочинної поведінки

Н.А. Зелинская Противодействие политической преступности: международно-правовой механизм

В.Н. Куц Зарубежные модели уголовно-правового воздействия на юридических лиц и возможности их реализации на постсоветском пространстве

А.А. Макарцев Проблемы правового обеспечения легитимности выборов в Российской федерации: в свете реформы российского избирательного законодательства

Н.В. Дрьоміна-Волок Дотримання принципу «видай або суди» як obligatioergaomnesщодо злочинів juscogens

О.М. Іванченко Взаємодія норм міжнародного права та національного права в межах зміни концепції системи джерел права України

Ю.В. Венгринюк Допустимість вибору «недержавного права» як права, що застосовується до договору в Європейському Союзі

К.І. Бусол Звичаєві норми щодо захисту культурної спадщини

И.В. Антошина Информационная функция права в механизме действия права

Е.У. Прус Складові ідеального застосування права

І.А. Красюк Конкретизація права в забезпеченні ієрархії нормативно-правових актів

О.С. Орловський Нові підходи до оцінки нормативних актів (на матеріалах загальних зборів за місцем проживання)

А.В. Калмазан Средневековые смыслы термина «концепт» и современная философия права

М.В. Крумаленко Правовий статус руської православної спільноти у Великому князівстві Литовському

О.М. Феоктістова Генерал-прокурори Російської імперії ХІХ ст. та їхня роль у розвитку діяльності прокуратури

С.О. Мавед Школи ісламського права

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

О.С. Яворська Реальні договори в цивільному праві України

В.Д. Сидор Особливості правового регулювання іпотечного кредитування під заставу землі

Н.В. Фролова Цивільно-правові договори щодо земельних ділянок

А.О. Синельникова Щодо визначення поняття об’єкта незавершеного будівництва

Р.Е. Эннан Особенности гражданско-правовых способов защиты прав интеллектуальной собственности в Европейском Союзе

О.О. Мацкевич Порівняння Інтернет-ЗМІ та інших суб’єктів, що діють у сфері масової інформації

Р.М. Хажинський Міжнародне правове регулювання забезпечення соматичних прав людини

М.В. Юрченко Повітряний кодекс України як правова основа діяльності авіаційної галузі

І.В. Гиренко Основні положення Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття 1995 р. та проблеми її реалізації у сфері охорони рослинного світу України

С.Р. Сулейманова Про деякі аспекти валютного регулювання й контролю

О.Г. Трофименко, Н.І. Логінова Сучасний рівень упровадження електронних сервісів обслуговування платників податків

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

М.М. Стоянов Система правил допустимості доказів у кримінальному провадженні України

Н.Л. Березовська Убивство з милосердя?

І.Г. Івасюк Значення похідних доказів для кримінально-процесуального доказування: питання теорії та практики

І.М. Горбачова Державне забезпечення компенсаційної функції кримінальної відповідальності в кримінальному праві зарубіжних країн

Н.Г. Арманов Отказ от применения уголовной ответственности при совершении преступления, предусмотренного ст. 355 Уголовного кодекса Украины

М.П. Ігнатенко Функціональна спрямованість кримінально-правових санкцій злочинів із подвійною формою вини

О.С. Перешивко Щодо кола принципів призначення покарання

Н.А. Гольдберг Соглашения в уголовно-процессуальном законодательстве

А.Я. Берш Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера

А.С. Макаренко Види суддівського розсуду під час призначення покарання в Україні

О.П. Ващук Метод пізнання невербальної інформації під час розслідування злочинів: спостереження

Р.В. Тарасенко, В.Б. Любчик Перспективи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в установах для попереднього ув’язнення

О.П. Острійчук Показання обвинуваченого як окремий вид процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні

О.Г. Дехтяр Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів та співвідношення механізму його реалізації під час досудового розслідування й судового розгляду

Ю.В. Лисюк Аудіо- та відеоконтроль як різновиди втручання в приватне спілкування під час здійснення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні

О.О. Подобний, Д.М. Цехан Компетенція працівників оперативних підрозділів, які здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю

О.В. Дикий Кримінологічна характеристика особистості злочинця у сфері обороту житлової нерухомості

І.В. Маслій Корупційна злочинність та її кримінологічна характеристика

Я.В. Фурман Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики контрабанди культурних цінностей

Г.М. Чернишов Фінансове шахрайство як злочинна діяльність: методологічні проблеми дослідження

Ю.С. Бондаровер Уголовное законодательство о детоубийстве в Российской империи второй половины XIX века (гедерно-правовой аспект)

М.И. Витязь Сравнительно-правовой анализ законодательного регулирования соглашений о признании виновности в Украине и Российской Федерации

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

І.Й. Бойко Правове регулювання майнових відносин у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.)

А.В. Антипенко Терористичний конфлікт як об’єкт регулювання міжнародного права збройних конфліктів

И.Р. Данильченко К вопросу о масштабах распространения семейного (домашнего) насилия

С.С. Юрко Участь громадян в охороні громадського порядку: проблеми та перспективи

Р.О. Коваленко Конституційні основи політичного іміджу президента в Україні та в США

А.І. Годяк Реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України

О.Л. Станчева Обрання за конкурсом як вид оцінки ділових якостей працівників

С.В. Березовська Співвідношення понять «місцеві фінанси» та «фінанси органів місцевого самоврядування»

В.В. Гречишникова Податкове законодавство в системі фінансового законодавства України

Л.В. Тереняк Правове забезпечення функцій сільського самоврядування в розвитку територій

О.В. Борденюк Правова охорона земель трубопровідного транспорту в Україні 

Наші автори

 

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"