Випуск 28

Актуальні проблеми держави і права № 28 (2006)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

Є.О. Харитонов, М.О. Гейко Деякі питання формування європейського торговельного права

О.І. Харитонова, В.А. Нагорняк До питання про поняття та класифікацію юридичних фактів

С.А. Кузнецов Историко-правовые источники по организации судоходства Древней Месопотамии (Лагаш, III тысячелетие до н. э.)

В.Ю. Шемонаєв Правове регулювання загальної аварії

B.А. Васильєва Відшкодування збитків як форма відповідальності за невиконання посередницького зобов'язання

Т.Р. Короткий Визначення поняття "судно" у відносинах, пов'язаних із відшкодуванням шкоди від забруднення із суден за законодавством України

C.Б. Мельник Морские порты Украины - субъекты естественных монополий?

Т.Є. Харитонова Деякі питання правового регулювання земель водного фонду

В.І. Дрішлюк Особливості договору перевезення транспортом загального користування

К.М. Глиняна Особливості поділу корпоративних прав подружжя в результаті розлучення

І.В. Безкоровайна, Є.В. Додін Правові основи діяльності митних брокерів у морегосподарському комплексі України

Л.В. Бикова Управління сектором портового господарства в галузі морського транспорту України

Р.Є. Еннан Промислова власність як складова підприємницької діяльності в умовах формування системи інноваційного підприємництва

А.В. Журавель Проблеми визначення іпотеки як виду застави, або способу забезпечення виконання зобов'язань

Р.И. Загидулин Некоторые проблемы определения правового статуса негосударственных портов

О.О. Квасніцька Правове регулювання морських портів України

A.В. Кирилюк Посередництво у сфері зайнятості моряків на ринку праці

Т.В. Корольова Підвідомчість спорів за участю органів державного регулювання господарської діяльності

С.С. Кузнецов, Л.И. Кормич Правовые основы деятельности диспашера

О.В. Лавріненко Застосування контрактної форми трудового договору при прийнятті науково-педагогічних працівників на роботу та переведенні їх на роботу в іншу місцевість: теоретичні та прикладні аспекти

С.В. Васильєв Процесуальне провадження у цивільному судочинстві України

К.М. Лаврова Створення нерухомого майна - класифікація об'єктів та проблеми правовідносин

С.М. Мойсак Правовий звичай у торговельному мореплавстві України (теоретичний аспект)

Л.І. Кормич, Є.В. Пашутін Поняття нерухомості у цивільному праві

B.С. Петренко Правова природа та зміст статуту державного підприємства "Одеський морський торговельний порт"

О.В. Попов Деякі аспекти організаційно-правових засад діяльності моряків в Україні

О.В. Трояновський Дистриб'юторський договір і його співвідношення з посередницькими договорами (доручення, комісії, агентування)

Е.В. Серых Предупреждение таможенных правонарушений на морском транспорте

Е.И. Харитонова, М.И. Сидор Правовые основы хозяйственной деятельности на континентальном шельфе Украины

Ю.Ю. Симонян Перевозка грузов как вид хозяйственной деятельности и ее правовое регулирование

Ю.Ю. Акіменко Доцільність запровадження в Україні господарського товариства однієї особи

Н.А. Аблятіпова, Д.С. Прутян Опіка та піклування як засіб захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб при укладенні підприємницьких договорів

І.Г. Бабич Значення принципу добросовісності при визначенні зловживання правом

О.О. Боярський Підстави звільнення від обов'язку відшкодування шкоди при надзвичайних морських подіях

О.А. Брильов Арешт судна - ефективний захист порушених на морі прав та інтересів

О.А. Волков Питання співвідношення загальної аварії та крайньої необхідності при морських перевезеннях

М.Р. Габриадзе Гражданско-правовые последствия создания угрозы жизни, здоровью и имуществу физического лица или имуществу юридического лица при осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с морем

Н.Ю. Голубєва Умови виплати винагороди, що обіцяється в межах публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу

Я.В. Гуляк До питання про інваріантність функцій договору (на прикладі договору найму житла)

Л.О. Єсіпова Історія розвитку банківської гарантії

О.В. Жила Поняття посадової (службової) особи в законодавстві України

Е.С. Красильникова, А.С. Жила Система обеспечения обязательств по гражданскому праву Украины

Т.О. Колянковська Деякі питання дослідження договору перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні

Ю.В. Кривенко Правосубъектность непредпринимательских обществ

М.В. Крумаленко Правові аспекти взаємовідносин невільних християн з власниками нехристиянами за Статутами Великого князівства Литовського

М.В. Матійко Інформаційна функція Кодексу торговельного мореплавства України: цивілістичний аспект

О.В. Ніколаєнко Концепція та поняття зобов'язань, які виникають внаслідок набуття або збереження майна без достатньої правової підстави в цивільному законодавстві України

О.С. Омельчук До визначення обсягу поняття "зміна договору найма житла"

В.М. Петровский Этапы формирования розыскных функций городской полиции в российской империи

О.I. Сафончик Загальна характеристика договору морського перевезення пасажирів

B.А. Чернат Місце зобов'язань із рятування життя та здоров'я фізичної особи у системі недоговірних зобов'язань

Г.А. Ульянова Антимонопольный контроль Украины за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции морскими портами

Л.I. Харитонова Пенсійне забезпечення робітників водного транспорту

C. Черненко Вплив правового регулювання державної допомоги суб'єктам господарювання на конкурентне середовище України

Н. Шевченко Механизм охранительно-правового регулирования в сфере хозяйствования

Г.В. Пучкова Характеристика зобов'язань у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави за чинним законодавством України

С.Я. Ременяк Малолітні і неповнолітні як учасники майнових відносин

Є.Ю. Полянський Цілі покарання в кримінальному законодавстві США

А.І. Дрішлюк, О.О. Кулініч Окремі питання судової практики щодо стягнення аліментів

Д.С. Прутян Характерні риси опіки за цивільним законодавством України

Д.Ф. Плачков Проблеми реалізації права фізичної особи на відшкодування шкоди, яка потерпіла від злочину

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"