Випуск 22

Актуальні проблеми держави і права № 22 (2004)

Титульна сторінка

Змiст

Передмова

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

Ю.М. Оборотов Правова спадщина та правові традиції як фундамент розвитку права України

B.В. Дудченко Правова реальність: до постановки проблеми

X. Бехруз Праворозуміння в мусульманських державах

А.І. Кормич Сучасне звучання правової доктрини Ієремія Бентама

М. Кравчук Правові основи створення Збройних Сил України в 1917-1920 рр.: значимість, джерельна база

Н. Крестовська Ювенальна відповідальність: до постановки проблеми

А.А. Коваленко Специфіка функціонування виконавчої влади в демократичній державі (за А. де Токвілем)

Д.Г. Манько Юридичні документи та їх легалізація

Г.М. Чувакова Фактичний склад: юридичні факти і юридично значимі умови

3.М. Юдін Договір як загальноправова категорія

Т.О. Санжарук Юридичні особи як суб'єкти права

C.М. Скуріхін Правове виховання військовослужбовців: поняття і система

Л.А. Акерман Співвідношення мусульманського права і релігії: тенденції розвитку у сучасних умовах

І.А. Бальжик Церковно право у вітчизняній юриспруденції

A.Ф. Коваль Погляди С. Дністрянського на правознавство як науку

О.С. Мельничук Опір злу: про межі застосування сили в праві у І.О. Ільїна

Г.Є. Смелянець Методи та режими правового регулювання

B.В. Тароєва Рахункова палата України як інститут контрольної влади

О.В. Ульяновська Правові фікції як нетипові нормативні приписи

А.М. Гаврилюк Правовий інститут: передумови, підстави та шляхи формування

О.О. Джураєва Генеральна функція держави

A.В. Забгаєв Проблеми становлення державної ідеології сучасної України

Л.В. Сичова Нормативний договір як джерело права в Україні

B. Кравчук Основні засади функціонування громадських організацій

 

АКТУАЛЬНІ ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

П.П. Музиченко Екземпляри видань Статуту Великого князівства Литовського 1588 р. у наукових бібліотеках Одеси

М.А. Дамирли Сравнительное правоведение: взгляды Ф.В. Тарановского

Н.В. Аніщук До проблеми нелегальної міграції жінок з України

Г.Є. Харитонова Правова природа «Corpus Juris Civilis»

Г.В. Лаврик Відокремлення школи від церкви як реалізація кодексу законів про народну освіту УСРР 1922 р.

М. Крумаленко Залежність правового становища населення на українських землях Великого князівства Литовського у XIV-XVIст. від релігійної політики держави

H.В. Панова Питання права власності Російської імперії в XIX-XX ст.

Л.О. Попсуєнко Нормативно-правове регулювання устрою та функціонування християнської церкви в системі римського імператорського законодавства IV ст.

В.К. Ковальський Миколаївська портова митниця в системі митних органів Російської імперії: правове становище, структура і загальні вимоги до проходження митної служби

А.М. Гетьман Общая характеристика творчества украинских ученых по науковедческим проблемам историко-правовой науки (XIX начало XX в.)

 

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

М.П. Орзіх Соціально-правові передумови становлення сучасного українського конституціоналізму

Л.Т. Кривенко Проблеми модернізації конституційних основ референдуму в аспекті прогресивного європейського конституціоналізму

А.Р. Крусян Український конституціоналізм: до постановки питання про зміст та поняття

I.Д. Сліденко Щодо особливостей місця інституту конституційної юстиції в механізмі здійснення публічної влади СІНА

О.В. Прієшкіна Конституційно-правові основи виборів до органів місцевого самоврядування

А.В. Батанов Некоторые теоретические проблемы и современная конституционная регламентация прав территориальных коллективов и муниципальной власти в Украине и Республике Молдова

М.В. Тесленко Презумпція правового характеру законів у правовій державі

Н.В. Мішина Деякі особливості муніципального управління в Лондоні

М.В. Афанасьєва Нормативно-правове забезпечення використання ЗШ в ході передвиборної агітації

К.Г. Книгін Процесуальні аспекти всеукраїнського референдуму

В.О. Михальов Класифікація і нормативне закріплення біологічних прав людини

В.О. Куранін Законопроектна діяльність щодо регіонального розвитку в Україні

О.М. Алікова Права та обов'язки громадян України в сфері фізичної культури і спорту

В.Р. Барський Свобода пересування та вибору місця проживання за законодавством України

В.М. Панасюк Молодь — головний суб'єкт молодіжної політики

А.Т. Назарко Міське самоврядування в Україні: проблеми реформування

Ю.Ю. Бальцій До питання гарантованості прав головних посадових осіб місцевого самоврядування

Д.С. Терлецький Місце та роль Конституційного Суду України в контексті конституційно-правової регламентації дії міжнародно-правових договорів

А.А. Єзеров Наукове дослідження конфліктності конституційно-правових відносин як перспективний напрямок розвитку науки конституційного права

О.А. Підгорна Роль міжнародних стандартів виборчого права в реалізації принципів безпосередньої демократії

О. Шидловская Социальная сущность Украинского государства

С.В. Аносенкова Система и структура органов местного самоуправления в США

В. Кучин Конституционно-правовая регламентация обязанностей граждан Украины

А.М. Майдебура Державні премії в системі державних нагород України

О.І. Погібко Основні аспекти нової воєнної доктрини в концепції національної безпеки України

 

ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

О.І. Харитонова Деякі питання визначення властивостей та ознак адміністративних правовідносин

С.Д. Подлінєв Удосконалення діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення суспільної безпеки і боротьби зі злочинністю

Л.К. Царьова Базові категорії фінансового права

О.І. Бедний Самостійність кадрової політики як принцип служби в органах місцевого самоврядування

А.Й. Іванський Правові особливості застосування фінансових санкцій до суб'єктів спеціальних (вільних) економічних зон

І.К. Залюбовська Судовий контроль як засіб забезпечення законності в сфері державного управління: історія та перспективи

Т.О. Голоядова Підвищення ефективності управління українськими АТ у контексті використання зовнішніх джерел залучення бізнес-еліти

И.В. Илиев, С.И. Илиева Незаконность административных актов в случае издания их некомпетентным органом

О.В. Крылова Дотримання прав хворого на інформацію в плацебо-терапії

A.С. Нестеренко Місцеві фінансові ресурси як форма публічних фінансових ресурсів

B.В. Краснов Суб'єкти адміністративного нагляду, їх види та повноваження

Д.В. Кравцов Особливості здійснення інвестиційної діяльності на сучасному етапі економічного розвитку України

Г.М. Чмиленко Щодо питання управлінських (адміністративних) послуг

К.М. Тимошенко Ліцензування підприємництва: деякі питання історії розвитку

A.О. Неугодніков Щодо визначення системи адміністративних судів

О.І. Зоріна Вплив податкової системи на розвиток економіки держави

О.П. Канюка Митна політика держави на сучасному етапі (фінансово-правовий аспект)

 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Л.І. Кормич, Е.А. Гансова Правовий статус жінки в Україні

Л.І. Кормич, В.В. Багацький, Н.Н. Легеза Деякі аспекти правової культури Заходу і Сходу

B.С. Богданов Реабілітація принципу авторитету в контексті соціально-політичних процесів

М.А. Польовий Про деякі риси нсйромсрсжсвої моделі гуманітарного пізнання

A.В. Пехник Теоретико-методологічні основи дослідження політичного управління як системи

І.Ю. Перекрестова Толерантність як правовий та психологічний феномен: формування поняття

Т.А. Щепанская Сущностные характеристики гражданского общества

О.В. Мусатова Громадські організації як чинник формування громадянського суспільства

H.H. Легеза Абсентеизм в политическом процессе Украины

B.Б. Онопченко Політична зумовленість ліквідації і відродження Української греко-католицької церкви

Д.А. Тузов Глобалізація антигромадських проявів і внутрішній світ особистості

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

О.С. Савич Міжнародний погляд на недержавні форми соціального страхування, їх розвиток в Україні (на прикладі приватних пенсій)

Г.В. Пошапчук Міжнародно-правові аспекти морського піратства в сучасних умовах

Н.О. Якубовська Правове регулювання діяльності багатонаціональних корпорацій в країнах Центральної та Східної Європи: порівняльний аналіз

А.Г. Можарин Актуальные правовые проблемы международных расчетов

Ю. Фисун Міжнародно-правові гарантії свободи совісті та релігійна безпека

О. Білоус Міжнародно-правовс регулювання запобігання забруднення морського середовища нафтою і нафтопродуктами із суден

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МОРСЬКОГО ТА МИТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

С.О. Кузнецов Адміністративно-юрисдикційна компетенція України поза межами державного кордону

Б.А. Кормич Правові основи технічного захисту інформації в автоматизованих системах

Т.В. Аверочкіна Морський торговельний порт — орган господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони

Д.А. Іванов Правова природа установчих актів Міжнародної організації морського супутникового зв'язку: поняття та особливості

Н.Є. Бабенко Державна і муніципальна власність на судна морського флоту

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Є.О. Харитонов До питання про визначення цивільного права України

А.І. Дрішлюк Комерційне представництво в Цивільному та Господарському кодексі України

О.Р. Шишка Локомотив без двигуна, а двигун — без іскри (реклама без Господарського кодексу)

К.М. Глиняна Історіографічний огляд літератури з проблеми інституту розлучення за римським приватним правом

Л.А. Ольховік Зміст права на життя за цивільним законодавством України

О.І. Сафончик Деякі питання щодо шлюбу як соціально-правового явища та його правової природи

Н.Ю. Голубєва Правове регулювання інституту публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу

С.А. Чванкін Види судового представництва. Чи є громадське представництво?

Д. Шапошников Умови виникнення зобов'язань внаслідок рятування здоров'я та життя фізичних осіб за новим Цивільним кодексом України

С.Б. Булеца Право на життя зародку: цивільно-правове регулювання штучного переривання вагітності (аборту)

Р.М. Достдар До питання дослідження візантійської традиції права: інститути шлюбу, сім'ї та спадкування в Еклозі VIII ст.

О.В. Ієвіня Система договірних відносин у сфері створення та використання фонограм

А.О. Гукаленко Отдельные формы участия иностранных юридических лиц в гражданских правоотношениях (сравнительно-правовой анализ)

Л.М. Мандрика Підстава набуття права власності політичних партій при прямому державному фінансуванні

В.Л. Гранін Поняття та наслідки неналежного представництва

Л.Д. Романадзе Правове регулювання окремих способів захисту прав на знаки для товарів та послуг України

О.А. Брильов Позов in гет в праві України (історичні традиції та сучасність)

І.Г. Запорожець, А.Т. Комзюк, Л.Т. Комзюк Правовий статус патентного відомства: українські реалії в контексті зарубіжного досвіду

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТА КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА

H.О. Саніахметова Предмет регулювання Господарського кодексу України

С.Б. Мельник Обмеження монополізму: порівняльно-правовий аналіз Господарського кодексу України і Закону України «Про захист економічної конкуренції»

В.С. Кулішенко Недобросовісна конкуренція як зловживання правом на конкуренцію

A.К. Вишняков Особенности защиты имущественных прав в сфере государственного регулирования внешнеэкономической деятельности

О.О. Квасницька Цілі, принципи та функції державної реєстрації суб'єктів підприємництва

B.С. Петренко Поняття установчих документів суб'єктів господарювання

Г.О. Сляднєва Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці суб'єкта господарювання як вид недобросовісної конкуренції

I.О. Анохіна Напрямки вдосконалення нормативно-правової бази регулювання діяльності суб'єктів природних монополій

О.С. Каштанов Види антиконкурентних дій органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління і контролю

Н.С. Золотнікова Договір транспортного експедирування за новим законодавством України

Е. Бекірова Поняття ліцензування певних видів господарської діяльності, його цілі і значення

А.М. Притула Історичний нарис про економічні зони

Б.М. Шмуклерман Санкції за порушення законодавства про контроль за концентрацією суб'єктів господарювання

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

І.І. Каракаш Способи захисту й охорони права власності на природні об'єкти та їх ресурси

B.К. Гуревський Земельне право як самостійна галузь права та його співвідношення із суміжними галузями права

А.І. Черемнова Щодо визначення та змісту деяких екологічних прав громадян

Н.С. Гавриш Правове регулювання використання надр в Україні

І.Є. Чумаченко Державний контроль за використанням і охороною земель

Є.О. Іванова Особливості правового регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах

А.И. Годованюк Порядок використання земель природно-заповідного фонду

Н.І. Палій Правовий режим земель природних рекреаційних ресурсів

C.Л. Гоштинар Правове забезпечення ведення земельного кадастру

 

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

А.О. Фальковський Особливості тероризму в інформаційному суспільстві

Н.Б. Капустіна Децентралізація влади та її повноважень

С.О. Губін Філософсько-правовий аналіз феномена табу як соціального явища

Г.В. Лукашова Класифікація мстодологичних підходів до визначення громадянського суспільства

О.С. Мхітарян Визначення злочину в кримінальному праві України

 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Г.І. Чанишева Колективні трудові відносини за проектом Трудового кодексу України

И.М. Сирота Правовые основы реформирования системы пенсионного обеспечения в Украине

В.В. Лазор Мирные способы разрешения коллективных трудовых разногласий: проблемы правового совершенствования

Л.I. Харитонова Відповідальність за порушення пенсійного законодавства

В.О. Поліщук Правовідносини з недержавного пенсійного забезпечення: поняття та структура

Д.А. Паньков Поняття та система принципів трудового права України

О.А. Трюхан Юридичні гарантії права працівників на участь в управлінні організацією

Є.В. Краснов Принцип свободи об'єднання та трудове законодавство України

О.Б. Зайчук Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Г.М. Ніколайченко Поняття та суб'єкти представництва у трудовому праві України

Т.Б. Ніколаєнко Вимоги щодо клопотання трудового колективу при передачі правопорушника на поруки

A.М. Чернобай Поняття персональних даних працівника

Н.В. Сорокіна Генезис правової думки щодо сфери дії норм трудового права

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Н.А. Мирошниченко Конструкція складу злочину та її значення для кваліфікації

Н.А. Бондаренко Кримінально-правові проблеми боротьби з корупцією

Н.Л. Березовська Застосування громадських робіт до неповнолітніх

Д.О. Балобанова Суб'єктивні критерії криміналізації

B.М. Підгородинський Сутність рабства в контексті існування проблеми торгівлі людьми

О.В. Бекетов Правова природа примусових заходів медичного характеру

О.Л. Гуртовенко Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння

Ю.Ю. Коломієць Чинність принципу невідворотності кримінальної відповідальності відносно неповнолітніх

Мохаммед А.М. Байдуси Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества

О.I. Петренко Суб'єкт спонукання неповнолітніх до застосування допінгу

В. Демченко Принципы уголовного законодательства, применительно к случаям назначения наказания более мягкого, чем предусмотрено санкцией Уголовного кодекса

Л.О. Берлінська Відповідальність за створення терористичної організації в Кримінальному кодексі Австрії

Г.Г. Дранченко Загальні засади кримінальної відповідальності за податкові злочини за законодавством США

О.М. Самойленко Відмежування умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони від умисного вбивства в стані сильного душевного хвилювання

С.Л. Яценко Социальная значимость уголовной ответственности за терроризм в зарубежных странах

 

КРИМІНОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

С.О. Стефанов Втеча з місць позбавлення волі: соціальний аспект

Ж.В. Мандриченко Деякі аспекти нормативного удосконалення звільнення від кримінальної відповідальності за примиренням з потерпілим

К.М. Рудой, І.В. Ващенко, В.О. Мельников, С.Г. Поволоцька Детермінанти вчинення правопорушень неповнолітніми на Південній залізниці

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

М.І. Смирнов Перспективи розвитку нових форм взаємної правової допомоги по кримінальних справах

В.К. Волошина Система принципів досудового розслідування

О.В. Логінов Правова характеристика давання хабара за новим кримінальним законодавством України

О.Л. Старко Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини: проблемні питання об'єктивної сторони

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ

В.В. Тіщенко Слідчі ситуації в методиці розслідування злочинів: поняття, класифікація, значення

В.О. Комаха, В.В. Комаха Альфонс Бертільон — творець сучасної криміналістичної оперативної фотографії

А.С. Саінчин Компетенція судово-психіатричної експертизи по справах про вбивства й особливість її підготовки

В.А. Семенюк А. Бертільон — один з основоположників сучасної криміналістики

І.В. Яковенко Допомога прокурора-криміналіста слідчим з питань використання спеціальних знань

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

В.В. Долежан, М.В. Косюта Перспективи розвитку прокуратури України як системи органів правозахисту

В.М. Коваль Внутрішні організаційно-управлінські функції апеляційного суду

Ю. Фідря Участь прокурора в апеляційному провадженні

Л.В. Черв'яков Актуальні питання прокурорського нагляду за додержанням законів при порушенні кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів

 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Л.В. Нижникова Лист в системі комунікативного акту

 

ПРАВОВА ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

A.І. Паньков Ментальна українізація

О.С. Цокур, І.С. Мунтян Особливості реалізації ідей тендерного підходу в системі вищої освіти

Л.А. Ковальчук Історія теоретичних досліджень українського націотворення

М.В. Мамич Конфліктність діалогічного мовлення у криміналістиці

B.В. Колкутіна Уявлення про національну самосвідомість і правову культуру людини в естетиці Ренесансу і Просвітництва

О.А. Листопад Наркоманія як наслідок недоліків первинної правової соціалізації дітей в сім'ї

Л.М. Писаренко Культура процесуальної діяльності та культура провадження у кримінальних справах: поняття та зміст

М.В. Романова Судова промова — особливий вид мовної діяльності

В. Барладяну-Бирладник «Боянів гімн» як пам'ятка кінця IV ст.

Я. Гуляк Сучасна вітчизняна концепція права на житло

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"