Випуск 49

Актуальні проблеми держави і права № 49 (2009)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОПЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО СПАДКУ

ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

П.П. Музиченко Статути Великого князівства Литовського — видатна пам'ятка права слов'янських народів

Є.О. Xаритонов, О.І. Харитонова Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати

І.Б. Усенко Держава і право Великого князівства Литовського у дослідженнях учених Всеукраїнської Академії Наук

І.Й. Бойко Польське право як важливе джерело Статутів Великого князівства Литовського (1529-1588 рр.)

Н.І. Долматова Волинський статут як джерело Статуту Великого князівства Литовського 1588 року

М.В. Крумаленко Проблема правового становища етнорелігійних груп Великого князівства Литовського в сучасній історіографії

М.М. Кобилецький Поширення магдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського

Ж.О. Дзейко Законодавча техніка у Великому князівстві Литовському

Т.С. Мандюк Руська Правда як джерело укладання Статутів Великого князівства Литовського

О.Й. Вовк Джерельна база дослідження литовсько-руського права

Н.В. Панова-Стрюк Одеська школа вивчення Статутів Великого князівства Литовського у XIX ст.

Т.М. Литвиненко Структура Статуту Великого князівства Литовського 1588 року

В.I. Саленко Вплив Статутів Великого князівства Литовського на розвиток правової думки в Україні

Ю.В. Тищенко Мифологические основания нормативных положений Статута Великого княжества Литовского 1529 года

А.В. Семенова Вивчення Статутів Великого князівства Литовського у процесі професійної підготовки як засіб формування критичного мислення у майбутніх правознавців

Л.М. Писаренко Статус української мови в правових документах періоду Великого князівства Литовського

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА СУДОЧИНСТВА В СТАТУТАХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

М.Р. Аракелян Еволюція інституту адвокатури на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського

Артур Коробович Судебная система на занятых Россией восточных землях Речи Посполитой (ХУПІ-ХІХ вв.)

О.В. Сокальська Коронне «scrutinium» чи литовсько-руське «выведанье»: досудове слідство на українських землях у ХМ столітті

В.М. Петровський Поліцейська функція у діяльності судових чиновників за Статутами Великого князівства Литовського

Г.В. Журбелюк Регулювання проблем судоустрою Статутом Великого князівства Литовського 1588 р.: осучаснення досвіду

О.І. Резнік Склад та компетенція підкоморських судів за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року

І.Г. Філінюк Військове судочинство доби Великого князівства Литовського

В.П. Самохвалов, Н.А. Вангородська Проблеми дослідження інституту третейського суду Великого князівства Литовського

М. Бедрій Статути Великого князівства Литовського як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях (1529-1842 рр,)

В.В. Завальнюк Судовий плюралізм: легалізована та делегалізована юстиція

 

РОЗВИТОК ГАЛУЗЕВОГО ПРАВА В СТАТУТАХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

Н.В. Єфремова Інститут представництва (в політичному сенсі) в Статутах Великого князівства Литовського 1566 та 1588 рр.

Г.А. Волошкевич Правове оформлення шляхетського стану у Статутах Великого князівства Литовського

С.Г. Ковальова Статути Великого князівства Литовського як етап еволюції законодавчих повноважень господаря

T.І. Бондарук Пани-рада як аристократичний елемент у системі органів влади Великого князівства Литовського (за працями О.О. Малиновського)

Н.В. Петровська Закріпачення селянства за Статутом Великого князівства Литовського 1529 року

Н.В. Аніщук Правовий досвід Великого князівства Литовського у розв'язанні проблеми насильства щодо жінок у сім'ї

Б.В. Киндюк Охрана лесов по Статуту Великого княжества Литовского 1588 года

В.І. Форманюк Литовські статута як правові гарантії формування системи національного права на Правобережній Україні ХУІ-ХУІІ ст.

О.О. Бахуринська Уставні земські грамоти як кримінально-правові джерела Литовського статуту 1529 року

Т.О. Остапенко Вплив Статуту Великого князівства Литовського 1588 року на формування системи права України-Гетьманщини другої половини XVII — 80-х рр. ХVIII ст.

Н.В. Поперечна Опікунське право в Статуті Великого князівства Литовського 1529 року

X.В. Майкут Інститут забезпечення зобов'язань на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського

В.В. Сенчук Досвід реєстрації нерухомого майна та прав на нього у Великому князівстві Литовському

М.В. Журавель Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині XVII — XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів Генеральної військової канцелярії)

М.В. Єпур Покарання за злочини проти держави за Статутами Великого князівства Литовського

М.Ю. Рязанов Слов'янські засади норм Литовських статутів

 

РОЗВИТОК ПРАВОПОРЯДКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

А.Ф. Крижанівський Сучасний правопорядок: контури теорії

Ю.Н. Оборотов Ценностно-нормативные основания стабильного правопорядка

Т.А. Анцупова Механизм правотворчества в рамках формирования правопорядка Совета Европы

Н.В. Дрьоміна-Волок «Імперативізація» міжнародного права в контексті становлення сучасного міжнародного правопорядку

А.М. Василенко Розвиток етнічності в проявах багатокультурності в контексті правопорядку (досвід Канади)

С.В. Ковбасюк Институционализация и устойчивость правопорядка

О.С. Мельничук, К.В. Горобец Аксиогерменевтический аспект правопорядка

О.М. Сидоренко Вплив релігійних норм на становлення правопорядку в Україні

О.М. Пасенюк Правова теорія постмодерну як методологічний підхід до реформування вітчизняного судівництва

О.В. Геселев Інтегративне праворозуміння як складова сучасної постмодерної правової культури: сутність та актуальне значення

X. Бехруз Классификации правовых систем: цивилизационный подход

Т.С. Ківалова Розвиток міжнародно-правових принципів в епоху глобалізації

Ю.В. Рудик Соціальні функції права у розумінні мислителів модерної доби

Л.Г. Матвєєва Правоінтерпретаційна діяльність як чинник вдосконалення законодавства

Т.А. Латковська Банківська діяльність як предмет регулювання різних галузей законодавства

Н.В. Мішина Територіальна самоорганізація населення в Україні та її організаційно-правові форми

Н.В. Томчак Аспекти організаційно-управлінського забезпечення судової влади України

B.С. Пустовой Категорії централізації та децентралізації державної влади в державознавстві

C.В. Джолос Форма державного режиму етатистської держави

Ю.І. Микитин Медіація як стадія кримінального процесу: за і проти

Г.В. Москаленко Поняття та особливості етапів розслідування злочинів

Т.М. Стефанчишена Роль ислама в формировании исламского деликтного права

М.І. Цимбал Питання визначення суб'єкта незаконного використання спеціальних технічних заходів негласного отримання інформації

Б.В. Бабін Еволюція програмних засобів правового регулювання міжнародних відносин у XX ст.

А.В. Ковбан Поняття елементних складових механізму реалізації свободи людини на світогляд та віросповідання

О.А. Баркар До питання про елементи криміналістичної характеристики розбоїв, що вчиняються на автомобільному транспорті

С.В. Томин Допит підозрюваного та обвинуваченого за участю захисника: процесуальні та тактичні проблеми

О.А. Валевська Організаційно-правові засади владної діяльності у сфері захисту ресурсів та довкілля Азово-Чорноморського басейну

О. А. Ніколаєв Проблеми вдосконалення законодавства України у сфері міжнаціональних відносин: взаємозв'язок законопроектної роботи та правової доктрини

О.Ю. Нетудихатка Судова експертиза материнської смерті під час вагітності

Е.В. Третьяк Феномен відомчих програм у сфері правоохоронної діяльності

О.І. Погібко Правові аспекти комплектування військовослужбовцями контрактної служби військових формувань України

Ю.П. Лобода Погляди Є. Ерліха та А. Кристера на звичаєве право як правову реальність: порівняльний аналіз

Я.І. Маслова Контроль та нагляд у державному управлінні автомобільними дорогами

Н.В. Поперечна Інституційні засади правового порядку Запорізької Січі

К.М. Караханян Аукціонний продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти приватизації: питання правового регулювання

О.С. Кізлова Класифікація цивільно-правових засобів забезпечення зобов'язань у римському приватному праві

Т.В. Зайвий Поняття та ознаки категорії «вид цивільного судочинства»

Л.К. Царьова Емісія готівкових грошей в Україні: теоретичні основи та принципи

О.А. Лукашев Гроші як системна категорія при побудові системи фінансового права

І.І. Поляков Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: поняття й форми вираження

ЗВІТИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

H.М. Крестовська Нове монографічне дослідження з історії держави і права України

К.Є. Двойних Технології «п'ятого» покоління на Інтернет-сайті ОНЮА

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"