Випуск 75

Актуальні проблеми держави і права № 75 (2015)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

І.В. Процюк Формування концепції поділу державної влади

В.В. Сокуренко Характеристика підзаконних нормативно-правових актів у сфері оборони

Л.В. Міхневич Волинський (Кременецький) ліцей: внесок до спадку вітчизняної правової освіти

Г.А. Жолобова К вопросу о защите религиозных чувств христиан в правовом регулировании торговли в Российской империи на рубеже XIX–XX веков

С.А. Саблук Протидія розкраданню соціалістичної власності в Україні в другій половині 1940-х років

Н.Б. Арабаджи Соціальний зріз власної цінності правового порядку

І.А. Полонка Теоретико-онтологічні аспекти правосвідомості та її вплив на правову поведінку

К.В. Шкарупа Історія розвитку та проблеми становлення пенітенціарної служби

М.В. Серебро Цінності в юридичній аксіології

С.О. Моісеєнкова Ґенеза права як соціального явища: до постановки проблеми

В.Н. Мишеглина, М.Ю. Рязанов Славянские государственно-правовые символы в легитимации государственной власти

Т.М. Дашковська Норми матеріального та процесуального права: до питання співвідношення

 

КОНСТИТУЦІЙНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Л.М. Ніколенко, А.І. Мамедова Визначення сутності попередження виникнення конфліктів у системі місцевого самоврядування

Л.О. Нікітенко Проблеми реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність

М.В. Джафарова Актуальні проблеми визначення правової природи та сутності адміністративного провадження

О.О. Кахович, Р.С. Южека Особливості державного регулювання економіки

Х.З. Босак, М.О. Живко, В.М. Мельникович Реформування проходження державної служби в органах внутрішніх справ України: тенденції й основні аспекти

В.Ф. Пузирний Правова основа адміністративної діяльності в державній кримінально-виконавчій службі України

О.Д. Новак Службова дисципліна державного службовця: сутність, ознаки, засоби забезпечення

Л.В. Ємчук Поняття та засади офіційного тлумачення прав і свобод людини та громадянина

М.І. Салей Аксіологічний вимір змісту конституції України

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОЇ ТА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМ

В.О. Казміренко Історичні передумови розбою як суспільно-небезпечного явища

Я.О. Ліховіцький Система злочинів проти навколишнього природного середовища

А.С. Макаренко Значення судової практики в обмеженні суддівського розсуду в кримінальному праві

А.В. Столітній Особливості початку досудового розслідування за ухилення від сплати аліментів на підставі подань (повідомлень) державної виконавчої служби

О.І. Марочкін Особливості мотивування рішення слідчого про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні

О.С. Кузембаєв Історичний аспект становлення джерел кримінального та військово-кримінального права України

В.П. Бєлєнький Об’єктивна сторона злочину за законодавством Великобританії та Сполучених Штатів Америки

А.В. Сердюк Історичний розвиток засобів аудіо-, відеоконтролю в слідчий практиці та їхнього нормативного регулювання

К.Д. Волков Обґрунтована підозра як критерій правомірного обмеження права на свободу й особисту недоторканність у кримінальному провадженні

М.О. Деменчук Забезпечення єдності судової практики вищими судовими інстанціями: європейський досвід

О.Ю. Сафонова Підвищення кваліфікації та професійна підготовка суддів: концепція дискурсу

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Є.Л. Стрельцов Міжнародні конфлікти: спроба визначення

О.В. Тищенко Соціальне забезпечення населення окремих країн Європи та Америки: порівняльно-правовий аспект

О.В. Задорожній Поняття та нормативні вимоги основних принципів міжнародного права

О.Ю. Дрозд, Т.В. Хуторянська Міжнародні стандарти забезпечення прав і законних інтересів дитини та їх імплементація в законодавство України

І.О. Ізарова Інституційна система European Civil Procedure

В.В. Форманюк Правова охорона комп’ютерних програм і баз даних у європейському союзі

С.В. Кісс Імплементація Україною європейських стандартів соціальної держави, задекларованих угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

О.В. Саленко Гармонізація як універсальний інструмент приведення судової системи України у відповідність із загальновизнаними міжнародними стандартами

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Г.І. Чанишева Європейські стандарти права працюючих жінок на охорону материнства й законодавство України

Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова Принципи цивільного права України в контексті їхнього співвідношення з DCFR

М.І. Іншин Теоретико-правовий аналіз часу відпочинку працівників в Україні

С.О. Ніщимна Принцип публічності фінансової діяльності

В.Л. Костюк Правові акти верховного суду України в системі джерел трудового права

І.В. Лагутіна Способи сприяння ґендерній рівності у сфері праці

В.О. Тімашов Адміністративно-правове регулювання та особливості ринку праці в Україні

Є.М. Білоусов Система економічної безпеки підприємства й особливості її побудови (постановка проблеми)

Є.О. Платонова, А.І. Черемнова Правовий механізм передачі земельних ділянок для ведення фермерського господарства

І.П. Жигалкін Грубе порушення трудових обов’язків як оціночна категорія трудового права України

В.О. Поливач Особливості відкриття провадження в справах, що виникають із кредитних правовідносин

О.А. Шурин Провадження у справі до судового розгляду в справах про розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця

І.В. Солод Самозахист суб’єктом господарювання своїх прав та інтересів

Ю.М. Огорілко Монетаристська концепція організації центральних банків

А.О. Паєнок Поняття та класифікація договорів роздрібної купівлі-продажу товарів

С.О. Мавед Исследование исламского деликтного права в теоретико-правовой литературе

К.С. Музичук Інформаційні права й свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Литви

Р.А. Сербин Теоретико-правові засади поняття благодійної діяльності

 

РЕЦЕНЗІЇ

О.Л. Копиленко Рецензія на монографію Хохуляка В. В. «Віхи становлення науки фінансового права»

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"