Випуск 73

Актуальні проблеми держави і права № 73 (2014)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

С.В. Ківалов Новітні положення Закону України«Про державну службу» 2011 р.

С.І. Саєнко Динаміка співвідношення норм адміністративного права, релігії, моралі та звичаїв

Л.М. Корнута Визначення поняття доказів та доказової діяльності в дисциплінарному провадженні щодо державних службовців

Ю.В. Гаруст Оскарження дій посадових осіб як засіб забезпечення прав громадян у податковій сфері

А.Ю. Ковальчук, С.Ю. Гоцалюк Адміністративна відповідальність за проступки, пов’язані з недотриманням вимог законодавства про електроенергозбереження

В.В. Волік Форми реалізації державної політики у сфері міського транспорту

О.В. Скочиляс-Павлів Організаційно-правові заходи протидії корупції у сфері освіти

Ю.В. Дем’янчук Адміністративно-правові засади правопорушень юридичної відповідальності

Д.Ю. Шпенов Адміністративно-правове регулювання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за законодавством України

Ю.М. Мартинюк Порядок набуття статусу біженця за українським законодавством

Д.В. Лазаренко Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання використання природних ресурсів

М.В. Лазаренко Зарубіжний досвід притягнення до адміністративної відповідальності порушників Правил дорожнього руху за допомогою автоматизованих технічних систем

Є.І. Сараєв Удосконалення адміністративно-правового статусу суб’єктів організації дорожнього руху

Т.В. Хуторянська Загальна характеристика юридичного складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення

N.О. Komisaruk Analysis of mechanism of budget financing of environmental protection

М.С. Хариш Про адміністративну відповідальність за порушення інформаційного законодавства України недержавними громадськими організаціями

Д.О. Савочкіна Правовий статус Головного управління Національної гвардії України

С.М. Топіха Адміністративно-правове регулювання діяльності органів законодавчої влади в умовах використання інформаційних технологій

Е.Б. Хачатуров Організаційно-правові чинники та регламентація розвитку суднобудування України

В.В. Чайка Співвідношення податкового права з іншими галузями права та законодавства

 

СУЧАСНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО, МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

В.В. Завальнюк Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки)

О.В. Задорожній Утворення Київської Русі як феодальної держави середньовіччя та суб’єкта міжнародного права як результат взаємодії різнорідних факторів

Г.П. Циверенко Фактичні підстави для виникнення міжнародно-правової відповідальності

М.І. Боднарук Щодо прийняття Концепції адаптації національного законодавства у сфері соціального страхування до законодавства держав Європейського Союзу

О.Є. Гапон Особливості, роль та значення джерел права Європейського Союзу про час відпочинку

М.М. Почтовий Правове виховання як критерій ефективності реалізації правової політики держави

О.В. Білаш Основні моделі фінансування церков і релігійних організацій у країнах Європейського Союзу

Д.Г. Севрюков Розвиток соціальної держави у Швейцарії

И.М. Переверза Основные направления профессиональной специализации адвокатской деятельности: сравнительно-правовое исследование

Г.І. Бойко Юридична конструкція як засіб юридичної техніки

В.С. Сметюх Особливості формування та функціонування національної держави, її роль у державотворчому процесі

В.В. Федоренко Реалізація конституційних засад судочинства в статусі й діяльності органів конституційної юрисдикції України та зарубіжних країн

Л.В. Шонія Міждисциплінарність як потенціал економічного виміру правового порядку

А.О. Рябошапченко Маастрихтський договір та процедура вступу Австрійської Республіки до Європейського Союзу

Р. Ф. Харитонов Методологические основы исследования отраслевой юридической компаративистики

А.Ю. Замула Застосування норм міжнародного права щодо заборони катування та їх імплементація в законодавство України

К.О. Старинець, М.В. Кікашвілі Проблемні аспекти відповідності законодавства України міжнародно-правовим стандартам у сфері захисту інтелектуальної власності

Р.А. Казак Термин «биоразнообразие» в юридической науке: исторический аспект

Е.А. Малярова К вопросу об определении контекстуальных обстоятельств в виде широкомасштабности и систематичности нападения в преступлениях против человечности

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Б.В. Деревянко Становлення законодавства й практики діяльності органів із забезпечення виконання рішень господарських та інших судів у 1990–2005 роках

Л.М. Ніколенко Щодо можливості визнання судового прецеденту в Україні

О.В. Басай Обов’язки суб’єктів патентного права

Ю.В. Навроцька, А.Є. Могиляк Проблемні питання участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції

В.Г. Олюха Співвідношення містобудування та капітального будівництва

Г.С. Римарчук Алгоритми дослідження вербальної схожості знаків для товарів та послуг

Є.А. Таликін Завдання касаційного перегляду в господарському судочинстві

О.М. Стець Особливості державного регулювання в будівельній галузі

Д.А. Рябікін Вина як підстава для відповідальності морського перевізника

А.В. Аксютіна Класифікація продюсерських договорів

О.І. Боднарчук Ефективність нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

K.V. Moskalenko Contracting minors in the sphere of music show business: world experince and Ukrainian challenges

В.П. Мороз Найменування підприємства як об’єкт права інтелектуальної власності

І.М. Алєксєєва Господарсько-правовий режим кордону як основа міжтериторіального співробітництва

М.О. Кричковська Правовий статус засновника корпоративного фонду

Ю.В. Хорт Ефективність регулювання інвестицій фондів прямих інвестицій в українські банки

Т.С. Хороша Поняття колізійних норм та колізійне регулювання спадкових відносин, ускладнених іноземним елементом

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

М.І. Іншин Професійні спілки за проектом Трудового кодексу України

О.С. Яворська Договір як правова підстава викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб

В.Д. Сидор Ефективність соціологічного підходу в науці земельного права України

Б.В. Змерзлый Создание метеорологической службы в Азово-Черноморском бассейне в начале ХХ века

М.М. Чабаненко Сільськогосподарське підприємство як категорія аграрного права України

І.М. Кравченко Щодо юридичних гарантій забезпечення процедури звільнення працівника у зв’язку з невідповідністю його займаній посаді або виконуваній роботі

Л.П. Заставська Реформування аграрного сектора та прийняття засадничих нормативних актів у сфері аграрного законодавства (1990–2003 рр.)

Ю С. Тихонович Правовий механізм регулювання звільнення з ініціативи працівника

В.А. Павлійчук Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав неповнолітніх

В.М. Вегера Оплата праці: поняття, особливості

Д.П. Ушверідзе Система класифікації посад на державній службі

О.О. Гаврилова Особливості надання працівнику допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві

Д.Л. Ковач Деякі аспекти державної реєстрації земельних ділянок та оформлення прав на них

А.О. Попова Джерела забруднення земель небезпечними речовинами та їх види

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

В.Н. Дремин Преступление и преступность сквозь призму институционализма

С.С. Шаранич Депутатський імунітет та кримінальна відповідальність: європейський досвід

В.Я. Конопельський Особливості кримінально-виконавчих засад протидії організованій злочинності в Україні

Г.П. Жаровська Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні

Р.В. Комисарчук Тактика осмотра места происшествия при расследовании транспортных катастроф

О.А. Моргунов Сутність і зміст правовиховної роботи в органах внутрішніх справ

М.О. Пасека Джерела криміналістично значущої інформації про особу неповнолітнього правопорушника та її використання на стадії досудового розслідування

Е.М. Кісілюк, Д.М. Мошенець Умови правомірності необхідної оборони, які характеризують посягання

О.М. Пасько Фізіологічна та фізична готовність слідчого до професійної діяльності

О.В. Ряшко, І.В. Брич Слідчі (розшукові) дії в кримінальному процесі України: деякі аспекти походження та розвитку

Н.О. Турман Специфіка здійснення судового розгляду за участю присяжних

А.О. Бурячок Характеристика суб’єктів наркотичних злочинів

Т.Ю. Касько Кваліфікуючі ознаки дезертирства

Нашi автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"