Випуск 71

Актуальні проблеми держави і права № 71 (2014)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

С. В. Ківалов Теоретична характеристика функціонального змісту адміністративного судочинства як правозахисного механізму у сфері публічного управління

О. С. Орловський Муніципалізм як складова конституціоналізму

С. Л. Дембіцька Законність та правовий характер адміністративного примусу

В. В. Кальник Окремі аспекти адміністративно-правового статусу суб’єктів виборчого процесу

Т. Е. Тєлькінєна Форми лобіювання політичних прав дворян у Росії (1856–1867 рр.)

О. Г. Стрельченко, А. Є. Намазов Напрямки попередження адміністративної деліктності неповнолітніх

Ю. В. Хорт Роль держави в розвитку венчурного фінансування в Україні

О. В. Шепета Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту інформації в системах електронних платежів в Україні

В. Ф. Пузирний Теоретичні аспекти визначення адміністративної діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби україни

О. А. Мандзюк Удосконалення нормативно-правового регулювання податкової інформації в україні

В. П. Мариношенко Окремі питання правового регулювання діяльності суб’єктів владних повноважень як розпорядників доступу до публічної інформації

О. І. Махніцький Конституційно-правові принципи судової влади в Україні

Д. О. Перов Склад інформаційних правовідносин

С. І. Братков Механізм адміністративно-правового регулювання земельних відносин

А. О. Сапарова Зміна уявлень про природу наукового пізнання як контекст переосмислення сутності правових запозичень

А. А. Барікова Дисциплінарна відповідальність у системі засобів правової охорони та захисту службової таємниці

А. Ю. Любарець Функції мінагрополітики України

С. О. Постольник Проблемні питання адміністративно-правового статусу суб’єктів недержавної правоохоронної діяльності

М. А. Сатановська Система державного управління державно-приватного партнерства: організаційно-правовий аспект та пропозиції щодо вдосконалення

О. В. Бондарь Зміст компетенції щодо надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту

И. В. Антошина Функции права в современном информационном пространстве

Е. У. Прус Діяльність суб’єктів правозастосування крізь призму діючого законодавства

РОЗДІЛ 2 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

С. С. Андрейченко Категория «вина» в международном праве

О. С. Погребняк Рішення європейського суду з прав людини як частина національного законодавства

І. І. Забокрицький Примат права ЄС та верховенство Конституції: вирішення питань співвідношення на судовому рівні (на прикладі ФРН та Італії)

Ю. Б. Ірха Вплив глобалізації на появу та поширення екстремізму у світі

Т. І. Лежух Судова практика Європейського Суду з прав людини під час розгляду справ із захисту честі, гідності та ділової репутації

О. М. Тимошек Поняття, зміст і сутність захисту конституційних прав та свобод іноземців

О. C. Козачук Роль положень міжнародних документів у діяльності прокуратури у воєнній сфері поза межами кримінального провадження

Я. М. Кістанова До питання про джерела митного права Європейського Союзу

Е. А. Музыкант Приобретение несовершеннолетними гражданства государств-членов Европейского Союза как основополагающий критерий для определения их прав

Абдалказим Мутана Аббас Онтологічні засади впливу правової глобалізації на взаємодію конституційного права держав і міжнародного права

А. С. Полтавцева Функціонування системи реімбурсації: європейський досвід для України

РОЗДІЛ 3 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЕКОЛОГИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

І. І. Каракаш Проблема галузевої приналежності інституту права природноресурсової власності

Н. Р. Кобецька Дозволи й договори в механізмі правового регулювання природокористування

О. О. Квасніцька Учасники господарських правовідносин у процесі організації та здійснення будівельної діяльності

Г. О. Ульянова Плагіат у роботах школярів та студентів: актуальна проблема сьогодення

Ю. Л. Власенко Правове регулювання поводження з генетично модифікованими організмами в Україні

О. В. Байло Право працівника на захист своєї гідності як суб’єктивне трудове право

Г. О. Ільченко Проблеми визначення підстав для захисту прав споживачів страхових послуг

Я. О. Короташ Визначення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю у випадку невнесення учасником товариства свого вкладу до статутного капіталу

С. В. Куліцька Проблемні питання захисту права фізичної особи на безпечне для життя та здоров’я довкілля

М. В. Мордовец К вопросу о понятии и условиях издательского договора

Н. О. Кузьменко Проблеми визначення підвідомчості справ про визнання недійсними рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері земельних правовідносин

А. Б. Наконечний Основні поняття та категорії інституту примусового відчуження

А. А. Цибка Поняття й ознаки суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу України

РОЗДІЛ 4 ПРОТИДІЯЗЛОЧИННОСТІТАУДОСКОНАЛЕННЯДІЯЛЬНОСТІОРГАНІВКРИМІНАЛЬНОЇЮСТИЦІЇ

Р. І. Басараб Гарантії діяльності генерального прокурора України

А. М. Бабенко Методичні основи кримінологічного аналізу регіональних особливостей злочинності

Н. Л. Березовська Тенденції сучасного кримінального права

О. Г. Боднарчук Боротьба з корупцією в Грузії: досвід для вивчення та наслідування в Україні

І. М. Гнатів Кримінально-правова кваліфікація підготовчих дій до злочину, які утворюють самостійний склад злочину

М. О. Гребенюк Щодо розмежування понять деструктивної, агресивної та девіантної поведінки

І. Р. Данільченко Нормативне підґрунтя організації поводження з дітьми-жертвами насильства в сім’ї

Г. П. Жаровська «Торгівля людьми» як форма організованої злочинної діяльності

О. В. Керевич Тактичні та процесуальні особливості проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Н. В. Малярчук, Д. Ю. Бондаренко Інститут приватного обвинувачення в кримінальному процесі України: досвід та новації

Г. В. Кириченко Пріоритетні напрямки міжвідомчого міжнародного співробітництва щодо запобігання контрабанді наркотичних засобів

Л. П. Нестерчук Система функцій, що здійснюють суди загальної юрисдикції України

М. І. Луцький Нормативно-правове регулювання органів державної жандармерії та народної міліції ЗУНР

Р. Л. Сопільник Захист і звинувачення: співвідношення категорій

В. Д. Чабанюк Удосконалення кримінального провадження на підставі угод: матеріальні та процесуальні аспекти

М. В. Зенова Поняття, ознаки й види згоди (прохання) потерпілого

Л. Ю. Тімофєєва Звільнення від кримінальної відповідальності як прояв реалізації принципу гуманізму в кримінальному праві України

І. О. Шмарін Соціально-правові підстави криміналізації неповаги до суду як злочину проти правосуддя в Україні

Н. В. Гоч Тактика обшуку під час розслідування ухилень від сплати єдиного внеску

Д. А. Патрелюк Особа злочинця в криміналістичній характеристиці незаконних заволодінь транспортними засобами, що вчиняються неповнолітніми

О. М. Феоктістова Розвиток і створення органів прокуратури на українських землях у складі Російської імперії ХІХ ст

М. В. Чорноусько Правова природа прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням

К. С. Щур Роль внутрішнього переконання слідчого під час оцінки доказів

 

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"