Випуск 63

Актуальні проблеми держави і права № 63 (2012)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

С.В. Ківалов Щодо проблеми визначення предметної підсудності в адміністративному судочинстві

B.В. Завальнюк Принципи антропологічної парадигми права

Ю.Л. Шеренін, Касація як процесуальна форма реалізації додаткових гарантій законності у судовому адміністративному процесі

О.В. Капліна Проблеми єдності термінологічного наукового інструментарію при означенні способів тлумачення норм права

І.А. Красюк Принцип верховенства закону в українському праві

А.Р. Крусян Генезис науково-практичної парадигми конституціоналізму

Г.І. Дутка Делегування законодавчих повноважень

C.В. Джолос Проблема державного суверенітету в умовах глобалізації: загальнотеоретичний аспект

Т.В. Астахова Конституційно-правовий аналіз діяльності політичних партій в сучасній Україні: до постановки доктринальних проблем

Л.А. Гаманюк Соотношение субъективного права и юридической обязанности

Т. В. Журенок Легалізація як загальнотеоретична категорія

Д.Г. Манько Легітимація і легалізація юридичної особи

В.Л. Жадько Компаративний аналіз реалізації правотворчої форми податкової функції в конституціях сучасних держав світу

И.В. Антошина Информационная функция права в реализации правовых средств

І.І. Каракаш, В. Д. Сидор Проблеми підвищення якості земельного законодавства України

Л.В. Мілімко Реформа центрального органу виконавчої влади у сфері земельних відносин

H.В. Дрёмина Волок Стандарт должной осмотрительности ("due diligence standard") в международном антидискриминационном праве

О.М. Іванченко Узгодження норм національного та міжнародного права: юридико технічний аспект

О.В. Повар Формування доктрини прав дитини в контексті «дитиноцентричної революції» початку XX століття

B.Д. Гвоздецький Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище

I. В. Басиста Вплив окремих об'єктивних чинників на прийняття рішень слідчим

Т.В. Колеснікова До питання визначення негативних змін в об'єкті кримінально-правової охорони як наслідків злочину

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

А.А. Ивакин Быть — это значит, постоянно изменяясь, все более становиться самим собою

C.С. Кравченко Невизначеність закону і теоретичні основи діяльності судді у філософії правового прагматизму

М.В. Афанасьєва Випереджальне відображення як філософсько-теоретичне підґрунтя виборчої інженерії

О.Е. Никитченко Антропологічний та правовий аспект актуалізації соціальних концепцій як конвергентного процесу в сучасному релігійному житті

О.В. Костиря Філософія правової історії у творчій спадщині Ф. В. Тарановського

В.І. Буюклі Образ правоохоронної функції у сучасній теорії та філософії права

Н.Б. Капустіна Філософсько правова проблематика періоду античності

А.І. Гелеш Інтеграція гуманістичних ідей у філософії права ХІХ-ХХ ст.

О.Н. Акрабова Правотворчество как особый вид творчества

І.В. Шамша Педагогічна майстерність як мистецтво

І.Я. Андрюшко Правове мислення як центральна ланка правової культури

І.І. Сенчак Психологічний механізм правової рефлексії

Ю.В. Чайковський Проблема аксіологічної основи сучасного міжнародного права

Н.Б. Арабаджи Соцієтальність та аутопойезис правового порядку: методологічні аспекти

 

ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Н.О. Саглаєва Принципи права в юриспруденції Стародавнього Риму

Л.А. Попсуенко Возникновение парламента как важный этап в становлении английского парламентаризма

Т.О. Остапенко Вплив німецького міського права на розвиток правової системи України Гетьманщини у другій половині XVII — 80 х pp. XVIII ст.

Н.К. Колібабчук Виникнення та розвиток акціонерних товариств в Російській імперії наприкінці XVII-XVIII ст.

Л.Я. Коритко Розвиток інституту права власності на природні об'єкти та їх ресурси в Австрії (др. пол. XIX — поч. XX ст.)

И.В. Розуменко Историография вопроса правового регулирования недвижимого имущества в русском праве в трудах ученых XIX — начала XX ст.

В.А. Шершенькова Розвиток законодавства про військові злочини в УСРР в 1919-1921 роках

Т.В. Лисакова Роль військових трибуналів у розвитку інституту народних засідателів Радянської України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945)

Г.Р. Крет Виникнення та розвиток інституту закриття кримінальної справи у вітчизняному законодавстві до початку XX століття

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ

ТА СОЦІАЛЬНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Г.І. Чанишева Правові основи соціального діалогу у сфері праці

І.М. Сирота Правові аспекти здійснення пенсійної реформи в Україні

І.А. Римар Матеріальний та юридичний зміст індивідуальних трудових правовідносин

B.С. Тарасенко Відмінність державної соціальної допомоги від державного соціального страхування

I.V. Lagutina The right to vocational training, retraining and professional development as a fundamental personal non-property labour right

Є.В. Краснов Основні трудові права у зарубіжному законодавстві

О.В. Москаленко До питання про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

В.Д. Авескулов Щодо визначення поняття «щорічна відпустка»

Л.І. Харитонова Проблеми і перспективи становлення сучасної системи пенсійного забезпечення України

М.О. Шишлюк Щодо проблеми надання пільг військовослужбовцям

В.А. Прудніков Обов'язкові умови трудового договору в Україні та зарубіжних державах: спроба порівняльно-правового аналізу

О.А. Трюхан Правове регулювання відпусток за проектом Трудового кодексу України

Д.В. Могила Тенденції розвитку правового регулювання трудових відносин за участю керівників підприємств, установ, організацій як працівників

Ю.В. Макаренко Категорії працівників у системі органів дипломатичної служби України

В.С. Ковригін До питання звільнення працівника у зв'язку з розкраданням майна власника

Ю.В. Ісаєв Щодо правового статусу керівника підприємства, установи, організації

Д.С. Девізоров Проблеми правового регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів

М.С. Кохан Про співвідношення премій як виду заохочення з преміями в системі оплати праці

А.В. Биков Зарубіжний досвід правового регулювання випробування при прийнятті на роботу

Є.С. Єгоров До питання нормування праці у сфері інноваційної діяльності

Л.П. Шумна Поняття та види соціальної підтримки

М.В. Сорочишин Обмін інформацією як організаційно-правова форма соціального діалогу

А.В. Горова Недержавний сектор надання соціальних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Л.Ю. Бельо Договір: деякі аспекти поняття

3. Р. Бахрієва Припинення договору управління майном

В.С. Деревнін Поняття товарної біржі за чинним законодавством України

Л.М. Долгополова Юридична природа торгів

К.Г. Книгін Суб'єкти договору надання правових послуг адвокатом

О.S. Adamova The meaning of marine insurance

P.Ю. Половинкіна Перша кодифікація положень спадкового права за Цивільним кодексом УРСР 1922 року: історико-правовий аспект

В.С. Петренко Програма гармонізації та уніфікації корпоративного права Європейського Союзу

Н.О. Якубовська Світовий банк: від реконструкції до розвитку

Ю.3. Драпайло Правова природа Зводу звичаїв морського порту

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В.В. Петруня Проблема ефективності використання способів захисту прав суб'єктів господарювання

В. С. Личко Правова допомога та її особливості в цивільних справах

А.Р. Чанишева Правове регулювання іпотеки за законодавством України та деяких зарубіжних країн

Ю.В. Семаніва Юрисдикція Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України

О.О. Ізбаш Організації колективного управління авторськими і суміжними правами

Ю.В. Хижняк Писатель и власть: о праве на свободу творчества

І.Я. Бабецька Класифікація переважних прав у корпоративних правовідносинах

М.С. Долинська Законодавство України про нотаріат: характеристика та особливості

А.О. Кориневич Міжнародно-правове регулювання безпеки поставок енергетичних ресурсів

Р.В. Чередник Спортивний кодекс Франції та законодавство України у сфері спорту: порівняльно-правовий аналіз

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"