Випуск 55

Актуальні проблеми держави і права № 55 (2010)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

СУЧАСНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЯ, ДОКТРИНА, ЗАКОНОДАВСТВО

В.В. Завальнюк Еволюція права у поглядах фундаторів юридичної антропології

Л.І. Фесенко Європейський досвід функціонування спеціалізованих судових органів

О.В. Богатова, Ю.С. Анциферова Влияние исторических особенностей на развитие уголовно-правовой науки и законодательства (на примере России XVIII—XIX вв.)

И.В. Погодина, Ю.С. Анциферова Значение выводов ученых-криминалистов XIX века для современного уголовного права России

A.C. Оцяця Співвідношення категорій «функції» та «завдання» кримінального права

И.H. Крапчатова Роль уголовной политикив борьбе с преступностью на современном этапе

E.H. Ярмонова Тендерная уголовно-правовая политика: начала формирования

Д.С. Азаров Постанови Пленуму Верховного Суду України та кримінально-правова політика

О.І. Коровайко Суд як суб'єкт доказування у стадії судового розгляду

К.А. Ласточкина Проявление особенностей правового менталитета белорусской молодежи в отношении к уголовному праву

Д.Н. Мешков Воздействие уголовно-правовых норм на общественные отношения (теоретический аспект)

О.В. Наден Щодо співвідношення понять «кримінально-правове регулювання» і «кримінально-правовий вплив»

H.A. Орловська Кримінально-правові санкції в контексті категорії «кримінально-правовий вплив»: постановка проблеми

Є.Ю. Полянський Деякі питання удосконалення вітчизняного кримінального законодавства

В.А. Шершенькова Закон про кримінальну відповідальність за військові злочини 1958 року: причини прийняття та практика його застосування в УРСР

М.А. Фастова Механизм уголовно-правового воздействия в сфере альтернативных форм разрешения правовых конфликтов: от методологического анализа к вопросам применения на практике в условиях современной российской действительности

E.H. Полищук Частноправовое регулирование уголовно-правовых отношений: ретроспектива и перспектива

М.М. Дмитрук Гармонізація КК України із практикою Європейського Суду з прав людини як чинник впровадження кримінального проступку

Т.С. Коханюк Введення термінологічного розділу до Загальної частини КК України як умова забезпечення права як системи

A.C. Кузембаев Доктрина в системе источников уголовного права

 

ДОКТРИНАЛЬНІ РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ТА ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

І.І. Чугуников Об'єкт злочину як підстава для побудови системи Особливої частини Кримінального кодексу України

О.Л. Гуртовенко Ціннісне та структурне співвідношення основного та додаткового об'єктів злочину на прикладі життя людини

Т.В. Колесникова Понятие и юридическая природа преступных последствий

М.І. Бакай Особа, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, як спеціальний суб'єкт злочину

H.A. Яковлев Современная уголовно-правовая политика России в области борьбы с лидерами организованной преступности

Д.А. Магомедова Преступное сообщество: проблемы уголовно-правового регулирования

І.В. Козич Окремі аспекти кваліфікації дій співучасників при скоєнні злочинів, що вчиняються із застосуванням насильства

Т.М. Слободяник Відповідальність співучасників при добровільній відмові вчинення злочину

Г.В. Чеботарьова Проблеми впливу обставин, що виключають злочинність діяння, на механізм забезпечення кримінально-правової охорони правопорядку у сфері медицини

М.С. Крюченко Вопросы совершенствования норм о необходимой обороне в УК РФ

O.B. Нарожна Позбавлення військового звання як вид покарання: окремі питання застосування

A.C. Макаренко Проблема принципів призначення покарання в сучасній науці кримінального права

Ф.Ш. Искендеров Индивидуализация наказания по уголовному законодательству Турции

А.Ю. Коновалова Покарання як засіб кримінально-правового впливу в механізмі протидії злочинності неповнолітніх

Н.Л. Березовська Ефективність застосування позбавлення волі до неповнолітніх

М.Л. Добрынина Уголовно-правовая характеристика личности виновного и ее значение

О.В. Ільїна Особливості впливу обтяжуючих обставин на кримінальну відповідальність

Н.М. Мирошниченко Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх з розумовою відсталістю

Л.А. Шалімов Заходи безпеки у кримінально-правовій політиці ФРН

А.В. Андрушко Проблема верхньої вікової межі кримінальної відповідальності

 

СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЇ ПРАВОВИХ ЗАБОРОН 

Г.П. Пімонов Крадіжка приватності: проблемні питання

О.А. Чуваков Деякі види диверсійних актів у сучасних умовах

С.А. Хімченко Доктринальні підходи до проблеми легалізації евтаназії в Україні

О.І. Зазимко Деякі питання вдосконалення кримінальної відповідальності за вчинення подружніх вбивств

А.А. Байда Оккультная психотерапия как форма незаконной лечебной деятельности

О.С. Парамонова Родовий та безпосередній об'єкти злочину, передбаченого ст. 140 КК України

І.І. Качала Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти честі та гідності особи

Д.О. Калмиков Суб'єкт злочину, передбаченого ст. 150 КК України

К.М. Плутицька Щодо питання примушування до вступу у статевий зв'язок

О.І. Денькович Окремі проблеми відповідності Конституції України частини 1 статті 157 Кримінального кодексу України

І.В. Берднік Особливості суб'єкта фальсифікації виборчих документів та документів референдуму

Natalia Dryomina-Voloc The criminal law mechanism of hate crime response and couteraction

O.M. Сікан Кримінально-правова охорона інтересів сім'ї та неповнолітніх у зарубіжних країнах

О.В. Тавлуй Об'єктивні ознаки незаконних дій щодо усиновлення (удочеріння)

И.А. Кучерков Об эффективности уголовно-правовых механизмов противодействия невыплате заработной платы в Украине, Российской Федерации и Французской Республике

К.С. Полетило Дослідження Кримінального кодексу Республіки Білорусь з позицій судового захисту прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері

Е.Л. Сенатор Свобода совести и вероисповедания как объект преступлений, предусмотренных ст.ст. 178-181 УК Украины

Н.В. Бочарова Кримінально-правовий захист інтелектуальної власності в ЄС

Г.М. Атаханова Уголовная ответственность за грабеж в теории уголовного права Республики Казахстан

О.І. Добрянський, О.О. Барок Деякі проблеми кримінальної відповідальності за контрабанду товарів

В.О. Допілка Поняття добровільної відмови від контрабанди

Р.В. Козицький Система преференцій відносно країн, що розвиваються

A.B. Смирнова Інтелектуально-вольові ознаки співучасників ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів

P.A. Волинець Кримінально-правова характеристика бюджетних коштів як предмета злочинів

Л.К. Кравець Незаконна емісія та обіг цінних паперів в Україні - підстави та передумови криміналізації

O.A. Ткаченко Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере банкротства и финансовой несостоятельности

В.Б. Харченко Кримінально-правова політика у сфері протидії недобросовісній конкуренції (зауваження до одного законопроекту)

Є.В. Тітомер Суб'єктивна сторона злочинів, передбачених ст.ст. 231, 232 КК України

В.В. Ємельяненко До питання щодо визнання членів сім'ї та близьких родичів власника чи користувача транспортного засобу суб'єктами злочину, передбаченого ст. 289 КК України

E.H. Бобошко Кримінальна відповідальність за незаконне розповсюдження порнографічних матеріалів і предметів

О.П. Рябчинська Кримінально-правова політика України щодо дотримання міжнародно-правових стандартів захисту прав дітей

Н.О. Семчук Злочини проти моральності у сфері розвитку неповнолітніх: питання щодо термінології

О.П. Горох Відповідальність за «наркотичні» злочини: порівняльно-правовий аналіз законодавства деяких європейських та азійських держав

В.Г. Кундеус Питання застосування окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

Т.І. Слуцька Поняття службової особи як суб'єкта перевищення влади або службових повноважень

Д.Г. Михайленко Правова природа вимагання хабара та неправомірної вигоди

Н.М. Кісіль Відповідальність за незаконне збагачення за Кримінальним кодексом України

O.A. Гритенко Деякі теоретичні та правові аспекти щодо злісного порушення встановленого порядку відбування покарання

С.В. Рябчук Окремі питання правового режиму військового майна в кримінально-правовій політиці України

Н.О. Федчун Визначення піратства як злочину, що посягає на безпеку мореплавства, за нормами міжнародного права та національним законодавством

Л.М. Скора Заподіяння великої шкоди як ознака протидії законній господарській діяльності

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ СУЧАСНИМ ДЕВІАЦІЯМ ТА ЗЛОЧИННОСТІ 

Ю.М. Матвійчук Прокурорський нагляд як засіб виявлення кримінологічних чинників, що зумовлюють злочинність

К.С. Титков Возбуждение уголовного дела по УПК РФ

О.Б. Загурський Забезпечення доступного і справедливого судочинства як пріоритет кримінально-процесуальної політики України

А.І. Бітов Взаємообумовленість конституційних принципів здійснення правосуддя та принципів адміністративного судочинства

О.В. Джабурія Щодо питання функціонального призначення адміністративного судочинства

В.Ю. Горєлова Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями правоохоронних органів, з державного бюджету України

І.В. Тарасова Правове регулювання застосування підписки про невиїзд у Статуті Кримінального Судочинства 1864 р.

Ю.В. Юшина О совершенствовании правовых средств обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства

Е.А. Зайцева Уголовно-правовые гарантии надлежащего осуществления судебно-экспертной деятельности

A.A. Барцицька Сутність та функції технологічного елементу експертної діяльності

О.М. Ігнатов Роль та місце засобів кримінально-правового впливу в механізмі протидії злочинності

О.О. Кашкаров Кримінологічне дослідження та прогнозування злочинності - необхідна умова та запорука ефективної діяльності органів кримінальної юстиції щодо протидії корисливій злочинності (на прикладі АР Крим)

А.Г. Воєвода Особливості проведення дослідчої перевірки у кримінальних справах про порушення правил водіння або експлуатації військових машин

В.Є. Завгородній Організаційний аспект координації профілактики злочинності прокурором району

P.M. Міловідов Огляд міжнародних вимог криміналізації легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинів

О.В. Харитонова Виникнення і розвиток соціологічних засад у кримінально-правовій доктрині сучасності

H.A. Савінова Про сутність кримінально-правового забезпечення розвитку національного сегмента глобального інформаційного суспільства в Україні

В.Л. Підпалий, М.Н. Курко, В.В. Підпалий Особливості боротьби із транснаціональною злочинністю

Д.А. Тузов Мотиваційний аспект маніакальних злочинів проти особи

Р.Ю. Бурбело Специфіка правосвідомості особи професійного злочинця

А.І. Марчук Національні і міжнародні стандарти класифікації засуджених до позбавлення волі

І.С. Павчук Оточуюче середовище як чинник кримінально-караної поведінки

Н.Б. Хлистова Кримінологічне значення правомірної поведінки у запобіганні злочинності

З.М. Макаруха Правові механізми боротьби зі злочинністю та запобігання їй у рамках Європейського Поліційного Офісу (Європолу)

І.Б. Медицький Кримінологічні ризики Євро-2012 з футболу для кримінальної юстиції України

A.A. Березовський Кримінально-правовий вплив на злочинність та покарання: проблеми визначення і співвідношення

Д.В. Ягунов Глобалізація та «криза покарання»: трансформація пріоритетів пенологічної політики сучасних країн

В.Я. Конопельський Дільниця соціальної реабілітації у кримінально-виконавчих установах закритого типу: окремі аспекти законодавчого регулювання

І.І. Митрофанов Роль кримінально-виконавчих правовідносин у механізмі реалізації кримінальної відповідальності

В.М. Пальченкова Специфіка правових форм громадського контролю за діяльністю кримінально-виконавчої системи

В.Н. Боровенко Відсутність кримінально-правової політики в державі породжує корупцію

Г.Л. Шведова Окремі кримінологічні проблеми корупційної злочинності в українському суспільстві

А.П. Слободзян Протидія корупції серед представників уряду США

І.П. Андрушко Конфлікт інтересів: поняття, питання врегулювання

В.Я. Цитряк Хабарництво: історико-правові аспекти соціального явища та протидії йому в Україні

Т.В. Мельничук Деякі питання кримінально-правового впливу на економічну контрабанду

Д.М. Харко Кримінологічні проблеми щодо визначення поняття та ознак сучасної економічної злочинності як фактора тінізації економіки України

С.Ф. Денисов Сучасні проблеми молодіжної злочинності

Т.О. Гончар Ювенальна кримінальна політика як складова ювенальної політики держави

О.Ю. Петечел Формування злочинних груп неповнолітніх: психологічний аспект

Н.С. Юзікова Формування політики запобігання та протидії злочинності неповнолітніх у контексті міжнародних норм та рекомендацій

Є.М. Вечерова Функціональність як передумова розвитку некарального кримінально-правового впливу на неповнолітніх в Україні

C.B. Романцова Напрями профілактики сексуального насильства щодо неповнолітніх ЗМІ

C.B. Албул Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та її значення у протидії злочинності

В.П. Севастьянов, В.В. Севастьянов Оперативное изучение этнических преступных группировок

Ж.Б. Ильмалиев Проблемы предупреждения рецидивной преступности мерами административного надзора в Республике Казахстан

Igor V. Karaman Protection of the Rights of Seamen under the United Nations Convention on the Law of the Sea

O.B. Бачеріков Особливості визначення підсудності виборчих спорів

О.М. Стець Функції Головного управління державної служби України

Т.Р. Короткий Історико-правовий аналіз імплементації міжнародно-правової заборони забруднення морського середовища в кримінальне законодавство України

C.B. Білуга Предмет виборчого спору: поняття та сутність

M.M. Аракелян Особливості строків у справах щодо виборчих спорів

A.B. Званчук Компетентна правосвідомість: інституціоналізація, зміст та сфера виявлення

І.В. Топор Виборчі комісії як суб'єкти адміністративного судочинства

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"