Випуск 66

Актуальні проблеми держави і права № 66 (2012)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІСТИКИ

Є.О. Харитонов Цивільні кодекси «пасіонарного» типу: європейські прототипи

О.В. Басай Поняття та значення принципів цивільного права

І.Г. Бабич Гарантії забезпечення виконання зобов'язань

B.С. Петренко Програма гармонізацій та уніфікації корпоративного права Європейського Союзу

І.В. Давидова Категорія помилки в цивільному праві та законодавстві

О.І. Сафончик Проблемні питання реалізації права спільної часткової власності за законодавством України

А.В. Соснина Понятие, признаки и виды сервитутов

О.І. Чепис Об'єктивне та суб'єктивне в категорії «інтерес»

C.О. Адамова The meaning of marine insurance

H.В. Вороніна До питання про порядок відшкодування витрат, пов'язаних зі знахідкою

Є.Ш. Гареєв Проблемні питання страхового відшкодування при страхуванні цивільно-правової відповідальності автомобілістів

Н.Ю. Голубєва Особливості зобов'язань, що виникають з договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

В.О. Гончаренко Безоплатні договори за цивільним законодавством України

М.С. Долинська Особливості нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок державної та комунальної власності

О.В. Жила До питання про підстави виникнення регресних зобов'язань 105

Т.Є. Крисань До питання гарантій як виду забезпечення виконання зобов'язань

М.О. Недокус Проблеми правового регулювання перевезення небезпечних речовин

Ю.С. Савранська (Суха) До питання про правове регулювання трансферних контрактів (контрактів про переходи спортсменів) в Україні

Р.Б. Сірко Договір перевезення пасажира залізничним транспортом: загальні положення

Д.Г. Степанович Правова природа договору обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України

О.Ю. Цибульська Заповіт як підстава встановлення сервітуту

А.І. Фомін Специфіка правового регулювання торгівлі, що здійснюється за допомогою Інтернету

Н.В. Черногор Проблеми визначення строків та термінів у спадковому праві України

О.В. Куций Щодо проблеми обмеження цивільного обороту речей

Л.В. Красицька Про правову природу батьківських прав

Д.С. Прутян Припинення опіки та звільнення опікуна за цивільним законодавством України

С.В. Герасимовський Значення волі та волевиявлення для дійсності правочину

О.А. Березовсъка Поняття та правова природа договору ренти земельної ділянки

К.Г. Книгін Суб'єкти договору надання правових послуг адвокатом

Ю.Г. Орзіх Нотаріат у країнах Європи

О.В. Пожарова Право працюючих жінок на охорону материнства за трудовим законодавством України

П.М. Федосєєв Цивільно-правові засоби сприяння підготовки України до чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012»

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

О.І. Харитонова Поняття піратства у сфері інтелектуальної власності

P.Є. Эннан Правовая охрана изобретений в зарубежных странах

Г.О. Сляднєва Плагіат та соціум

О.О. Ізбаш Підстави виникнення організаційних правовідносин у сфері інтелектуальної власності

Г.О. Ульянова Ознаки плагіату у сфері авторського права

А.С. Колісник Судовий захист авторських прав на комп'ютерне програмне забезпечення

А.А. Кетрарь Підстави виникнення зобов'язань в авторському праві

А.Г. Пишна Правове регулювання діяльності організацій колективного управління

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

І.В. Андронов Судові рішення в цивільному процесі України: проблеми термінології

Р.Ф. Гонгало Доступність правосуддя як один з напрямів гармонізації цивільного процесу

О.О. Голубцова Классификация субъектов гражданских процессуальных отношений (теоретическое и практическое значение)

Л.Г. Лічман Деякі пропозиції щодо вдосконалення цивільного процесуального законодавства України

А.І. Дрішлюк Судовий прецедент в цивільному процесі України: нормативні передумови для визнання та шляхи запровадження

Ю.Ю. Цал-Цалко Дискусійні аспекти щодо поняття доказування, суб'єктів доказування та предмета доказування у цивільному процесі України

Г.М. Ахмач Деякі аспекти новелізації наказного провадження

Н.В. Волкова Деякі питання участі адвоката як представника у цивільному процесі

І.М. Іліопол Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі

Ю.В. Неклеса Суб'єкти надання вторинної безоплатної правової допомоги в цивільному процесі

Д.В. Соколянський Мирова угода сторін у цивільному судочинстві України: постановка проблеми

О.М. Соломахіна Ознаки судової експертизи та порядок її призначення у цивільному процесі України

Т.В. Зайвий Розвиток концепції видів цивільного судочинства у законодавстві пострадянських країн

Т.М. Кучер Законодавчий та доктринальний підходи до засобів доказування в цивільному судочинстві України

Т.А. Стоянова Розгляд судами справ про усиновлення у світлі ратифікації Європейської конвенції про усиновлення дітей

С.А. Чванкін Деякі новели Цивільно-процесуального кодексу України щодо наказного провадження

Г.Я. Тріпульський Судовий захист у розумінні нового Закону України «Про судовий збір»

А.І. Яніцька Процесуальні особливості оформлення усиновлення громадянами України та іноземними громадянами

О.М. Ганкевич-Журавльова Про осіб, які мають право пред'явлення позову про визнання батьківства

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

О.О. Подцерковний Економіко-правові проблеми реформування портового господарства в Україні

А.О. Згама Перспективи розвитку повноважень апеляційних господарських судів

Л.Є. Зуєва Судові витрати як складова принципу оперативності та процесуальної економії у господарському процесі

А.О. Коліна Штрафні санкції у господарському процесі

X.О. Цісельська Законний інтерес як критерій класифікації учасників господарського процесу

Е.Г. Бойченко Окремі проблеми правового регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України

Я.І. Дабіжа Поняття та зміст економіко-стимулюючої функції господарського права

В.С. Деревнін Загальна характеристика товарної біржі

Ю.3. Драпайло Правова природа зводу звичаїв морського порту

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В.В. Завальнюк Принципи антропологічної парадигми права

И.В. Антошина Взаимодействие информационной и регулятивной функций права

А.В. Підгородинська Визнання та виконання іноземних судових рішень як спосіб міжнародного співробітництва у кримінальному процесі

Д.О. Денисова Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях

Н.В. Рога Право на створення об'єднань громадян як фундаментальна засада громадянського суспільства: філософсько-правовий аспект

С.Б. Булеца Відмова від лікування як одне з цивільних прав пацієнта

К.Г. Некіт Права та обов'язки довічного управителя: порівняльно-правовий аналіз законодавства України, Республіки Молдова та Російської Федерації

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"