Випуск 69

Актуальні проблеми держави і права № 69 (2013)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗМІЦНЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ПРАВА

С.В. Ківалов Категорія кримінальних проступків у контексті доктрин кримінального та кримінального процесуального права

О.В. Грищук Окремі філософсько-правові аспекти взаємозв’язку людської гідності та природного права

В.В. Завальнюк Антропологія в системі цінностей права

В.І. Буюклі Еволюція філософських поглядів на правоохоронну функцію держави

О.Н. Акрабова Принцип конкретности истины в применении права

С.І. Мотринець Становлення парламентського права в межах розвитку парламентської процедури

К.О. Трихліб Європейська інтеграція – основа зближення правової системи України та європейського союзу

О.Н. Палий Законодательство Украины: реальные возможности и степень их осуществимости

А.С. Мельник Основні та доповнюючі джерела українського права

В.В. Горленко Органи державної влади і місцевого самоврядування та громадянське суспільство

Л.В. Гапоненко Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні

Н.В. Аніщук Застосування гендерного підходу в методології юридичної науки

В.В. Форманюк Правова природа локальних нормативно-правових актів

О.С. Орловський Реєстрація учасників загальних зборів за місцем проживання: проблеми та нормотворчі пропозиції

О.В. Олійник Структура суб’єктів забезпечення інформаціїної безпеки в Україні

В.М. Дрьомін Феноменологія корупціїних практик

В.Б. Дубовик Еволюція охорони права у вітчизняних територіальних громадах

Е.У. Прус Причини виникнення та вчинення правозастосовних помилок правоохоронними органами України


ДОКТРИНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

В.А. Туляков Уровни уголовно-правового регулирования

Д.О. Балобанова Загальна характеристика основних тенденції кримінальної законотоворчості в Україні (2002 – 2012 рр.)

О.В. Козаченко Визначення поняття, змісту та критеріїв ефективності функціонування кримінально-правових заходів на засадах культуро-антропологічної концепції

Н.А. Мирошниченко Классификация и квалификация преступлениї

В.М. Підгородинський Співвідношення цивільно-правової відповідальності за посягання на честь і гідність людини з кримінальною відповідальністю

М.М. Дмитрук Кримінальне правопорушення: аналіз деяких законодавчих ініціатив

Є.М. Вечерова Кримінально-правова доктрина: окремі теоретико-етимологічні аспекти питання

Т.В. Колеснікова Наслідки кримінальних проступків: етимологія та правова природа

С.А. Хімченко Об’єкт злочинних посягань у сфері медичної діяльності

Н.Л. Березовська Штраф як вид стягнення у кримінальному законодавстві, що може бути застосований до неповнолітніх

Н.М. Мирошниченко Неповнолітні особи з ознаками вікової осудності як суб’єкти кримінального правопорушення

О.А. Гусак Кримінально-правова характеристика суб’єктивної сторони доведення до самогубства

А.С. Макаренко Ознаки суддівського розсуду під час призначення покарання в Україні

А.С. Оцяця Щодо поняття охоронної функції кримінального права

О.М. Поліщук Диспозитивність і кримінально-правові відносини

О.С. Кузембаєв Нормативно-правові акти, що містять кримінально-правові норми, як джерела кримінального права

В.В. Гуменюк Деякі проблеми співідношення норм кримінального та кримінального процесуального законодавства України

А.С. Осадчая Казус и содержательные характеристики уголовной ответственности

А.Я. Берш Применение принудительных мер медицинского характера к ограниченно вменяемым, совершившим преступления

І.Й. Бойко Інститут покарання у джерелах права Галицько-Волинської держави (1199–1349 рр.)

О.Л. Денисенко Історико-правовий аналіз кримінального законодавства України про відповідальність за залучення осіб у заняття жебрацтвом

Д.О. Колодін Сучасна електоральна злочинність в Україні: поняття, сутність і структура

Е.С. Бухтиярова Нравственная санкция как элемент структуры нормы уголовного права

П.О. Загодіренко Добровільна відмова співучасників від доведення злочину до кінця

О.В. Ободовський Час вчинення триваючого злочину

Л.М. Пілявська Заздалегідь не обіцяне придбання чи збут майна, здобутого злочинним шляхом, як один із видів причетності до злочину

Н.А. Федчун К вопросу об определении объекта преступлений, связанных с неоказанием помощи терпящим бедствие на море

В.П. Кедик Колізія територіального та персонального принципу, або можливість подвійної кримінальної відповідальності


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

М.М. Стоянов Система правил допустимості доказів у кримінальному провадженні України

В.К. Волошина Принцип вільної оцінки доказів та його роль у доказуванні

С.О. Пшенічко Деякі аспекти доказування в діяльності слідчого судді під час розгляду та вирішення скарг

М.І. Смирнов Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення

І.В. Гловюк Кримінально-процесуальні функції цивільного позивача та цивільного відповідача

О.Ю. Дидич Система принципів кримінального процесу України: еволюція поглядів

Л.Н. Гуртиева Законодательное закрепление оснований приостановления уголовного производства судом первой инстанции в новом уголовном процессуальном кодексе Украины

Є.М. Гідулянова Окремі аспекти забезпечення прав неповнолітніх за новим кримінально-процесуальним законодавством України в контексті міжнародних стандартів

А.В. Підгородинська Особливості визнання та виконання іноземних рішень під час здійснення окремих процесуальних дій у кримінальному провадженні

Ю.С. Денисова Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в системі переглядів судових рішень

О.О. Торбас Головні риси обвинувального акта як підсумкового процесуального документа

Я.В. Фурман Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики контрабанди культурних цінностей

В.А. Динту Обстановка злочину як об’єкт пізнання


ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

М.Й. Вільгушинський Взаємодія судів загальної юрисдикції із суб’єктами владних повноважень та громадськістю як предмет адміністративно-правового регулювання

М.В. Романенко Перспективи надання адміністративному примусу офіційного статусу

Т.В. Линник Теоретико-правові передумови еволюції системи публічної служби в Україні

В.С. Князєв Заходи адміністративного примусу в діяльності органів національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

П.С. Лютіков Суб’єктивні права й обов’язки як складові адміністративно-правового статусу юридичної особи: класифікація та характерні ознаки

Я.О. Берназюк Деякі питання фінансової незалежності Національного банку України: податково-правовий аспект

В.В. Гриценко Основополагающие элементы российского налогового контроля: содержание и правовая природа

Г.О. Денисова Адміністративна послуга з ліцензування діяльності з посередництва в працевлаштуванні за кордоном як елемент адміністративного процесу

Л.В. Вакарюк Роль об’єктивних та суб’єктивних факторів у формуванні та розвитку інститутів фінансового права

О.Л. Станчева Обрання за конкурсом як вид оцінки ділових якостей працівників


МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА РОЗВИТОК МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

В.В. Гошуляк Влияние правовых теорий собственности на конституционное регулирование отношений собственности

Б.В. Бабін Правове забезпечення підготовки України до набуття чинності конвенцією про працю в морському судноплавстві

О.П. Подцерковний, Д.Ю. Сіюшов Законодавчі проблеми трансшипменту в контексті розвитку морських портів України

Ю.З. Драпайло Проблеми вдосконалення системи управління портовим господарством у світлі закону України «Про морські порти України»

Ю.В. Сєднєв Специфіка розвитку морегосподарського комплексу в муніципальних правовідносинах

Я.І. Дабіжа Основні напрями вдосконалення економіко-правового стимулювання у сфері господарських договірних відносин

В.Ф. Дутчак Правові засади державної політики щодо відродження господарської діяльності на території чорнобильської катастрофи

С.О. Юлдашев Корпоративні спори як об’єкт арбітражного судочинства

С.А. Абросімов Особливості проведення державних закупівель за законодавством України та ЄС

О.В. Горбатенко Процедурно-процесуальні правовідносини із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

І.Б. Факас Міжнародний договір як джерело загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

В.В. Семків Про предмет договорів на використання природних ресурсів

Д.Ю. Сурай Інститут специфікації: історичний огляд та порівняльно-правовий аналіз

В.Н. Веприцкая Причины реорганизации деятельности поверенных в Российской Империи в первой половине XIX столетия (на материалах города Одессы)

Ф.А. Цесарський Трудовий договір як інститут трудового права України та об’єктивні передумови його вдосконалення

O.V. Zadereyko, F.M. Behmatova Modern technology and the international copyright protection system: keeping a barrier between the freedom of knowledge and the freedom of privacy

Л.Ю. Прогонюк Порівняльно-правовий аналіз підстав розірвання трудового договору в разі порушення трудової дисципліни в зарубіжних країнах

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"